RSS

You are here

Пројекат модернизације и реконструкције пруге Београд – Будимпешта, деоница Београд - Стара Пазова и деоница Нoви Сад - Суботица – државна граница (Келебија)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србије“А.Д.

Назив пројекта: 

Пројекат модернизације и реконструкције пруге Београд – Будимпешта, деоница Београд - Стара Пазова и деоница Нoви Сад - Суботица – државна граница (Келебија)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д,  Београд

Финансијер: 

Влада Републике Србије, Београд

Извођач: 

Kонзорцијум : JV "CHINA RAILWAY INTERNATIONAL Co., Ltd. "AND "CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY Ltd."

Пројектант: 

Саобраћјни институт ЦИП , Београд у сарадњи са TSDI, Beijing

Значај пројекта: 

Пројекат од изузетног стратешког значаја обзиром да представвља:

  • Део основне саобраћајне трасферзале Републике Србије  и директно повезује три од пет највећих градова  у Републици Србији.
  • Близу половине дужине Паневроспког коридора  X б  Јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије.
  • Значајан сегмент  јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и лука Далеког истока Азије , са земљама  Југо-источне, Централне и  Источне Европе.
  • Значајну деоницу Јединствене евроспске железничке мреже (TEN-T) ка Истамбулу као тачки повезиваља евроспке и азијске мреже Азијско-евопске експресне железничке линије.
  • Први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.
Статус пројекта: 

Усвојена Одлука о Просоторном плану посебне намене и закључен уговор о његовој изради између Железница Србије и Саобраћајног института ЦИП, Београд. Потписан Уговор МГСИ-ЦИП-ЖС за израду Студије изводљивости и Идејног пројекта са Студијом оправданости за деоницу Боград -Ст.Пазова. Студија изводљивости за Пројекат обе деонице усвојена 16.7.2015.г у Будимпешти на састанку трилатералне  радне групе влада. (Мађарске, НР Кине, Р.Србије)

Потписан је 24.11.2015.  Општи уговор за Пројекат на делу пруге на територији Републике Србије. Овај Уговор дефинише будући пословни модел, потенцијалног Инвеститора, Финансијера и Извођача и утврђује рокове завршетка планско-техничке документације и отпочињања радова. Уговор предвиђа да се Комерцијални преговори заврше до 30.9.2016. а у року од 30 дана да се дефинитивно утврди Споразум о кредитирању.  Закључењем Комерцијалног уговора престаје важност Општег уговора. Комерцијални уговор ступа на снагу даном ступања на снагу Споразума о кредиту, ако се он договори и ступи на снагу у  договореном року.

Вредност инвестиције: 

Предстоје комерцијални преговори и потписивање комерцијалног уговора

Почетак пројекта: 

Пројекат званично започет 25. децембра 2015.године  у Суџоу, потписивањем  докумената  између НР Кине, Р. Србије, односно  НР Кине и Мађарске у којимај се дефинишу принципи и модели заједничке сарадње и утврђује редослед даљих активности.

Завршетак пројекта: 

У року од 24 месеца од завршетка и усвајања планско-техничке документације и издавања грађевинске дозволе.

Извор финансирања: 

Буџет Републике Србије и кредит из иностранства 

Опис пројекта: 

У склопу Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе, у Р.Србији, модернизација постојећег и изградња другог колесека, без обустављања саобраћаја,  две деонице: Београд (станица Центар) - Стара Пазова 34.5 km и Нови Сад - Државна граница (Келебија) 107.4 km,  укупно  141,9 км,  пругуе за мешовити  путнички и теретни саобраћај, електификоване и способне за брзине до 200 км/час без укрштања у нивоу са другим саобраћајницама.

 

Пројектовање, изградња и опремање пруге у складу са стандардима из Закона о безбедности железничког саобраћаја и интероперабилоности која ће по свим карактеристикама задовољити услове и стандарде изграднје и опремања пруга основних европских коридора  и интероперабилности у Јединственој европској железничкој мрежи ТЕН-Т.

Степен физичке реализације: 

На нивоу израде планско-техничке документације Пројекта.