You are here

Михајло Мишић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођен 1961. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Грађевинском факултету универзитета у Београду, Одсек путеви и железнице.

Стручни испит положио 1993. године.

Специјалиста за планирање и пројектовање градских саобраћајница, ванградских путева, денивелисаних раскрсница комуналне инфраструктуре и вођење пројеката.

Учествовао на пројектима у Русији, Египту, Украјини, Габону и Републици Српској.

Радио у ЈКП Београд пут од 1991. године; Као сарадник био ангажован у Славија бироу.

Године 2003. заснива радни однос у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Влада Репулике Србије именовала га је 21. јануара 2011. за директора и оснивача предузећа Коридори Србије.
Током 2005. постављен је за члана Градске поткомисије за саобраћај. Именован је 2008. за члана Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације.

Поседује велико искуство у јавним набавкама по српском законодавству. Спровео више од 100 јавних набавки по домаћем законодавству, већих од 5 милиона евра.

У међународним јавним набавкама петнаест пута председавао комисијама за одабир извођача по правилима Светске банке, ЕИБ-а и ЕБРД-а.

У међународној сарадњи, на уговорима за изградњу инфраструктуре која се финансира кроз међудржавне уговоре, учествовао у преговорима са Републиком Кином и Републиком Азербејџаном.

Располаже великим искуством у раду по Фидик процедурама.