RSS

You are here

Рехабилитација пруга дуж кључних деоница Коридора 10 укупне дужине око 112 км

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
„Инфраструктура железнице Србије“ А.Д.

Назив пројекта: 

Рехабилитација пруга дуж кључних деоница Коридора 10 укупне дужине око 112 км

Инвеститор: 

„Же­ле­зни­це Ср­би­је“ а.д. – „ Инфраструктура же­ле­зни­це Ср­би­је“ а. д.

Извођач: 

MORAVIA STEEL; Vossloh MIN Skretnice d.o.o.; JVCA Div d.o.o.; Impregnacija d.o.o.; JVCA Alpine kamen doo; PYRKONIT DOO; JVCA Optikus doo; Kraiburg Elastik GmbH; Terra Srbija doo; GEI-SMAR; VAIA CAR SpA; ROBEL Bahnbauschinen GmbH

Надзор: 

Кон­сул­тант­ска фир­ма EGIS

Техничка контрола: 

„Инфраструктура же­ле­зни­це Ср­би­је“ а. д.
 

Значај пројекта: 

Пр­о­је­кат је од стра­те­шког зна­ча­ја, њиме се обезбеђује потребан материјал за извођење ре­хаби­ли­та­ције деоница пруга Коридора 10, чиме се утиче на побољ­ша­ње ста­ња железничке инфраструктуре железничке мреже Србије уз повећање безбедности и поузданости одвијања саобраћаја

Статус пројекта: 

Износ дела зајма чији је корисник „Инфраструктура железнице Србије” а. д. са уписаном провизијом је 36.000.000 евра. Компоненте зајма су:
 

  1. Набавка новог материјала горњег строја за рехабилитацију шест деоница дуж Коридора 10, и то: шине, скретнице, причврсни прибор, АТ порције, геокомпозит, гумени панели, бетонски прагови са еластичним причврсним прибором, импрегнисани дрвени прагови и туцаник. Завршене су испоруке новог материјала горњег строја за свих девет уговора;
  2. Набавка механизације за одржавање пруга, и то: грађевинске машине, железничка друмска возила са прикључцима за рад на колосеку, двопути багер за рад на шинама и друму, машине за појединачну замену прагова и лака механизација за одржавање колосека. Завршена је набавка механизације за свих пет уговора.

У току су активности око усаглашавања са испоручиоцима и Банком нацрта појединачних Анекса за додатну набавку материјала од преосталог износа кредита од 4.075.6661,21 евро. До сада je потписано укупно шест Aнекса уговора за додатне набавке у укупном износу од 2.418.466,36 ЕУР, и у току је испорука. Банка се сагласила да се за преостала неангажована средства из кредита изврши набавка туцаника покретањем новог тендерског поступка. Потписан уговор у вредности од 1,657,206.24 ЕУР за набавку туцаника (понуђач "Текомининг" д. о. о, Београд). У току су додатне испоруке материјала у складу са потписаним анексима Уговора о новацији.
 

Вредност инвестиције: 

36.000.000 евра

Почетак пројекта: 

2010. го­ди­на

Завршетак пројекта: 

Јул 2019. године

Извор финансирања: 

Кре­дит Европ­ске бан­ке за об­но­ву и раз­вој (ЕБРД IV)