RSS

You are here

Изградња интермодалног терминала у Београду

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу града Београда

Назив пројекта: 

Изградња интермодалног терминала у Београду

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда

Пројектант: 

Egis International / City net

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је да допринесе дугорочном одрживом развоју логистичке инфраструктуре и мултимодалног транспорта у Републици Србији.То би требало да буде постигнуто кроз повезивање свих видова саобраћаја, чиме се повећава могућност да се осигура мобилност терета, ефикаснија примена транспортних средстава, квалитет логистичких и пратећих услуга, повећање атрактивности и конкурентности Републике Србије као транзитне државе, кроз боље коришћење домаћих ресурса и смањење трошкова транспорта терета, као и утицаја на животну средину од стране тешких теретних возила.

Статус пројекта: 

Урађен је Идејни пројекат, Студија оправданости, Процена утицаја на животну средину, Анализа трошкова и користи и Тендерска документација за радове и опрему. Усвојен је План детаљне регулације, усвојен је јавни интерес  и добијени су локацијски услови. Пројекта је усвојен на седници Републичке ревизионе комисије 15. марта 2016. године и самим тим је завршена техничка документација.

Почетак реализације пројекта се очекује након потписивања Финансијског споразума између ЕК и Републике Србије за одобравање пакета ИПА 2015 (85% од укупног износа). Након тога ће бити расписан тендер за изградњу терминала (у току 2016) по систему жутог FIDIC-a (пројектуј и изгради) и избор најповољнијег извођача. Почетак радова се може очекивати крајем 2016. или почетком 2017 године.

У току је тендерски поступак за одабир извођача радова и надзора.

Вредност инвестиције: 

20,75мил евра (укључујући и 4 милиона евра за експропријацију)

Почетак пројекта: 

У зависности од потписивања Финансијског споразума између ЕК и Републике Србије за одобравање пакета ИПА 2015 , почетак радова се може очекивати крајем 2016. или почетком 2017 године.

Завршетак пројекта: 

Децембар 2018. године

Извор финансирања: 

85%  ИПА 2015

15% буџет Републике Србије 

4 милиона евра за експропријацију из буџета Града Београда

Опис пројекта: 

Будући интермодални терминал ће имати директну везу са Коридором Х, тј. биће повезан са железничком станицом у Батајници, преко сервисне саобраћајнице за друмску петљу Батајница. Површина интермодалног терминала са приступним путевима износи око 13 хектара. Близу интермодалног терминала планиран је развој логистичког центра на површини од 82,5 хектара.

На основу Идејног пројекта, најважнији део терминала ће бити манипулативна површина, која се састоји од:

  • 3 колосека: 2 претоварна колосека за утовар и истовар контенера и 1 додатни манипулативни колосек за локомотиву (сваки од њих је 650м дужине);
  • 4 саобраћајне траке за пролаз камиона: 1 пролазна, 1 утоварно-истоварна, 1 резервна и 1 трака за излаз у случају опасности;
  • плато за привремено одлагање контенера: 3 контенерске линије за привремено одлагање контенера, фриго-контенера, изменљивих транспортних судова и контенера са опасном робом.