RSS

You are here

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

У Сектору за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност обављају се послови који се односе на: уређење и унапређење стамбених односа и стамбено-комуналних делатности; развој правног оквира за становање и комуналне делатности; израду стратегија за развој стамбене и архитектонске политике; развој правног оквира који уређује област пружања архитектонских услуга и његово усклађивање са правним тековинама Европске уније; координацију мера и активности Програма имплементације Просторног плана Републике Србије у делу становништво, насеља и социјални развој; уређење области енергетске ефикасности зграда и грађевинских производа; усаглашавање прописа који уређују области енергетске ефикасности и грађевинских производа са правним тековинама ЕУ; припрему и предлагање стратешких, законских и других мера за унапређивање становања, одрживог урбаног развоја и развоја архитектонске политике, развоја комуналних делатности, пружање стручне помоћи јединицама локалне самоуправе у области становања и унапређења комуналне инфраструктуре; праћење активности у региону у области планирања, изградње и становања у циљу подстицања пограничне, приграничне, преко-граничне сарадње; праћење и контролисање примене међународних стандарда, норматива и индикатора у области планирања, изградње и становања; усаглашавање закона и прописа који уређују област становања и архитектонске делатности са правним тековинама Европске уније и другим релевантним међународним актима; израда и праћење примене прописа којима се утврђују захтеви за енергетску ефикасност у зградама и грађевинске производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; усклађивање закона и других прописа из области енергетске ефикасности и грађевинских производа са правним тековинама Европске уније; доношење подзаконских аката и транспоновање европских директива и других прописа Европске уније из области техничког законодавства у правни систем Републике Србије и праћење њихове примене и измена; други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност образују се уже унутрашње јединице: