RSS

You are here

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/2015 за набавку добара – Еvro premium BMB 95

Назив наручиоца:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца:

Државни  орган

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак –  централизована јавна набавка број 3/2015

Врста предмета:

Добра – горива и мазива

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка Еvro premium BMB 95, ознака из општег речника набавке: Бензин – 09132000-3.

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном поступку, на период од две године, ради закључења оквирног споразума са добављачем – „НИС“А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народног фронта 12.

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда:

У предметном поступку Телу за централизоване јавне набавке су пристигле 2 (две) понуде.

Партија:          

Партија 2 набавкa добара – Еvro premium BMB 95

Датум закључења и период важења оквирног споразума:

-  02.06.2015.године;

-  2 године