RSS

You are here

МГСИ врши надзор над радом Инжењерске коморе Србије

Влада Републике Србије 6. априла 2017. године усвојила је Закључак којим је сагласна да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као орган који врши надзор над законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузме извршавање поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, најдуже 120 дана, почев од дана доношења овог закључка, а у складу са законом.

 

На основу тог закључка, Министарство је преузело поверене послове ИКС који се односе на издавање личних лиценци, до истека рока 4.8.2017. године.

У том тренутку, заостатак у издавању лиценци је био више од четири месеца, са нерешених 349 поднетих захтева.

Током ових 120 дана, Министарство је решило укупно 539 поднетих захтева, док су у обради још 644 захтева чије је рашавање у току, а који су поднети до истека рока у ком су преузети послови.

Оваквим радом, Министарство је још једном доказало да се послови могу обављати савесно, одговорно и у роковима и да због унутрашњих организационих проблема које је ИКС имао у претходном периоду не можемо дозволити да појединачна права и обавезе инжењера техничких струка буду ограничена или ускраћена.

 

Од престанка преузимања поверених послова, орган надлежан за издавање личних лиценци је Инжењерска комора Србије и сви захтеви се подносе директно.