RSS

You are here

Javna prezentacija urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju mosta na reci Savi u Sremskoj rači na katastarskim parcelama broj 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 i 989 k.o.