RSS

You are here

Михајловићева у Народној скупштини брани 13 предлога закона и одлука из области инфраструктуре, грађевинарства и саобраћаја

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, браниће пред посланицима Народне скупштине Републике Србије 13 предлога закона и одлука из области инфраструктуре, грађевинарства и саобраћаја, на заседању које почиње у понедељак, 27. јануара 2020. године.

 

Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, омогућиће бржу реализацију великих инфраструктурних пројеката у оквиру новог инвестиционог циклуса. Доношење овог закона подстакнуто је искуством у досадашњој реализацији пројеката у којима је много времена одузимало неефикасно решавање имовинско-правних односа, што је за последицу имало дужи период за прибављање одговарајућих дозвола и кашњење у извођењу радова.

 

Министарство је за 2020. годину планирало отпочињање реализације пројеката из новог инвестиционог циклуса, вредних око пет милијарди евра, а ефикасније административне процедуре допринеће да се у најкраћем могућем року изграде планирани путеви, пруге, ваздушне и водне луке и комунална инфраструктура. Доношење закона омогућиће, поред осталог, раније пуштање у саобраћај одређених деоница путева, ранији повраћај уложених средстава, као и ефикасније коришћење буџетских и кредитних средстава. Предложеним законом, између осталог, скраћују се рокови поступања органа који спроводи експрпријацију, као и све администартивне процедуре које су се у пракси показале као неефикасне приликом изградње линијских инфраструктурних објеката. При томе се не угрожавају основна права власника експроприсаних непокретности, укључујући задржавање начела о одређивању тржишне вредности за експроприсане непокретности, права која власници тих парцела имају по основном закону и правне институте заштите права властника.

 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи предложен је са циљем даљег усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније, као и прецизирање и редефинисање норми које ће омогућити даље напредовање Србије на Дуинг бизнис листи Светске банке. Најзначајније измене овог закона тичу се професионалних квалификација, односно регулисаних професија у области планирања и изградње, тј. издавања лиценци инжењерима, архитектама и просторним планерима и стицање права на обављање стручних послова у оквиру тих професија. У области лиценцирања инжењера, смањен је број административних процедура уз предвиђено праћење континуираног усавршавања инжењера. Изменама закона, између осталог, први пут се уводи појам метроа, као врсте линијског инфраструктурног објекта, омогућава ефикаснији рад Ревизионе комисије у праћењу пројеката који се реализују у фазама и формира Регистар инвестиционих локација као подсистем Националне инфраструктуре геопросторних података.

 

Предлог закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру треба да омогући да ова област буде уређена једним прописом уместо садашња три, да надлежност за вођење и одржавање буде обједињена код Републичког геодетског завода као и да процес ажурирања података и њихову размену између државних органа учини ефикаснијим. Усвајање предлога закона омогућиће и да се подаци из ових регистара користе у складу са прописима којима се уређује електронска управа, што ће допринети већем квалитету пружања јавних услуга за грађане.

 

Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, има за циљ да се повећа максимална спратност објеката који се граде у оквиру овог пројекта (са шест на осам спратова), што ће омогућити да се у даљој изградњи користе техничка најповољнија решење за конкретне локације у складу са важећом  планском документацијом.

 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, треба да омогући ефикаснију примену законских одреби у пракси, између осталог у делу обезбеђивања банкарских гаранција, и допринесе да се оконча својинска трансформација земљишта, и повећа промет грађевинског земљишта и изградња на њему.

 

Предлог закона о изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, између осталог, садржи измењене одредбе у делу финансијске способности  предузећа која се баве превозом путника, регулише услове за продају возних карата и других превозних исправа путем интернета, и олакшавају обавезе превозника за финансирањем одржавања полазакаи омогућавајући планирање превоза које је у већој мери прилагођено потребама тржишта. Код регистрације и овере редова вожње у јавном међумесном превозу предвиђа се скраћење процедуре издавање одговарајућих решења, чиме ће превозници добити више времена за планирање будућих пословних активности. Такође, прописано је да у случају изградње државних путева првог А и Б реда, Министарство може донети одлуку о ванредном усаглашавању постојећих редова вожње који искључиво садрже новоизграђену деоницу.

 

Пред посланицима Народне скупштине су и два предлога закона из области водног саобраћаја. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама омогућиће пренос надлежности са Агенције за управљање лука на ресорно Министарство ради ефикасније реализације капиталних пројеката развоја лука у Србији, а на којима оно већ врши права инвеститора. Други циљ доношења овог закона је законско регулисање тзв. минималног нивоа рентабилности лучких услуга, којом се први пут     уводи објективан критеријум који ће се примењивати у случајевима кад постоји више понуда компанија заинтересованих да у истој луци пружају услугу претовара исте врсте терета. Други             закон из ове области, Предлог закона о хидрографској делатности има за циљ да уреди правни оквир за обављање хидрографске делатности. Усвајање закона обезбедиће да се хидрографска активност у Републици Србији обавља у складу са међународним и европским стандардима, у циљу подизања нивоа безбедности пловидбе, као и квалитета техничке документације приликом чије израде се врши хидрографска активност. У циљу примене модерних система у овој области, закон предвиђа да Дирекција за водне путеве успостави и управља Централном базом хидрографских података као интегрисаним информационим системом за податке из ове области.

 

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају врши се прецизирање одређених одредби у постојећем закону и на детаљнији уређују питања из области обезбеђивања у ваздухопловству, доприносећи усклађености домаћих прописа са регулативом Европске уније.

На седници ће се разматрати и два међународна споразума у области саобраћаја и инфраструктуре и то Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран и Предлог закона о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката.

 

Пред посланицима ће се наћи и два предлога одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре. Влада Србије усвојила је два предлога одлука којима се о укида укупно 1.030,7 км пруга (409,8 км и 620,9 км) на којима се дуже време не одвија железнички саобраћај. Од 38 пруга предложених за укидање, на њих 21 железнички колосек је демонтиран већ дужи низ година, а на 17 пруга је обустављен саобраћај у периоду од 1978. до 2015. Усвајањем предлога одлука у Народној скупштини формално се завршава процес укидања линије и враћа земљиште држави на располагање за друге садржаје. Укупна дужина пруга  на територији Србије, укључујући и пруге на КиМ, после усвајања ове одлуке износиће 3.314,2 км уместо досадашњих 3.724 км.

 

Укупно ће на 20. ванредном заседању Народне скупштине, које почиње у понедељак, бити 20 предлога закона и одлука.