RSS

You are here

Одговори на питања "Политике" - измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар

 КОЈЕ СВЕ НОВИНЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА

 

  Овим законом отклањају се проблеми који су уочени у досадашњој пракси, а који се односе на:

  • - достављање решења и других аката која се доносе у поступку уписа у катастар непокретности;
  • - немогућност спровођења решења о озакоњењу објекта у катастру непокретности када елаборат геодетских радова, на основу којег је донетo тo решењe, има техничке, формалне и друге очигледне недостатке, јер није сачињен у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима;
  • - упис забележби које се масовно уписују или се уписују на већи број непокретности, као што су забележбе забране отуђења објеката који су у поступку озакоњења, забележба поступка комасације и забележба својства културног добра.

Најзначајније новине овог закона су:

  1. 1. Нови начин достављања решења, у односу на досадашњи, који је прописан Законом о општем управном поступку. Решење се доставља:

- електронским путем - лицима која су корисници јединственог електронског сандучића,

- препорученом пошиљком преко поштанског достављача – лицу које нема јединствени електронски сандучић;

- објављивањем на веб презентацији Републичког геодетског завода – електронска огласна табла катастра.

 

Ако поштански достављач не буде могао лично да уручи решење странки у поступку јер у моменту доставе није доступна на назначеној адреси, странка ће моћи да решење преузме у просторијама поште у року од 15 дана од дана покушане доставе. Дакле, странка у том случају више неће морати да долази у Службу за катастар непокретности која је донела то решење ради преузимања решења. Ако у року од 15 дана не преузме решење у пошти, сматраће се да је достава извршена истеком рока од 30 дана од дана јавне објаве решења на електронској огласној табли катастра.

Ако је адреса пребивалишта, односно боравишта, односно седишта странке непозната, достава тој странци сматраће се извршеном истеком рока од 30 дана од дана јавног оглашавања.

 

  1. 2. Прописано је да надлежан орган, пре доношења решења о озакоњењу објекта, достави надлежној Служби за катастар непокретности елаборат геодетских радова, на преглед. Ако елаборат нема недостатака Служба ће уписати објекат у катастар, без права својине на објекту. Упис имаоца права својине на објекту извршиће се каада надлежни орган достави правноснажно решење о озакоњењу објекта. Ако елаборат геодетских радова има недостатака, Служба записником налаже геодетској организацији да отклони недостатке и достави Служби исправљени елаборат.

 

3. Прописано је да се одређене забележбе, као што су: забележба поступка комасације, забележба својства културног добра и забележба забране отуђења објекта који је у поступку озакоњења, уписују у катастар и бришу без доношења решења. Решење би се доносило само у случају одбацивања или одбијања захтева за упис, односно обустављања поступка.

 

  1. ЗАШТО ЈЕ ЗНАЧАЈАН ЗАКОН

 

Закон омогућава:

1) једноставније уручење решења и рачунање рокова за коначност решења;

2) транспарентно поступање служби, јер ће сва решења бити објављена и на веб презентацији Завода;

3) доступност решења, јер су прописани минимални услови у погледу претраживости решења преко веб презентације Завода (по броју решења, или имену и презимену, односно називу и матичном броју лица на које се упис односи);

4) контролу процедуре доставе са централног нивоа Завода и спречавање злоупотреба.

Нови начин достављања решења омогућиће убрзање процедура уписа тиме што олакшава утврђивање дана када се сматра да је извршена достава, а самим тим и када је решење постало коначно, што је предуслов да се узме у поступак следећи предмет који се односи на исту непокретност, сагласно начелу редоследа првенства.

 

Омогућавање да се наведене забележбе, које се масовно уписују, односно које се истовремено уписују на већем броју непокретности, уписују и бришу без доношења решења, у знатној мери ће растеретити Службе за катастар непокретности које ће добити више времена за брже решавање предмета који се односе на упис непокретности и права на њима. Права странака тиме неће бити ничим угрожена, будући да се ради о опште познатим ситуацијама, односно забележбама чији упис налаже Закон о културним добрима, односно Закон о озакоњењу објеката. У случају да се, евентуално, забележба упише на погрешну непокретност, постоји могућност исправке грешке, по службеној дужности или по захтеву странке, о чему се доноси решење, у складу са Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова.  

Нова законска решења, којима се отклањају проблеми уочени у досадашњој пракси и које ће убрзати процедуру уписа у катастар непокретности, имаће позитиван ефекат на побољшање позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања – Doing business, будући да се оцењује и област уписа права на имовини.

 

 

  1. КОЛИКО ЋЕ СЕ ГРАЂАНИМА ОЛАКШАТИ ПОСАО И СКРАТИТИ ВРЕМЕ

 

 Реформа катастра спроводи се са циљем да се процедура уписа у катастар поједностави и да странке не морају да долазе у Службу за катастар непокретности (у даљем тексту: Служба), већ да све послове у вези са уписом права на непокретности заврше одласком код јавног бележника. Међутим, стварале су се велике гужве у просторијама служби, јер је велики број грађана долазио ради преузимања неуручених решења. Дешавало се да поштански достављач остави обавештење странци да се решење налази у Служби, а да пошта још увек није вратила Служби неуручено решење. Такође, често су биле и ситуације да странке са адресом пребивалишта у једном граду морају да одлазе у Службу која је на територији другог града да би преузеле неуручено решење које је донела та Служба.

Овај закон ће решити те проблеме, уштедети време грађанима у потрази за неурученим решењем, па и новац, у ситуацијама када су морали да путују у други град са подручја Службе за катастар непокретности која је донела то решење. Неће морати да излазе са посла да би преузели решење, јер већина пошти ради пре и после подне, за разлику од Служби за катастар непокретности које раде само пре подне. Решење у форми електронског документа моћи ће да преузму са веб презентације Републичког геодетског завода, а ускоро и коришћењем јединственог електронског сандучића у складу са Законом о електронској управи.