You are here

Формирана радна група за припрему концепта реформе е-Простор

 

Београд, 7. децембар – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  формирало је Радну групу за припрему документа јавне политике „Концепт дигитализације просторног и урбанистичког планирања у Србији – Реформа еПростор“ (у даљем тексту: Радна група). Председник Радне групе је државна секретарка Александра Дамњановић, а међу члановима Радне групе су представници републичких институција које ће директно учествовати у спровођењу реформе, односно имплементацији будућег система еПростор (Републички геодетски завод, Републички секретаријат за јавне политике и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу), као и експерти Националне алијансе за локални развој и представник Делегације Европске уније у Србији.

Циљ и основни задатак Радне групе је припрема концепта будуће реформе и вишегодишњег пројекта еПростор, чији садржај ће обухватити основне принципе, циљеве и оперативне смернице за имплементацију овог сложеног међусекторског система.

Ослањајући се на претходно уведен систем обједињене процедуре за електронско издавање грађевинских дозвола еДозвола (ЦЕОП), као и доступне сетове и сервисе геопросторних и других података у оквиру иницијатива еУправе и Националне инфраструктуре геопросторних података, Министарство планира да спроведе реформу односно дигиталну трансформацију домена просторног и урбанистичког планирања и успоставити систем еПростор, који ће обезбедити унапређење процедуре добијања грађевинске дозволе, као и већу транспарентност процеса управљања земљиштем и просторним развојем уопште у Републици Србији. Пројекат еПростор обухватиће првенствено формирање базе дигиталних података просторних и урбанистичких планова, уз креирање кључног сета података о постојећем и планираном коришћењу земљишта у складу са ЕУ Директивом INSPIRE, као и дигитализацију процедура планског управљања простором у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и других повезаних закона и подзаконских аката.

Један од главних резултата дигиталне трансформације домена просторног и урбанистичког планирања и успостављања система еПростор односи се на стварање услова за директну онлајн доступност података свих имаоца јавних овлашћења који учествују у процесу планирања, на републичком и локалном нивоу, и одатле скраћење времена и смањење трошкова потребних за издавање локацијских услова и добијање грађевинске дозволе. Остали ефекти од успостављања система еПростор повезани су за очекивано повећање обима инвестиционих улагања и броја активности на тржишту непокретности у Републици Србији; за даље јачање грађевинског сектора и раст националног БДП-а уопште; за подршку већој партиципацији и комуникацији између државне управе и грађана, пословног и приватног сектора, НВО и других друштвених организација; за систематску подршку остварењу циљева одрживог развој и унапређења животне средине; и др.