You are here

Одељење за управљање пројектима

У Одељењу за управљање пројектима обављају се послови који се односе на: израду, усаглашавање и закључивање споразума, програма и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области међународне сарадње у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; сарадњу са страним и домаћим инвеститорима у циљу постизања договора за реализацију пројеката и обезбеђења финансијских средстава; учествовање у преговорима и припрема аката за закључивање мултилатералних и билатералних споразума, уговора о изградњи и осталих аранжмана, са страним владама, међународним финансијским институцијама, банкамa и компанијама; припрему аката за закључивање концесионих и уговора по моделима ЈПП у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; учешће у припреми и координицији рада на изради стратешких докумената и акционих планова у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, те других докумената у области пројеката нискоградње и високоградње; координацију послова у вези са утврђивањем предлога листе стратешких инфраструктурних пројеката; анализу, припрему и реализацију израде планске и техничке документације за реализацију пројеката; координацију са другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и институцијама РС у вези припреме пројеката које ће реализовати Министарство; планирање и буџетирање, припрему и реализацију инфраструктурних пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије, пројектних и програмских зајмова, кроз моделе ЈПП и концесија и других извора финансирања; планирање јавних набавки потребних за реализацију пројеката, учествовање у припреми модела уговора и техничког дела конкурсне документације; управљање, праћење и контролу уговора, обраду и контролу финансијске и друге документације ради плаћања пројеката; усклађивање активности са уговорним странама, другим организационим јединицама у Министарству и другим учесницима у реализацији по свим питањима која се тичу пројеката; сарадњу и координацију са предузећима из надлежности Министарства у вези са пројектима које реализују из пројектних зајмова, припрему аката за повлачење зајмова и њихово праћење; извештавање о току реализације пројеката; припремање стручне основе за израду нацрта закона или предлога других прописа из области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; увођење централизованих база података о пројектима и уговорима, као и други послови из делокруга Одељења.