RSS

You are here

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности 2/2014

1. Назив наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

2. Немањина 22-26, 11000 Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.mgsi.gov.rs

4. Врста наручиоца: Органи државне управ

5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

6. Врста предмета: услуге

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге техничког прегледа, регистрације и осигурања возила Министарства саобраћаја, Административне услуге агенција – ознака 75120000.

8. Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а.

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 4 (четири) понуде

    - понуда Групе понуђача: „Беокомерц“ д.о.о. Београд, ул. Сарајевска 26, „Delta generali“ osiguranje а.д. Београд, ул. Милентија Поповића 7 б и „BLUTEK AUTO“ д.о.о. Београд, Владимира Поповића бр. 8;

   - понуда понуђача: Ауто кућа „Боки“, ул. Пиранделова бр. 2а;

   - понуда понуђача: „Беогума“, Технички преглед д.о.о. ул. Радничка бр. 2;

   - понуда понуђача: Ауто кућа „Коле“ д.о.о. Београд, ул. Цара Душана 209.

10. Разлог за обуставу посупка: Наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду у поступку јавне набавке.

11. Кад ће поступак бити поново спроведен: када се стекну услови у складу са Законом о јавним набавкама.