RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Блиц" - МХЕ "Звонце"

Да ли је Општинска управа у Бабушници имала право да изда употребну дозволу за Малу хидроелектрану "Звонце", с обзиром на то да се пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре води поступак по ванредном правном леку којим се разматра укидање правоснажно издате грађевинске дозволе за ову МХЕ?

 

Издавање употребне дозволе уређено је Законом о планирању и изградњи, којим је прописано поступање надлежног органа управе по захтеву за издавање употребне дозволе, као и докази који се подносе уз захтев, а орган надлежан за издавање употребне дозволе дужан је да оцени да ли су испуњени законом прописани услови за издавање употребне дозволе. Поступак који се води код овог министарства у вези с поништавањем грађевинске дозволе за изградњу МХЕ „Звонце“ није окончан и до окончања тог поступка не призводи правно дејство на  решење о грађевинској дозволи.

 

Да ли сте упознати са чињеницом да је Одељење за привреду и финансије, Одсека за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове општинске управе Бабушница издала употребну дозволу за МХЕ "Звонце" и да ли је то у складу са законом?

 

Министарство је од стране инвеститора Мала хидроелектрана „Звонце“ доо Београд поднеском од 10. 7. 2020. године, обавештено да је Општинска управа општине Бабушница дана 24. 6. 2020. године донела решење којим му се дозвољава употеба објекта МХЕ „Звонце“.

 

Да ли је Завод за заштиту природе Србије доставио мишљење о стању у Ракитској реци? Да ли је донета одлука о укидању дозволе или је поступак још у току?

 

Имајући у виду да је Завод за заштиту природе Србије овом министарству доставио контрадикторна изјашњења, према изјашњењу Завода од  26. 12 .2019. године услови заштите природе издати решењем од 12. 9. 2018. године за потребе израде локацијских услова и пројектовање и изградњу МХЕ “Звонце” су инкорпорирани у локацијске услове, док према изјашњењу од 7. 7. 2020. године Завод наводи  да траса цевовода није у складу са њиховим решењем од 12. 9. 2019. године и да прописивање услова заштите природе не представља сагласност Завода на Идејно решење са приказаном трасом цевовода које им је било достављено уз захтев за издавање услова заштите природе. Изјашњење Завода од 7. 7. 2020. године ће бити достављено инвеститору ради упознавања.