RSS

You are here

Београдски железнички чвор, изградња/доградња објекта железничке станице Београд центар 

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
„Инфраструктура железнице Србије“

Назив пројекта: 

Београдски железнички чвор,
изградња/доградња објекта железничке станице Београд центар 

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Београд 

Извођач: 

META BALKAN д.о.о. Београд
BAUWESEN д.о.о. Лазаревац
ATM BG д.о.о. Београд

Надзор: 

Стручни надзор: „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. Београд, Немањина 6

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Реализацијом Пројекта реконструкције капацитета  и система за управљање саобраћајем у железничкој станици Београд центар постиже се побољшање ефикасности и безбедности функционисања железничког саобраћаја, уз подизање нивоа квалитета и обима услуга путницима на подручју нове главне железничке станице града Београда, као дела београдског железничког чвора. Такође се обезбеђују и предуслови за пресељење дела железничких капацитета и функција (без станичне зграде) из подручја Савског амфитеатра, чиме се ослобађа део простора за реализацију развојног пројекта „Београд на води“.    

Статус пројекта: 

Од укупно уговорене вредности зајма за радове Фазе I искоришћено је 88,02% средстава, a преостао је износ неповучених средстава од 11,98%, у износу од 1.198.027,034 КWD (око 3,6 милиона евра). Наведена средстава се користе за извођење радова Међуфазе на завршетку сегмената армирано бетонске конструкције првог перона и плоче на коти 105, која делимично наткрива први и други колосек. Урађена је пројектно-техничка документација, финансирана средствима из буџета РС.

Вредност инвестиције: 

Уговорена вредност за извођење радова: 2.784.598,51 €

Почетак пројекта: 

18. април 2018.

Завршетак пројекта: 

Прва половина 2019.

Извор финансирања: 

Зајам кувајтског фонда за арапски економски развој - КФАЕД               

Опис пројекта: 

Доградња објекта железничке станице Београд центар - проширење плоче на коти 105, између оса 5' - 15' / X - XIII - I фаза - МЕЂУФАЗА која обухвата: извођење грађевинских радова на изградњи АБ конструкције са плочом на коти 105 у продужетку изграђеног дела плоче, израду хидроизолације преко отвора на плочи, постављање делова инсталације кишне канализације и дренаже, као и радове на електроенергетским инсталацијама - громобрана и уземљења.
 
 

Степен физичке реализације: 

Фаза 2
Законом о буџету за 2018. годину предвиђена су средства за нови кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој у износу од 18 милиона KWD (око 48 милиона евра). Покренута је процедура за одобрење новог кредита од Кувајтског фонда за арапски економски развој за финансирање Фазе II која чини доградњу преосталог дела плоче и изградњу објекта станичне зграде испод и изнад плоче са комерцијалним садржајима (груби грађевински радови).
У оквиру припреме документације за наставак изградње железничке станице Београд центар завршена је израда свих пројеката објеката и капацитета неопходних за изградњу и завршетак станице Београд центар Прокоп као техничко-технолошке и функционалне целине и обезбеђене су све грађевинске дозволе за реализацију Фазе 2.
У складу са технолошким редоследом извођења радова на деловима објеката у станичном комплексу, радови на наставку изградње су  организовани  у  две  етапе:
- Прва етапа - радови испод коте 105,
- Друга етапа – радови изнад коте 105.
Време потребно за реализацију радова обе етапе процењено је на 24 месеца, уколико би се изводили радови на обе етапе истовремено.
Поред ове фазе потребна је изградња прилазних саобраћајница и друге комуналне инфраструктуре на уређењу и опремању локације комплекса, чија реализација је обавеза Града Београда.