You are here

Сектор за просторно планирање и урбанизам

У Сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: просторно планирање; планирање урбаног развоја; планирање просторног развоја; урбанистичко планирање; правне, информатичке и техничке послове који подразумевају вођење информационог система о стању у простору и извештавање о стању у простору; вођење базе података о планским документима заснованој на географским информационим системима. У сектору за просторно планирање и урбанизам се воде послови који се односе на припрему, координацију и праћење израде докумената просторног планирања из надлежности Републике Србије; пружање стручне помоћи у изради планских докумената из надлежности јединица локалне самоуправе и припремање извода из планских докумената из надлежности Републике Србије за потребе њихове израде; развој информационих система (у складу са системом ESPON и INSPIRE директивом); припрема годишњег извештаја о остваривању Просторног плана Републике Србије и извештаја о стању у простору Републике Србије; стручну контролу и контролу усклађености планских докумената, као и давање сагласности на урбанистичке планове у складу са законом; припрему, координацију и праћење израде националне политике одрживог урбаног развоја; давање предлога за именовање чланова комисије за планове, пружање стручне помоћи и учествовање у раду комисија за планове јединица локалне самооуправе; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана; вођење евиденције о урбанистичким плановима за које је издата сагласност министра надлежног за послове урбанизма; учествовање у припреми стручних основа за израду прописа у области планирања и уређења простора и насеља; стручна провера планске документације и давање мишљења о исправности планске документације за утврђивање јавног интереса; праћење и анализа примене прописа у области планирања урбаног развоја; предлагање и извршавање мера за унапређење стања у простору и насељима Републике Србије; су/финансирање израде урбанистичких планова, као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за просторно планирање и урбанизам образују се уже унутрашње јединице: