You are here

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Службени гласник РС", бр. 41 / 2018, 95 / 2018, 31 / 2019 и 15/2020)