RSS

You are here

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 03/2015 за набавку добара – ЕVRO DIZEL

Назив наручиоца:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца:

Државни  орган

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак –  централизована јавна набавка број 3/2015

Врста предмета:

Добра – горива и мазива

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка ЕVRO DIZEL, ознака из општег речника набавке: 09134200– дизел гориво.

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном поступку, на период од две године, ради закључења оквирног споразума са добављачем – „НИС“А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народног фронта 12.

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда:

У предметном поступку Телу за централизоване јавне набавке су пристигле 2 (две) понуде.

Партија:          

Партија  3 –  набавкa добара – ЕVRO DIZEL

Датум закључења и период важења оквирног споразума:

-  11.06.2015.године;

-  2 године