RSS

You are here

Пројекат иновације комплекса техничко путничке станице Земун – ТПС Земун

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
„Србија воз“ АД

Назив пројекта: 

Пројекат иновације комплекса техничко путничке станице Земун – ТПС Земун

Инвеститор: 

„Србија воз“ а. д, Београд

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Иновацијом целог комплекса, изградњом свих потребних објеката, колосека, постројења и опрема допринеће се побољшању превоза путника у београдском чвору  и пресељењу постојећих капацитета са Савског амфитеатра.

Статус пројекта: 

Завршени су Идејни пројекат и Пројекат грађевинске дозволе за прву фазу пројекта (финансиран из буџета Републике Србије). Финансијски уговор за 1. етапу  је потписан  7. децембра 2017. године, а Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – Фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој је усвојен на Скупштини РС 19. априла 2018. године. Планирано је да радови на изградњи ТПС Земун започну почетком 2019. године и исти ће трајати двер године. За финансирање друге етапе пројекта обезбеђена су средства у буџету у износу од 22.000.000 евра, од чега ће 17 милиона евра бити намењено за извођење радова на 2. етапи ТПС Земун, а пет милиона евра за набавку управљачког информационог система. У циљу побољшања и обједињавања постојећег дезинтегрисаног информационог система савременим решењем које би интегрисало све главне пословне функције у „Србија возу” а. д. Уговор за другу етапу је потписан 9. октобра 2018. године.

 

Почетак пројекта: 

2019. године

Завршетак пројекта: 

2021-2022. године

Извор финансирања: 

Кре­дит Европ­ске бан­ке за об­но­ву и раз­вој

Опис пројекта: 

Пројекат ТПС Земун подразумева изградњу свих потребни објеката, колосека, постројења, опрема и инсталације у функцији неге и одржавања свих возних средстава за превоз путника у београдском чвору, димензионисани у складу са очекиваним обимом рада, а због набавке нових електромоторних гарнитура (ЕМГ) и планираног пресељења постојећих капацитета за одржавање путничких кола, са комплекса Савског амфитеатра и увођење система информационих технологија (ЕРП систем за планирање ресурса предузећа, мултифункционални систем продаје карата и информациони систем за управљање енергијом).

Иновација целог комплекса подељена је у 2 фазе, од којих инвестиција пројекта „Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун“ износи 47 милиона евра. Даље је 1. фаза подељена на 2 етапе, од којих инвестиција за 1. етапу, која чини једну технолошки функционалну целину, износи 30 милиона евра и 2. етапу 17 милиона евра.