RSS

You are here

Mihajlovićka: Lungara investiripe ani infrastruktura Vojvodinaki

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, sine avdive te dikhlarol, khupate e dizakepočekatunea Novi Sadesko Miloš Vučevićea thaj šefea Delegaciako EU ani Srbia Sem Fabriciea, pašutne dromutnikane ki Žeželjeski purt, savi vaš akava putardile vaš dromutnikanipe.

 

Mihalovićka phendja kaj sa agorisalilo trin kilometarja dromutnikani, duj kilometarja biciklistikano dromoro thaj trin kilometarja kanalizacia, thaj kaj Thagarutni Srbiaki ini Ministribe, khupate e dizja Novi Sad thaj Krainaka thagarutna, ka lungarol khupate te  investirinen ano infrastrukturake projektja.

 

“Vaš amenge 2019. berš sitoj but semni ano infrastrukturako gndipe. But bukja agorisindjam, lelam neve projektja. Ani Vojvodina maj angle ka lungara rekonstrukcia thaj lačardipe sigutni pruga Beograd-Budimpešta, kotar Novi Sad dži Subotica, ano anglojevend 2021.berš ka kera tradipe kotar Beogradi dži Novi Sad vaš kvaše sateske thaj ani agorisutni faza siton vakharipe vaš lačardipe Fruškogorako koridori”, phendja voj.

 

Mihajlovićka pana phendja kaj avdisutno mukhlipe ano dromutnikanipe pašutne droma emotivno soske so sar resoreski ministarka sar angluni buti sinola te agorisinol problem kotar lačardipe Žeželjeski purt.

 

Miloš Vučević, dizakopočekatuno Novi Sadesko, phendja kaj akava nane numa infrastrukturako keripe, uč kaj Žeželjeski purt  siola zorali simbolika vaš Novosadjajnenge.

 

“Agorisindjam baro projekti, ama na ka ačhova pedo trin purtja. Ka kera neve purtja, te phana lejnenge riga thaj manušen. Nais telopresidentkake pedo devipedumo ani realizacia akalesko thaj averenge projektja ano Novi Sad thaj Vojvodina”, phendja vov.

 Sem Fabrici lepardja kaj ano aprili 2018. mukhlilo sastrnalutno dromutnipe, a ano septembri odole beršesko purt putardili ini vaš aver dromutnipe.

 

“Evropaki unia but zoralikane kerdi buti pedi realizacia akale projektesko, vaš savo ulavdjam 36 milijojna evrja, a uzo devipe dumo republikake thaj lokalno thagarutnako,labdaripa ini agorisindjam.  Ka lundjara te da dumo projektjenge ani bufljardi Srbia thaj manga kaj sa dizutne dikhena nevo muj thaj pilta phuvjako”, phendja o Fabrici.