RSS

You are here

Kotorsektori vaš baripe thaj vastalutnipe sastrunalipaska infrastruktura

Dženo 21.

Ano Kotorsektori vaš barjaripe thaj vastalutnipe sastrunalipaska infrastruktura kerenape bukja save siton vaš: gatisaripe ekspertsko fundo vaš keripe angluno lil kanunesko thaj bahamja aver norme kotar umal sastrunalipe; dikhlaripe labaripasko kanunjenge thaj aver normjenge kotar umal sastrunalipe; strategija barjaripe sastrunalipaski infrastruktura; kerdipe gndipasko vaš programja adikharipe sastrunalipaski infrastruktura, organizuipe te regulišipe sastrunalipasko dromutnipen, sar ini lačharipe thaj rekonstrukcia samatrandengi infrastruktura, programi biznisesko, pondžeberšengo plani thaj aver plajna kotar umal sastrunalipe thaj dikhlaripe olengi realizacia; gatisaripe vaš realizacia thaj realizacia maškarthemutne udžile thaj aver investicie ano sastrunalipaski infrastruktura; dikhlaripe situaciako thaj ekonomikano pašloipe vastalutnengo ani infrastruktura; keripe kontraktja thaj dikhlaripe realizacia kontrakjengi vaš vastalutnipe sastrunalipaska infrastruktura; bahami thaj dikhlaripe realizacia projektjengi kotar umal barjaripe sastrunalipaski infrastruktura; barjaripe modeli vaš finansiripe sastrunalipaski infrastruktura; aktivipe phande vaš Koridori 10 (organizacie, forumja, kedipe); dikhlaripe thaj analiza situacia sistemi sastrunali infrastrukturako; leipe kotor ani buti hamime komisiengo; maškaripe e aver raštrake institucienca ano reso barjaripe sastrunalengi infrastruktura; maškaripe e maškarthemutne finansijenge institucie, sar ini aver bukja kotar bukjako truj Kotorsektoresko.