RSS

You are here

Одељење републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова

У Одељењу републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова обављају се послови који се односе на:непосредни надзор над инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; организацију заједничких инспекцијских прегледа на објектима од значаја за Републику Србију и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова и промена стања у простору, подношење пријава као и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова образују се уже унутрашње јединице: