RSS

You are here

Програм јавне расправе о нацрту закона о становању и одржавању зграда

Ha основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

      

Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О  СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

 

 

1. У поступку припреме Нацрта закона којим се уређују коришћење и одржавање зграде и заједничких делова зграде, управљање зградом, коришћење и одржавање посебних делова зграде, стамбена подршка, одрживи развој становања, регистри и евиденције, надзор над применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбене односе, па у складу са наведеним, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о становању и одржавању зграда, који је саставни део овог програма.

 

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 18. новембра до 07. децембра 2015. године.

 

3. Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра.

 

4. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

5. Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs.

 

6. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: vladan.doric@mgsi.gov.rs.

 

7. Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона водиће се на округлим столовима, које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у градовима Републике Србије, и то по следећем распореду:

                        - Београд - 18. новембар 2015. године;

                        - Нови Сад - 20. новембар 2015. године;

                        - Вршац - 24. новембар 2015. године;

                        - Суботица - 27. новембар 2015. године;

                        - Чачак - 30. новембар 2015. године;

                        - Ниш - 04. децембар 2015. године;

                        - Ваљево - 07. децембар  2015. године;

                         

8. По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

 

9. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и на порталу е-управе.