You are here

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ на жив