RSS

You are here

Реконструкција и модернизацијa деонице Стара Пазова - Нови Сад, тунел, вијадукт и модернизација пруге

Инвеститор:

„ Инфраструктура же­ле­зни­це Ср­би­је“ а. д.

 

Финансијер:

Влада Републике Србије, Београд

 

Извођач:

RZD International

 

Пројектант:

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

 

Стратешки и правни основ: 

Стра­те­ги­ја раз­во­ја же­ле­знич­ког, друм­ског, вод­ног, ва­зду­шног и ин­тер­мо­дал­ног тран­спор­та у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји од 2008. до 2015. го­ди­не, На­ци­о­нал­на стра­те­ги­ја Ср­би­је за при­сту­па­ње Европ­ској уни­ји, документа и директиве Европске уније која се односе на област транспорта Закона о железници, Закон о безбедности у железничком саобраћају, Закон о интероперабилности.

 

 

Значај пројекта: 

Пројекат од изузетног стратешког значаја с обзиром на то да представља:

  • Део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије  и директно повезује три од пет највећих градова  у Републици Србији.
  • Близу половине дужине Паневроспког коридора  X б  Јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије.
  • Значајан сегмент  јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и луке Далеког истока са земљама  Југоисточне, Централне и  Источне Европе.
  • Значајну деоницу Јединствене европске железничке мреже (TEN-T) ка Истанбулу као тачки повезиваља европске и азијске мреже Азијско-евопске експресне железничке линије.
  • Први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.

 

Статус пројекта:

Реконструкција и модернизацијa деонице Стара Пазова-Нови Сад подељен је на две компоненте: Анекс 3.1: Изградња новог тунела Чортановци (два једноколосечна тунела дужине око 2 x 1,2 km) и вијадукта (дужине око 3 km) и Анекс 3.2: Реконструкција и модернизација отворене пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад (укупне дужине 36,2 km).

У току су грађевински радови:

ТУНЕЛ ЧОРТАНОВЦИ: Тренутно се изводе радови и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. Закључно са децембром 2018. године ископ I фазе је извршен у дужини од око 671,34 м, II фазе у дужини од око 423,73 м, а III фазе у дужини од око 387,81 м. 

ВИЈАДУКТ: Изводе се радови на изградњи шипова за темеље стубова и шипова за конструкцију која представља заштиту стубова од клизишта, као и радови на изради наглавних греда и стубова. Израђено је свих 140 шипова конструкције која представља заштиту стубова од клизишта. Преостало је да се изради још 31 шип на четири стубна места.

            Отворена пруга: Положено је око 11 км пруге и тренутно се врши заваривање шина. Радови се изводе у станици Инђија на реконструкцији станичних колосека, објектима надвожњака и потходника.

 

Вредност инвестиције:

585.466.378,12 УСД

 

Почетак пројекта:

2017. године.

 

Извор финансирања: 

Кре­дит Вла­де Ру­ске Фе­де­ра­ци­је са уче­шћем Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у кре­ди­ту од 15%

 

Опис пројекта:

Предмет Анекса 3.1 представља: Извођење радова за Објекат бр. 3.1 - Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела Чортановци на деоници Стара Пазова - Нови Сад, који се састоји од: дела Објекта 3.1.1  Изградња вијадукта у км  59+159,40 на деоници Стара Пазова-Нови Сад и дела Објекта 3.1.2 Изградња тунела Чортановци на деоници Стара Пазова-Нови Сад и испорука робе односно Главних пројеката за:

1. Реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне железничке пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница. Деоница: Стара Пазова-Нови Сад I фаза-тунел и вијадукт;

2. Реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне железничке пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-ржавна граница. Деоница: Стара Пазова-Нови Сад II фаза (осим вијадукта у км 59+159,40 и тунела).

 

Предмет Анекса 3.2 представља:

1. Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница, деоница: Стара Пазова-Нови Сад (дужине 40,44 км), без следећих радова: радови на електротехничкој инфраструктури (контактна мрежа, сигнална сигурност и телекомуникације) за брзину до 200 км/ч, радова на изградњи архитектонско-грађевинских и прaтећих објеката, погонских електроенергетских објеката, извођење радова на регулацији водотока и уређењу пружног појаса.

2. Испорука Главног пројекта за реконструкцију, модернизацију и изградњу - електротехничка инфраструктура за брзину саобраћаја до 200 км/ч двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница, деоница: Стара Пазова (излаз)-Нови Сад (улаз) (дужине 40,44 км).