You are here

ЈАВНа ПРЕЗЕНТАЦИЈа УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ