You are here

Јавни увид у Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину