RSS

You are here

Usluge izrade Idejnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje „Prve A faze“ državnog puta I reda, na trasi postojećeg državnog puta I-B reda br. 24 (ranije M-1.11), veza Koridor 10 – Kragujevac, od km 0+000,00 (petlja “Kragujevac“...JN broj 12/2017