RSS

You are here

I Mihajlovićka: Investirina pondž milijarde evrja soske manga te inara dromutnen thaj tradipe robako ano amre pruge

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, phendja avdive kaj molipe investiciako ano sastrnalutni paše pondž milijarde evrja, kaj dromutne ano modernizuime pruge inarenape pampureske sar tradipasko vastušeja thaj kaj aver po rndo reso e Srbia te labarinol poro šukhar pašloipe sar tranzitno ruta vaš tradipe robako.

 

I Mihajlovićka, savi avdive sionola bešipe e direktorjenca sastrnalutne firmengo, phendja e žurnalistjenge ani Thagarutni Srbiaki, kaj, kana dikhelape pedo 2012 thaj 2013, kana ano srbikane pruge tradolpe kotar 20 dži 40 km ko sahati thaj ni jekh dinari nane investirisalo ano rekonstrukcia prugaki, avdive polokhe pharuvina pilta kotar sastrnalutni.

 

"Kotar 2014 amen vazdindjam amare baja soske amenge sastrnalutni jekha jekh semni sar ini auto-dromja save lačara. Uzo odova so lačara sigutni pruga Beograd-Budimpešta thaj kera rekonstrukcia Bareski pruga, investirina ini ano regionalno pruge. Ano 2018, 2019. thaj 2020.berš sa ka ovol rekonstruišimo paše 800 km regionalno pruge", phendja i Mihajlovička.

 

Voj phendja kaj naisaripa kerime rekonstruciengo, pampurja avdive ani pruga kotar Beogradi dži Valjeva, kotar Beogradi dži Vršac jase kotar Šabac dži Zvornik džana ano proseko maškhar 80 dži 110 km ano sahati thaj kaj ano disave linie si ini dži 60 šelestar pobuder dromutne. "Odova sikhavela kaj manuša mangena pampureja te tradenpe, ama pampureja savo ka ovol moderno, lačardo thaj jekha jekh sigutno sar autobusi", phendja voj.

 

I Mihajlovićka ulavdja kaj  vaš šukhar rezultatja thaj efikasno buti sastrnalutne kompaniengo but semno koordinacia maškhar olende.

 

K.b.generalno direktori "Infrastrukture železnice Srbije", Miroljub Jevtić, phendja kaj regionalno pruge sine ano but bilači situacia soske ando olende nane investirisalo but lungo vakhti, ini po 50 jase100berša,thaj plani sito kaj ano periodi 2018-2020. rekonstruišinelape paše 800 km regionalno pruge ano savo ka ovol investirimo paše 330 milijojna evrja.

 

"Pruga Šabac-Loznica po angle džalpe sine kotar 10 dži 30 kilometarja pedo sahati, akana džalpe 80 km pedo sahati, kotar Lapovo dži Kragujevaci džalpe sine dži 40 km pedo sahati, a kotar oktobri ka džalpe 100 km pedo sahati, so semninela kaj kotar Lapovo dži Kragujevac ka avolpe pohari kotar kvašo sahati,  pohari lovenge ze autobuseja", phendja o Jeftić, thaj pana pherdja kaj semno sito  so prekal rekonstrukcia barjarelape ini kapaciteti prugako vaš tradipe pharipasko.

 

  1. k. generalno direktori firmako "Srbija voz", Jugoslav Jović, phendja kaj kotar 2015. lelile 21 elektromotoreske garniture "Štadler" pampurja, thaj ini 27 rusiake dizel-motoreske pampurja, kaj sig lelape te modernizuinolpe Tehnikako-dromutnikani stanica Zemun, thaj kaj arakhlilo 100 milijojna evrja vaš nevo krediti EBRD vaš te lenpe dži 20 elektromotoreske garniture. "Maškhar majšukhar linie momentalno siton linie kotar Beogradi vaš Vršac thaj Valjevo, kote dikha barjaripe gendo dizutnengo, ini odova sikhavela kobor sito semno modernizuipe prugako thaj investiripe ano neve pampurja", phendja Jović.

K.b.direktori "Srbija kargo", Dušan Garibović, phendja kaj kotar starti rekonstruišipe sastrnalutne firmengo 2015.berš, "Srbija kargo" "neutrališindja" bordžja save sine ačhile kotar jekhutno sastrnalutno firmako, te kerol buti ano putardo marketi, kaj lela 16 majmoderno vektron lokomotive thaj čhivdja pi buti 186 terne mašinakelegardutne.