RSS

You are here

Реаговање поводом текста “Зорана штити дивљу градњу”

Поводом тенденциозно и нетачно изнетих информација у тексту “Зорана штити дивљу градњу” објављеног у дневном листу “Српски телеграф”, у вези са поступањем надлежних служби у случају нелегалне градње у Крунској улици 79 на Врачару, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре најпре жели да нагласи још једном чињенично стање које је у новинарском тексту очигледно изостављено или погрешно тумачено.

 

У Kрунској улици 79 на Врачару инвеститор је надоградио два спрата за која није имао дозволу, па је градска грађевинска инспекција овај незаконити део одредила за рушење. Законом о планирању и изградњи прописано је да је решење грађевинског инспектора извршно даном уручења странкама, те очигледно није постојао ниједан разлог да надлежне службе града не изврше решење о рушењу које је донео градски грађевински инспектор. Притом, да би се решење извршило потребно је било да се утврде све одлучне чињенице, а самим тим и тачна идентификација објекта, односно парцеле на којој се радови изводе. Нејасно је како би се другачије могло извршити решење. Поступком пред другостепеним органом заправо је наложено да, управо у циљу извршења решења о рушењу и што ефикаснијег заустављања нелегалне градње, грађевински инспектор у складу са законом своје решење уреди на тај начин да може бити извршиво.

 

Нажалост, грешке градских инспектора које онемогућавају да се у раној фази заустави нелегална градња примећене су и у другим случајевима који су по жалби упућени Министарству. У свим ситуацијама, без изузетка, Министарство има за циљ поштовање закона и унапређење рада инспекција како би се онемогућио било какав случај градње без дозволе. На овај проблем Министарство је много пута указивало и у домену своје надлежности, поред доношења решења о рушењу, редовно је подизало и кривичне пријаве. Тако је од 2017. године републичка грађевинска инспекција поднела 66 кривичних пријава за грађење без дозволе, а последња је поднета у јулу ове године.

 

Из свега наведеног очигледно је да не стоје наводи у новинарском тексту да је Министарство опструирало рушење нелегалног објекта, с обзиром на то да је, како је већ наведено, исто могло бити извршено, односно објекат срушен чим је провостепено решење градског инспектора уручено странци.

 

Пошто је решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, којим је поништено решење градске грађевинске инспекције Града Београда достављено градској иснпекцији, Министарство очекује да градски инспектор потпуно утврди све одлучне чињенице и на бази њих хитно донесе ново решење о рушењу, које ће поново бити извршно даном уручења странкама у поступку. Тиме ће се поново стећи услови да се предметни објекат и сруши.

 

Упркос притиску који се на овај начин медијски ствара, Министарство сматра да је приоритет увек и свему, без обзира на предмет поступка и имена и презимена странака у том поступку,  искључиво и само поштовање закона, а самим тим и санкционисање у складу са законом оних који тај закон не поштују.

 

У сваком случају, да се не би стекао погрешан утисак, Министарство понавља да се ради о кривичном делу грађења без дозволе коју градски инспектор треба да поднесе надлежном тужилаштву, и да извршилац треба да сноси све санкције предвиђене законом. Независно од тога, понављамо још једном да је решење о рушењу градског инспектора било могуће извршити још даном уручења решења, при чему им је другостепено решење експедовано 11. 6. 2020. године, од ког дана је прошло више од четири месеца, у ком периоду је било могуће да градски инспектор донесе ново решење, уручи га странкама и изврши га.

 

Такође, указујемо на то да су инспектори овог министарства због откривених незаконитости код надзираних субјеката, које су кажњиве према закону или другом пропису, поднели надлежним правосудним органима од почетка ове године до краја августа 23 кривичне пријаве и 41 пријаву за привредни преступ.

 

Највећи број кривичних пријава је подношен управо због извршења кривичног дела градње без грађевинске дозволе, укупно 16, а за установљене незаконитости донето је 69 решења о обустави радова и уклањању објеката и у току су управни поступци у оквиру којих ће за већину бити поднете кривичне пријаве. Поред наведеног, након извршених заједничких инспекцијских надзора у Националном парку Копаоник и Парку природе Голија у току је доношење 25 решења о уклањању објеката, која ће такође резултирати подношењем кривичних пријава.  Када је у питању период од 2017. године, због градње без грађевинске дозволе поднето је укупно 66 кривичних пријава. Треба имати у виду да је само 2020. године због утврђених незаконитости у вези са градњом без грађевинске дозволе поднето више од 10 пријава за привредни преступ.

 

Када је у питању бесправна градња објекта, поред поднетих кривичних пријава против инвеститора због бесправне градње, подношене су и кривичне пријаве због настављања бесправне градње, фалсификовања – лажне пријаве за легализацију објекта, фалсификовања службених исправа, основане сумње у трговину утицајем, као и због прикључења објекта који је изграђен без грађевинске дозволе на електроенергетску мрежу.