RSS

You are here

I Mihajlovićka ano Pančevo: Infrastruktura sito čhinadipe barjaripasko thaj avutno vakhti Srbiako

 

Telopresidentka Thagarutnako Srbiako thaj ministarka vaš lačharipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, vizituindja avdive e ministrea vaš ternenge thaj sporti Vanja Udović Pančevo thaj e počekatunea thaj e presidentjenca lokalno korkorodirekcie Južnobanatesko regioni vakhardja kotar infrastrukturno projektja, barjaripe džuvljikano sportesko, ama ini kotar aver teme kotar resori Ministribasko – barjaripe komunalno infrastruktura thaj legalizacija objektjengo.
 
I Mihajlovićka phengja kaj numa ano dromutni infrastruktura akale regionesko ka investirinolpe 1,5 milijarde dinarja ano 2019. berš, uzo 500 milijojna vaš rndomo keripe dromutnengo, a kaj ano trin palutne berša investirisalo 2,5 milijarde.
 
“Angluni tema avdisutno bešipasko sitoj dromutni thaj sastrunengi infrastruktura thaj projektja save ka realizuina ando 2019. thaj 2020. berš. Vakhardjam vaš sa odova so sito semno ano ofto lokalno korkodirekcie. Adjahar ani Pančeva kerdilo Jabučko drom thaj pedodromutno, ano Vršac trujalutno dromutno, ama ini dromutne ano aver komune”, phendja voj.
 
I Mihajlovićka phendja ini kaj si but buti anglo “Putevi Srbije”, sastrunale firmenge thaj lokalno korkoro direkcie, thaj vaš odova numa kupatne bukja šaj te realizuinenpe bare projektja.
 
“Nane so te vakharolpe bi investiribe ani infrastruktura. Oj sitoj fundo sa soske, čhinavdipe barjaripasko thaj avutnipe Srbiako. Uzo odova, vakhardjam ini kotar džuvlikano sporti, te zorakara čhajen thaj džuvlen te khuven ano sporti. E čalardipa šaj te phenav kaj Srbia ka ovol kherutni Evropake khelipaske vaš džuvlikano basketboli thaj kupate kera buti ani organizacija akale khelipaske”, phendja voj.
 
O Vanja Udovičić, ministri ternengo thaj sportesko, phendja kaj avdive vakhardilo kotar projektja save kerenape, ama ini kotar odola save ka realizunenpe kupate.

“Piriba pi Srbia sikava kaj sijam gatisarime pedo tereni te vakhara kotar aktuelno problemja, te detektuina thaj te agorisina. Odova vaš soske da svato, odova ini phera. Kupatnipe thaj timesko ilo sito odova so amen lačharela. Pančevo sito foro savo procentualno majbut investirinela ano sporti. Avdive sinam ani fundoni škola “Sveti Sava”, dengjam sporteski vastušea thaj e terne basket khelutnenca ando Tamiš vakhardjam kotar odova sar te mothivišima ini aver čhajen te khuven ano sporti”, phendja vov.
 
Saša Pavlov, dizako počekatuno Pančevako, kerdja najs e telopresidentkake Mihajlović thaj ministreske Udovičić pedo ažutipe thaj devipe dumo thaj phendja kaj avdive adikhardilo bešipe ano savo vakhardilo kotar podur maškaripe pedo infrastrukturno projektja.
 
“Pendjardjam sa dostjen e projektjenca save realizuina, ama ini plajnenca vaš podur, sikavdjam savo Pančevo manga ano avutnipe, a odova sito moderno industriako, infrastrukturno thaj komunikaciono centri”, phendja Pavlov.
 
Danijela Lončar, počekatuni Južnobanatesko regioni, phendja kaj akava regioni avdive siole privilegija, barikanipe thaj amboldipe te vakharol e duj ministrenca vaš sa semno kotar ofto lokalno korkorodirekcie akale agoresko.
 
“Vakhardjam e manušenca save dena agorisipe thaj save šaj te agorisinen problemja. Najs pedo adjahar buti thaj devipe dumo a poulavdipe najs telopresidentkake Thagarutnake so pendjardja regiojna ani Srbia sar relevantno partnerja ano keripe seriozno thaj stabilno raštra”, phendja Danijela Lončar.
 
Počekatuni regioneski dendja todinipe e telopresidentkake Mihajlović ano anav Sigurno kher Pančevo, savo kerde džuvla viktimja pedozoralipaske ano semnipe najsiripasko vaš devipe dumo save olenge dela Mihajlovićka. Telopresidentka Thagarutnaki dendja todine e dizako počekatunesko Pančevo thaj e počekatunake regionesko save kerde džuvla kotar gava ano rami inicijativako “Te čhiva pi buti jekh milja džuvla ano ruralno thanutnipe”.