RSS

You are here

Група републичке грађевинске инспекције Ниш

У Групи републичке грађевинске инспекције Ниш и Групи републичке грађевинске инспекције Београд обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничких инспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; организацију и обављање инспекцијског надзора у органима општинских и градских управа и Аутономне покрајине; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, као и други послови из делокруга група.