RSS

You are here

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебиjа)

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебиjа) је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 31/15.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 4. маја до 18. маја 2015. године у зградама скупштина градова: Београда, Новог Сада и Суботице и општина: Бачка Топола, Врбас, Инђија, Мали Иђош, Сремски Карловци и Стара Пазова, односно објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и урбанизма и јединица локалних самоуправа у обухвату предметног просторног плана.

 

Министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 18. мајем 2015. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.