RSS

You are here

Обавештење у вези са подношењем захтева за издавање лиценци

Дана 4.4.2018. године истекао је период од 120 дана у којем је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као орган који врши надзор над законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузело вршење поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова.

Од 4.4.2018. године, захтеви за издавање личних лиценци подносе се Инжењерској комори Србије.