You are here

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

 

Сектор за ваздушни саобраћај обавља послове државне управе који се односе на: обликовање и вођење политике Владе у области ваздушног саобраћаја, стратегију развоја ваздушног саобраћаја и других стручних послова у вези унутрашњег и међународног транспорта опасне робе, уређење система ваздушног саобраћаја, припрему нацрта закона и предлога других прописа и програма у складу са међународним конвенцијама, стандардима и препорукама; праћење међународне и домаће регулативе у области ваздушног саобраћаја; иницира, покреће, координира преговоре и преговара ради закључивања билатералних и мултилатералних уговора у области ваздушног саобраћаја; надзор над радом Директората цивилног ваздухопловства у вршењу поверених јавних овлашћења; израда другостепених управних аката по изјављеној жалби на првостепене управне акте Директората цивилног ваздухопловства; вршeње контроле над спровођењем међународно утврђене политике и најбоље праксе, применом стандарда и препорука дефинисаних одредбама прописа Међународнe организацијe цивилног ваздухопловства (ICAO), којoј је тај посао оснивачким актом поверила Скупштина Уједињених нација; сарадњу и учествовање у раду међународних ваздухопловних организација Међународнe организацијe цивилног ваздухопловства (ICAO)  и Европске конференцијe цивилног ваздухопловства (ECAC), учествовање у изради међународне политике и примене међународних конвенција, стандарда и препорука; стручно праћење израде просторних и других планских докумената и усклађивање са стратегијом развоја ваздушног саобраћаја; обављање послова који се односе на проверу стручне оспособљености и издавање сертификата о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасне робе, односно сертификата о специјалистичком знању из области ADN и вођење регистра издатих сертификата; признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености; прикупљање и анализирање годишњих извештаја саветника за безбедност у транспорту опасне робе; прикупљање података о повредама прописа из ADR/RID/ADN; праћење кретања и задржавања транспортних средстава која транспортују опасну робу; предлагање рута за кретање превозних средстава са опасном робом; припрему за издавање потврде о испуњености услова за транспорт отпада који је окарактерисан и класификован као опасна материја и други послови из делокруга Сектора.

 

 

У Сектору за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе образују се следеће уже унутрашње јединице: