RSS

You are here

Министарство предложило укидање седам такси за инвеститоре у грађевинарству

Предлогом измена и допуна Закона о републичким административним таксама предвиђено је укидање седам такси у области грађевинарства, што ће донети уштеду од шест одсто вредности објекта. Измене овог закона, које је усвојила Влада Србије на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, упућене су Скупштини Србије на усвајање.

 

Најзначајнија промена је да се такса за издавање употребне дозволе више неће третирати као парафискални намет, што ће допринети и да се смањи број објеката који се сада користе без употребне дозволе. Ова такса, према предлогу Министарства, плаћаће се у зависности од времена потребног за обраду просечног захтева, а не у фиксном износу од 0,2 одсто на предрачунску вредност објекта. На пример, такса за стовариште, које посматра и Дуинг бизнис извештај Светске банке, уместо досадашњих 56.000 динара, износиће између 1.800 и 18.000 динара, у зависности од комплексности објекта.

 

Значајну уштеду представља и укидање таксе у износу од 31.960 динара на решење којим се утврђује да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана, односно даје санитарна сагласност на идејни пројекат.

 

Предложено је и укидање таксе за решења којим се одобрава изградња објекта на подручју граничног прелаза и у граничном појасу, таксе за потврду републичког органа о пријему документације за изградњу објекта, као и за решење којим се одобрава изградња телекомуникационих објеката.

 

Неће се плаћати ни одобрење за употребу објекта коју доноси институција надлежна за послове телекомуникација, као ни решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад.  Предложено је и укидање плаћања дажбине за добијање потврде о контроли темеља грађевинских објеката која тренутно износи 1.600 динара.

 

Овим изменама систем административних такси биће усклађен са Законом о планирању и изградњи. То значи да ће бити укинуте таксе за радње које су укинуте последњим изменама овог закона, уз увођење нових такси, у укупном износу од 33.660 динара, за радње за које до сада није било утврђених такси, као што су потврда надлежног органа о пријави радова и издавање информације о локацији и издавање локацијских услова.

 

Уштеде будућим инвеститорима довешће до повећања инвестиција у грађевинарству и побољшања пословног амбијента у Србији.