You are here

Сектор за комуналне делатности, стамбену и архитектонску политику, енергетску ефикасност и грађевинске производе

У Сектору за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност обављају се послови који се односе на: стамбену и архитектонску политику у смислу припреме и предлагања стратешких, правних и других мера за одрживи развој становања и  развој архитектонске политике кроз унапређење квалитета грађене средине; израду и праћење примене прописа којима се уређује област становања, комуналних делатности, енергетскe ефикасности, и грађевинских  производа; усаглашавање закона и прописа са правним тековинама Европске уније и другим релевантним међународним актима у вези са остваривањем стамбених права и услуга од општег интереса; припрему предлога за унапређење стања у области архитектонске делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа и хармонизацију националног правног оквира са правним тековинама Европске уније у тим областима; утврђивање стратешких и акционих докумената из области становања, архитектонске политике и урбаног развоја; пружање стручне помоћи јединицама локалне самоуправе у области становања, комуналних делатности и спровођења мера стамбене и архитектонске политике; праћење развоја и примене међународних стандарда, норматива и показатеља у области становања, унапређења квалитета грађене средине, енергетске ефикасности и грађевинских производа; анализу инфраструктурних потреба и планирање и израду предлога програма локалне комуналне инфраструктуре; сарадњу и комуникацију са међународним развојним и финансијским институцијама које се баве финансирањем локалних комуналних пројеката; координацију активности учесника у пројектима локалне комуналне инфраструктуре; други послови из делокруга Сектора.

 

 

У Сектору за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност образују се уже унутрашње јединице: