RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

 На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

 

                        Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

 

 

 

                        1. У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

                        2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 22. новембра до 11. децембра 2019. године.

 

                        3. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, привредних субјеката, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, професори,  академици и други научни радници, као и друге заинтересоване стране.

 

                        4. Текст Нацрта закона биће објављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на порталу
е-управе.

 

                        5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на е-mail адресу sednice.vlade@mgsi.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи”.

 

                        6. По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на порталу е-управе.

 

 

 

 

 

                        7. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и на порталу е-управе.

 

 

05 Број: 011-11460/2019-1

У Београду, 21. новембра 2019. године

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

 

 

 

Синиша Мали