RSS

You are here

Одсек за инспекцијске послове безбедности пловидбе

У Одсеку за инспекцијске послове безбедности пловидбе обављају се инспекцијски послови којима се обезбеђује безбедност пловидбе на подручју њихове надлежности који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона који се односе на безбедност пловидбе и закона из области инспекцијског надзора;  улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима у сарадњи са другим надлежним органима; праћење  кретања и задржавања пловила; учествовање у увиђајима када настане хаварија; праћење измена међународних и домаћих прописа из области унутрашње и поморске пловидбе; предузимање управних и других мера; давање мишљења, услова и сагласности за извођење радова на унутрашњим пловним путевима; сарадњу са предузећима, другим органима и организацијама из области водног саобраћаја; управљање бродским саобраћајем (VTS), припрему и обраду података, вођење уписника бродова и других пловила и  евиденција о пловилима, посади, пловидби и стању пловног пута и објеката безбедности пловидбе, као и о поморским пловним објектима; спровођење ратног режима пловидбе и предузимање мера у ванредним околностима (трагање и спасавање и сл); подношење пријава као и други послови из делокруга Одсека.

 

Послови инспекције обављају се на подручјима територијалне надлежности капетанија:

1. Лучка капетанија Прахово;

2. Лучка капетанија Кладово;

3. Лучка капетанија Велико Градиште;

4. Лучка капетанија  Смедерево;

5. Лучка капетанија Београд;

6. Лучка капетанија Панчево;

7. Лучка капетанија Сремска Митровица;

8. Лучка капетанија Сента;

9. Лучка капетанија Нови Сад;

10.Лучка капетанија Тител;

11.Лучка капетанија Бездан;

12. Лучка капетанија  Апатин.