You are here

ПОНИШТЕНО КОНАЧНО РЕШЕЊЕ О ИЗГРАДЊИ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ “БЕСКО” НА РУПСКОЈ РЕЦИ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поништило је коначно решење о измени грађевинске дозволе, којим је измењена грађевинска дозвола за изградњу мини хидроелектране “Беско” на Рупској реци, са машинском зградом и водозахватом инвеститора „Water Green Energy“ из Кумарева.

Министарство је решење поништило поступајући по службеној дужности, у законском року, 5. априла.

По спроведеном испитном поступку утврђено је да издато решење садржи правне недостатке, односно да је правно неизвршиво због чега је одлучено да се решење поништи. 

Против решења Министарства се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда, у року од 30 дана од дана пријема решења.