RSS

You are here

Обавештење у вези с издавањем лиценци Инжењерске коморе Србије

Влада Републике Србије 6. априла 2017. године усвојила је Закључак којим је сагласна да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као орган који врши надзор над законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузме извршавање поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, најдуже 120 дана, почев од дана доношења овог закључка, а у складу са законом.
 
 
Инструкције за плаћање које су Комори достављене од надлежног министарства су следеће:
 
 
Накнада трошкова за обраду захтева за издавање лиценци:
 
Сврха уплате: накнада трошкова за обраду захтева за издавање лиценце;
Прималац: МГСИ-Буџет Републике Србије
Износ: 3.000,00 динара
Рачун примаоца: 840-31018845-58 број модела (оставити непопуњено) позив на број (одобрење) 14810-01-број захтева
 
Накнада трошкова за израду печата:
 
Печат на дрвеном носачу 900,00 динара
Печат на аутоматском носачу 1.650,00 динара
Сврха уплате: накнада за израду печата;
Прималац: МГСИ-Буџет Републике Србије
Износ: (видети горе)
Рачун примаоца: 840-31018845-58 број модела (оставити непопуњено) позив на број (одобрење) 14810-03-број захтева
 
Накнада трошкова за издавање лиценце:
 
Сврха уплате: накнада трошкова издавања лиценце;
Прималац: МГСИ-Буџет Републике Србије
Износ: 2.500,00 динара
Рачун примаоца: 840-31018845-58 број модела (оставити непопуњено) позив на број (одобрење) 14810-04-број захтева
 
 
НАПОМИЊЕМО да се: 
 
- захтеви за издавање личних лиценци могу поднети електронски на сајту Инжењерске коморе Србије, као и до сада, ИЛИ на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у Београду у Ул. Немањина 22-26, у периоду од 7.30 до 14.00 ч;
- на приложену документацију уз захтев за издавање лиценци примењују се важеће одредбе правилника којим се прописује издавање лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера и општа акта Коморе, а у погледу испуњености услова за издавање истих.