You are here

Питања о процесу озакоњења

Питање: Потребно је легализовати први спрат куће чије је приземље иначе укњижено, а за горњи спрат постоји пројекат и грађевинска дозвола у оригиналу из 1939.год. Кућа је иначе грађена 1936.год а први спрат надзидан 1939. са тада важећом грађевинском дозволом која и сада постоји, али до сада власници нису укњижили у катастар непокретности.

Наше питање, а како би могли да изађемо у сусрет клијенту, је да ли ће по новом Закону о легализацији такса бити нижа него што је до сада плаћана ако би власници приступили процесу легализације када се донесе нови закон.

Додуше, како су нам  правници рекли, садашњи власници имају право по одношењу на увид Општини градјевинске дозволе и пројекта из 1939.год., да укњиже део куће и на основу постојеће грађевинске дозволе из 1939.год. с обзиром да је први спрат изграђен пре 1954.год.

Али, ми полазимо од најгоре опције,па вас питамо да ли ће таксе по новом закону бити ниже? Први спрат има који треба да се легализује има 105м2, кућа је грађена 1936.год,а надограђена 1939.год. и налази се у Професорској колонији, Општина Палилула. Власници иначе поседују доказ о својини на поменутом објекту, тј. укњижени су као власници у Катастру непокретности.

 

Одговор: С обзиром да постоји издата грађевинска дозвола, део објекта -први спрат куће- није предмет озакоњења у складу са Нацртом Закона о озакоњењу објеката, већ је прописано да се у тим ситуацијама исходује употребна дозвола у редовном поступку, али по прописима који су важили у време изградње објекта.

Нацртом је предвиђена такса за породичне стамбене објекте и станове до 100м2 у износу од 3.000 динара, а за породичне стамбене објекте и станове до 200м2, такса у износу од 10.000 динара.

 

 

Питање: Имам локацијску дозволу од 3.2.2014.г. У марту и априлу (2014.г.) сам подигао кућу (омалтерисана изнутра (све инсталације (вода,струја,грејање)) урађене + ПВЦ столарија уграђена. Настала је "тешка" ситуација и нисам исходовао грађевинску дозволу која ме кошта око 550 000 динара  ???

Када је рађено ортофото снимање ? Надам се да ћу моћи "ОЗАКОНИТИ" своју кућу од 130 м2 ?!

 

Одговор: Објекат који сте описали јесте објекат који је предмет озакоњења. Према времену када сте објекат завршили у конструктивном смислу, објекат ће бити ''видљив'' на орто фото снимку. Уместо 550.000 динара, прописана такса за ваш објекат ће износити 10.000 динара, а од документације ћете прибавити извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова и доказ о праву својине на грађевинском земљишту на коме је незаконито изграђени објекат саграђен.

 

 

Питање: Постовани интересује ме да ли ће бити потребна сагласност свих сукорисника на парцели иако су уписани објекти као нелегални у катастру за озакоњење?

Одговор: Према садашњем тексту Нацрта Закона о озакоњењу, биће потребна сагласност свих сувласника, односно сукорисника катастарске парцеле на којој је објекат саграђен, у складу са одредбама посебних закона којима се уређује својина на непокретностима.Предлагач разматра правне могућности којима би  биле превазиђене ситуације које наводите, али ће дефинитивно решење овог питања бити предложено по окончању циклуса јавних расправа, које започињу 22. септембтра и завршавају се 16.октобра ове године.

 

 

Питање: Поштовани,интересује ме да ли ћу моћи да легализујем кућу од 80 метара квадратних, која је изграђена прошлог лета? Легално сам покушала али због парцелације земљишта сам одустала, јер то би ме превише коштало. А од комшија нико није заинтересован да износ поделимо, јер су они предали за легализацију много раније. То значи ја сам будала јер сам хтела легално!!! И зато кренула нелегално да бих се са породицом уселила, јер више немам од чега да плаћам кирију. Ово би ми била једина могућа шанса. Иначе у питању је општина Вождовац, тачније Раковица  село.

 

Одговор:

Ваша кућа може бити предмет озакоњења, а уместо накнаде за уређивање грађевинског земљишта, за Ваш објекат је предложена такса за озакоњење у износу од 3.000 динара. Укупни трошкови озакоњења за Ваш објекат не би требало да пређу износ од 12.000 динара.

 

 

Питање: Пре 3 године сам се развела и том приликом смо поделили имовину на пола. Захтев за легализацију је поднет док смо још били у браку на име бившег супруга. Каква је процедура у том случају?

Одговор:По ступању на снагу Закона о озакоњењу, дописом се можете обратити надлежном органу (коме је предат захтев за легализацију) и обавестити о чињеници која је настала после предаје захтева за легаизацију, односно о чињеници да је ваш незаконито изграђени објекат у међувремену подељен као брачна тековина и да истовремено тражите да Вам надлежни орган по том основу, призна статус странке у поступку озакоњења.Решење о озакоњењу, у том случају, гласило би на име вашег бившег супруга и на ваше име.

 

Питање: Да ли је могуће легализовати објекат (кућу) стару 20 година која се налази на 1м од пута? Пут није магистрални.

Одговор: Ваш објекат може бити озакоњен ако управљач јавног пута да сагласност за озакоњење. Сагласност, по службеној дужности прибавља орган надлежан за озакоњење.

 

 

Питање: На плацу добијеном од Општине Голубац отац је изградио викендицу у насељу Ридан за коју има грађевинску дозволу. Ја, као наследник, желео бих да је легализујем, па бих Вас замолио да ми објасните процедуру и коме да се обратим.

 

Одговор : Објекат који сте описали није предмет озакоњења. Можете се обратити надлежном општинском органу захтевом за издавање употребне дозволе у редовном поступку. Употребна дозвола се издаје  у складу са прописима који су важили у време изградње предметног објекта.

 

 

Питање: Да ли се овај закон односи и на објекте који су уписани у катастар непокретности по: "ЗАКОН О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ НА ОБЈЕКТИМА ИЗГРАЂЕНИМ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ" ? ("сл.гласник РС", бр.25/2013) НАПОМЕНА: При упису у катастар смо поднели сву документацију коју и сада тражите и плаили таксе. Потом смо добили Решење о упису у катастар са забелешком да услучају продаје објекта морамо платити легализацију.

 

Одговор:

Члан 24.

Поступак озакоњења покреће се на један од следећих начина:

1)      за лица која су поднела захтев за легализацију објеката до 1. фебруара 2014. године, у складу са раније важећим Законом о легализацији објеката, поступак се покреће даном ступања на снагу овог закона;

2)      за лица која су власници незаконито изграђеног објекта за који није поднет захтев за легализацију до 1.фебруара 2014. године, а за који је грађевински инспектор донео решење о рушењу, поступак се покреће даном достављања тог решења надлежном органу;

3)      за лица из члана 47. став 4. овог закона, поступак се покреће подношењем захтева за озакоњење, у року прописаном овим законом.

Од дана покретања поступака из става 1. тач. 1), 2) и 3). овог члана, теку и рачунају се сви рокови прописани овим законом.

Члан 47.

Поступци за легализацију објеката започети до дана ступања на снагу овог закона по захтевима који су поднети до 1. фебруара 2013. године, који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог закона.

Поступци започети по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник Републике Србије'', бр.25/2013 и 145/2014), који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог закона.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона достави органу надлежном за озакоњење захтев за упис права својине са свим списима предмета, који је поднело лице из члана 13. став 2. Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Лица која су уписала право својине на објекту на основу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, могу поднети захтев надлежном органу за озакоњење у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

По правноснажности решења о озакоњењу, по захтеву лица из става 4. овог члана, брише се  забележба у листу непокретности да је својина стечена на основу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Члан 48.

Даном ступања на снагу овог закона, престаје да важи Закон о легализацији објеката (''Службени гласник Републике Србије'', број  95/2013), Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник Републике Србије'', бр.25/2013 и 145/2014), Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације објеката ("Сл. гласник РС", бр. 106/2013 од 05.12.2013. године), као и Правилник о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе "Службени гласник РС", број 31/2013).

Ово су само неки од чланова који се односе на ваше питање. Суштина је да Ви можете брисати забележбу по ранијем Закону, а у поступку озакоњења само платити таксу чија висина је одређена Законом о озакоњењу, а која за стамбене зграде и станове до 100м2 корисне површине износи 5.000 динара.Такође, не морате поново, по добијању решења о озакоњењу, плаћати таксу у износу од око 8.500 динара за поновни упис.

 

 

 

Питање: Имамо некретнину, стан на општини Вождовац, који је део целог насеља које је градило ГП "Полис" од 2006 до 2010 године. Насеље има грађевинску дозволу, и сву уредну документацију, све док ГП "Полис" није отишло у стечај, при крају извођења радова - остало је да се плати партиципација за грејање, увођење телефона, и још пар ситница. Те ситније ствари смо све самоиницијативно средили, али грејање нисмо могли да уведемо, јер није било сагласности већине станара. Самим тиме није могао да буде одрађен технички пријем зграде (иако грејна инсталација постоји, само није у употреби), и стан није уписан у катастар, дакле није укњижен. Покушавали смо у више наврата да се информишемо о могућностима у општини Вождовац, али нам је речено да без техничког пријема нема уписа некретнине. Онда смо ми октобра 2013 предали захтев за упис непокретности, по оном "Вељином закону". Као прилог овом маилу шаљем захтев за упис непокретности, и потврду пријема тог захтева, који смо предали у катастру у ул. 27. марта. Иако је то било пре 2 године, никакву повратну информацију ни решење нисмо добили. Ми смо заинтересовани да стан укњижимо, и на тај начин омогућимо евт. купопродају, дакле преношење власништва, јер у овом тренутку је то скоро немогуће, пошто већина купаца купује из кредита, а банке захтевају да могу да упишу хипотеку на предметну некретнину. Да ли ћемо ми моћи по овом новом закону да упишемо наш стан у катастар, и на тај начин омогућимо да се упише хипотека на тај стан?

 

Одговор: Сви поступци који нису окончани у складу са Законом о посебним условима за упис права својине биће предмет озакоњења, у складу са одредбама Нацрта Закона о озакоњењу објеката. За Ваш стан биће потребно да се плати такса у износу од 5.000 динара, ако је стан корисне површине до 100м2.

 

 

Питање: Сви досадасњи покушаји везани за легализацију објеката нису успевали искључиво из два разлога и то услова који се тичу урбанизма и услова у погледу решених имовинских односа. Бојим се да из тог разлога ни овај закон неће решити проблем у степену у којем се очекује. Основни мотив изградње нелегалних објеката је управо из ових разлога а они по мени ни у овом предлогу нису довољно сагледани. Урбанистичко условљавање мора бити минимално и оно би се односило на јавне површине и заштићене зоне. У тим целинама бесправних објеката има најмање. Предложено решење којим се условљава спратност на два спрата више од планом планираног, доживљава тренутни фијаско. У насељима у Беогрраду, Белим водама, Заркову и Карабурми по предлогу закона, свака друга зграда мора бити срусена. И то са свим усељеним породицама! Довољно је прошетати тим насељима и увидети апсурдност предложеног закона обзиром на зграде које имају и по шест спратова више од планираног. Други ни мало небитнији проблем јесу имовински односи на земљишту. Садашњи предлог је само пуки препис досадашњих решења која су остала мртво слово на папиру. Једини искорак који се показао као благотворан је био у изменама од 2011. Наиме тада је био прихваћен став да ако није било ометања градње, имовински односи су се сматрали решеним. Садашњим предлогом имовински односи ће опет бити кочница легализацији. У ситуацији изграђеног вишеспратног и усељивог објекта, који се јасно је никада не може срушити, проблем имовине на земљишту морамо тумачити у складу са фактичком ситуацијом а не сувопарном интерпретацијом.  Невероватно је да је предлагач превидео ситуацију када је више власника на парцели на којој је објекат изграђен. За легалну градњу је довољна сагласност сувласника а за бесправну? Вероватно дуготрајни судски спорови за које се у предлогу дозвољава рок од 90дана? Развод брака траје дуже. Питање објеката јавне намене није ни разматрано. Имајући у виду закон о јавној својини и ситуацији да је већина градских објеката изграђено на државном земљишту и обратно, те имајући у виду како се то земљиште отуђује, по овом предлогу новац ћемо пресипати из једног џепа у други. Изграђене објекте јавне намене не треба условљавати. По закону из 2009. је из тог разлога већина јавних објеката легализовано. Сада се изгледа опет враћамо на почетак. Али лош. Овим сам изнео само круцијалне недостатке. За сваку похвалу је увођење минималне техничке докуметације (објекат постоји па постоји) и укидање доприноса за грађевинско земљисте.

 

Одговор: Цитат: „Урбанистицко условљавање мора бити минимално и оно би се односило на јавне површине и заштићене зоне. У тим целинама бесправних објеката има најмање. Предложено решење којим се условљава спратност на два спрата више од планом планираног, доживљава тренутни фијаско.“

Основни захтев јесте био да се елементарно сачувају урбанистички параметри, а један од основних јесте управо висина, односно спратност објекта. Два спрата више у односу на спратност прописану важећим планом или укупно 4 спрата тамо где нема плана, је процењена мера коју Држава може да подржи. Преко тога бисмо дозволили урбанистички хаос и ако даље читамо закон, изменили будуће параметре на већ пренасељеној локацији а терет комуналног опремања за капацитете које су ''појели'' бесправни градитељи сносили би савесни градитељи. Озакоњење ће бити стечена обавеза приликом прве измене плана или доношења новог плана. Ако би се прихватио предлог уваженог колеге, онда нови план вероватно не би могао да дозволи нову градњу, јер су сви параметри већ премашени озакоњењем, имајући у виду стандарде који се приликом плана морају применити (изградња нових обданишта, школа, здравствених установа примарне заштите, гробаља и сл..).

Други ни мало небитнији проблем јесу имовински односи на земљиту. Садашњи предлог је само пуки препис досадашњих решења која су остала мртво слово на папиру. Једини искорак који се показао као благотворан је био у изменама од 2011. Наиме тада је био прихваћен став да ако није било ометања градње, имовински односи су се сматрали решеним. Садашњим предлогом имовински односи ће опет бити кочница легализацији. У ситуацији изграђеног вишеспратног и усељивог објекта, који се јасно је никада не мозе срушити, проблем имовине на земљишту морамо тумачити у складу са фактичком ситуацијом а не сувопарном интерпретацијом.  Невероватно је да је предлагач превидео ситуацију када је више власника на парцели на којој је објекат изграђен. За легалну градњу је довољна сагласност сувласника а за бесправну? Вероватно дуготрајни судски спорови за које се у предлогу дозвољава рок од 90дана? Развод брака траје дуже.

Да, није написано, јер су ''пуким преписивањем'' досадашњих одредби прописани изузеци, а сагласност сувласника је један од основних постулата у Закону о основама својинско правних односа, те га не треба издвајати као изузетак.

Питање објеката јавне намене није ни разматрано. Имајући у виду закон о јавној својини и ситуацији да је већина градских објеката изграђено на државном земљишту и обратно, те имајући у виду како се то земљиште отуђује, по овом предлогу новац ћемо пресипати из једног џепа у други. Изграђене објекте јавне намене не треба условљавати. По закону из 2009 је из тог разлога већина јавних објеката легализовано. Сада се изгледа опет враћамо на поцетак. Али лош.

За објекте изграђене на земљишту у јавној својини, решење је садржано у члану 70. у вези са чланом 105. Закона о планирању и изградњи, а питање озакоњења јавних објеката (као самостално питање) мора бити идентично као за све друге објекте, што је експлицитни правни став садржан у Одлуци Уставног суда, која је на правној снази.

 

 

Питање: Да ли ће по истом моћи да се легализују терасе које су бесправно изграђене односно проширене, а за које по ранијим законима никада није поднет захтев за легализацију? Да ли по новом закону могу да се поднесу захтеви или се то односи само на већ поднете захтеве?

 

Одговор: У Нацрту новог закона предвиђено је да сви радови, односно објекти који су изграђени без грађевинске дозволе буду предмет озакоњења. У конкретном случају, ако се ради о радовима на легалном објекту, може се десити да грађевински инспектор не изврши попис, па је савет да обавестите грађевинску инспекцију да имате незаконито изведене радове, како би грађевински инспектор извршио попис тих радова, а поступак озакоњења наставио по службеној дужности.

 

 

Питање: Каква је ситуација са накнадом за градско грађевинско земљиште у Београду, у зони Лисичијег потока у Београду. До сада је била нешто преко 100 евра по квадрату. Да ли та накнада остаје и у ком износу?

 

Одговор: Према Нацрту закона о озакоњењу не плаћа се накнада за уређивање грађевинског земљишта, већ само такса за озакоњење која за објекат до 100м2 породични, или стан износи 3000 динара.

 

 

Питање: Интересује ме да ли ћу ја сутра када извршим озакоњење објекта по новом закону који ће тек ступити на снагу, моћи да извршим укњижбу у катастру на 1/1.

 

Одговор: Да. Према нацрту Закона, по правноснажности решења о озакоњењу, орган који је донео решење доставља га по службеној дужности служби за катастар непокретности. За упис права својине по овом основу не плаћа се никаква такса нити накнада.

 

 

Питање: Пре 3 године сам се развела и том приликом смо поделили имовину на пола. Захтев за легализацију је поднет док смо још били у браку на име бившег супруга. Каква је процедура у том случају?

 

Одговор: По ступању на снагу Закона о озакоњењу, дописом се можете обратити надлежном органу (коме је предат захтев за легализацију) и обавестити о чињеници која је настала после предаје захтева за легализацију, односно о чињеници да је ваш незаконито изграђени објекат у међувремену подељен као брачна тековина и да истовремено тражите да Вам надлежни орган по том основу, призна статус странке у поступку озакоњења. Решење о озакоњењу, у том случају, гласило би на име вашег бившег супруга и на ваше име.

 

 

Питање: Без одобрења за изградњу изграђена је породична стамбена зграда површине око 200м2 у Земуну, за коју је поднет захтев за легализацију 2003. год. и тај поступак је у току. Корисник парцеле на којој  је објекат изграђен је друштвена фирма која је избрисана из судског регистра пре 15 година, а власник парцеле 1/1 је Република Србија. За 12 година нико се није противио градњи на овој парцели. Да ли је новим законом предвиђено  решење за озакоњење у оваквом случају, када корисник парцеле више не постоји а није се ни противио градњи више од 10 година?

 

Одговор: Постоји решење за ваш објекат, тако што ћете земљиште купити од власника, кога у тим поступцима заступа Републичка Дирекција за имовину Републике Србије и тиме решити имовинско правне односе на грађевинском земљишту. За предметни објекат до 200м2, није предвиђена накнада за уређивање, већ се плаћа само такса за озакоњење у износу од 10.000 динара.

 

 

Питање: Сазидала сам кућу 2003. године кад сам и поднела захтев за легализацију.  Кућу сам сазидала на парцели која се тада по власничком листу водила на корисника. Пет година касније (2008) се Општина Звездара укњижила као власник са образложењем да је она предметну парцелу купила пре 35 година али се није укњижила на истој до 2008 г. Да ли ће у новом закону бити укључен чл.24 "Закона о основама својинскоправних односа" који гласи да лица која су градила на туђој земљи а то нису знала а власник (корисник) се у року од три године од сазнања или најкасније од десет година није успротивио, градитељ стиче својину на земљишту.

 

Одговор: То је свакако могућност која Вам стоји на располагању, а у том случају доказ о решеним имовинско правним односима на земљишту је правноснажна пресуда надлежног суда, дакле основ стичете по окончању судског поступка по вашој тужби за утврђење.

Како је тренутно Нацрт Закона у јавној расправи, предлагач разматра и могућност увођења сличног правног института у управни поступак озакоњења, чиме би се скратило време потребно за вођење и окончање судског поступка.

 

 

Питање: Шта се дешава са нама који смо уписали право својине по Вељином закону а имамо и поднет захтев за легализацију? Јел нама требају још неки документи?

 

Одговор: Вама ће решење о озакоњењу бити донето по новом закону, с обзиром да имате поднет захтев за легализацију по старом закону. Када добијете решење о озакоњењу, надлежни орган ће га проследити служби за катастар непокретности, по правноснажности, те ће Вам објекат бити уписан по новом Закону, а биће брисана ранија забележба.

Друга могућност је да доставите нови захтев у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу и да само платите таксу. По правноснажности решења о озакоњењу бићете уписани као власник, а биће брисана и ранија забележба, а поступак покренут за легализацију биће обустављен. Имате две наведене могућности, Ви изаберите коју ћете користити.

 

 

Питање: 

1. Колику таксу за озакоњење плаћа инвеститор зграде за коју је пре фебруара месеца поднет захтев за легализацију (предата комплетна документација, добијена потврда о легализацији) ако зграда има бруто површину 1010м2, а нето површину 800м2?

2. Да ли ја, као власник 3 стана у поменутој згради, треба да подносим захтев за озакоњење сваког стана појединачно у случају да инвеститор плати таксу за озакоњење целог објекта? Колико би износила такса ако станови имају по 35м2?

 

Одговор: У члану 34. Нацрта Закона прописана је корисна површина као основ за плаћање таксе, тако да за предметни објекат она износи 50.000 динара.

Ако је инвеститор познат, он плаћа таксу за целу зграду, а у том случају власници станова је не плаћају. Ако инвеститор није познат или није доступан, по озакоњењу зграде се плаћа такса приликом озакоњења појединачног стана у износу од 3.000 динара.

 

 

 

Питање:

1. Како се на основу овог закона доказује право својине на земљишту којем управља град Београд, а власник је Република Србија?

2. Шта ако није правно лице градило објекат? Ко даје изјаву у оквиру документа о затеченом стању?

 

Одговор:

 

Када је власник РС, онда имовину решавате са Републичком Дирекцијом за имовину РС, Грачаничка 8, Београд. Можете купити и само земљиште испод објекта, у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи.

 

Изјаву даје одговорни пројектанта или одговорни извођач радова, кога Ви изаберете, а који може бити и предузетник или запослен у неком правном лицу које је регистровано у складу са законом.

 

 

Питање: Да ли ће бити омогућено озакоњење на објекту који сам сам саградио 2014. године на подручју заштићеног природног добра ''Увац'' Нова Варош? Објекат је саграђен на земљишту у мојој својини и налази се у другом степену заштите поменутог заштиценог добра. Објекат је намењен за становање где ми је и место пребивалишта.

 

Одговор: Према Нацрту закона, предмет озакоњења нису само објекти у И степену заштите природног добра.

 

 

Питање: Поднео сам захтев за легализацију породичне куце (40 квм), по старом закону, пре фебруара ове године, али нисам приложио ни један документ. Да ли ћу по новом закону бити дужан само да платим таксу, или морам да приложим још неки документ и који?

 

Одговор: Мораћете да доставите све доказе прописане Нацртом: извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова, доказ о праву својине и да на крају платите таксу за озакоњење, која у вашем случају износи 3.000 динара. Такође, по овом Нацрту, нећете плаћати никакве административне таксе нити таксу за упис права својине на непокретности. Укупни трошкови, имајући у виду површину и намену вашег објекта, не би требало да пређу 12.000 динара.

 

 

Питање: Молим Вас да ми одговорите да ли ће по новом закону који би требало да ступи на снагу у октобру 2015.године, бити потребна сагласност комшије, пошто је то једини документ због кога не можемо извршити легализацију породичне куће још од 2004.године.

 

Одговор: Према Нацрту Закона о озакоњењу, више није предвиђено удаљење од суседне парцеле као услов за озакоњење, те није предвиђена нити потребна сагласност комшије у поступку.

 

 

Питање: У Калуђерици постоји проблем са добијањем власничког листа на парцели на којој је налази објекат и за који постоји купопродајни уговор стар у неким случајевима и преко 20 година. Људи су почели легализацију и на самом почетку дошли до тога да им треба власнички лист за парцелу као први документ и ту су стали са легализацијом. У нашем случају добили смо документа о заједничком власништву са неким делом (нпр. 7/234) на њиви која обухвата више десетина кућа и са тим даље нико не зна шта да ради. Без решавања овог проблема нећете бити у стању да решите ни озакоњење великих дивљих насеља као што је Калуђерица.

 

Одговор: Сви власници објеката на заједничкој парцели би требало да изврше парцелацију, односно када према фактичком стању коришћења и раније закљученим уговорима, буду формиране катастарске парцеле. Уговоре које сте закјлучили са ранијим власником ћете приложити као доказ о решеним имовинско правним односима на грађевинском земљишту.

 

 

Питање: Рок од 90 дана за решавање имовинско-правних односа је нереалан, а то из простог разлога што судови заказују рочиста на три месеца, а ниједна тужба за утврђење права својине не може се решити на првом рочишту, тако да ако овај рок остане у закону 99% људи неће моћи да настави поступак озакоњења што је у супротности са тежњом да се већ једном реши питање нелегалних објеката. Требало би да се остави знатно дужи рок од 240 дана или остави могућност да се због пребукираности судова документ о власништву може и накнадно доставити.

 

Одговор: Хвала на датој сугестији. Предлагач је такође размишљао да ово питање третира у процесном смислу као претходно, те да у том случају не прописује рок.

 

Питање: Предлажем да се из Закона потпуно брише сагласност због близине објекта суседној парцели, поготово за објекте који су изграђени пре 10 и висе година и да се због близине суседној парцели не води никакав судски спор. Ако неко треба да о томе одлучује онда то може само да буде надлежни орган за легализацију а не да се то препушта договору комшија што у пракси доводи само до услова за мито и корупцију.

Молим Вас да ми путем мејла доставите Нацрт закона о озакоњењу нелегално изградјених објеката.

 

Одговор: У Нацрту Закона о озакоњењу брисан је овај услов. Нацрт Закона можете преузети на сајту Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

 

Питање:

1) Да ли се закон односи и на пословни простор?

2) Како се решава питање власништва земљишта на коме је изграђен нелегални простор,а ради проширења делатности?

 

Одговор: Закон се односи на све објекте изграђене без грађевинске дозволе, па тако и на објекте пословне намене. Доказ о решеним имовинско правним односима је садржан у Нацрту закона, а предлагач разматра и увођење новог правног института, који би омогућио да се за највећи број објеката прибави овај доказ. Јавна расправа о Нацрту Закона се завршава 16.октобра, а коначни текст Нацрта биће доступан на сајту министарства непосредно после тога.

 

 

Питање: Власник сам локала у објекту са око 40 локала. Захтев за легализацију објекта је предат. Не знам ко је предао захтев, али логично би било да је то учинио извођач радова. Поседујем Уговор о куповини локала, оверен у суду и на који је плаћен порез на пренос апсолутних права, а и порез на имовину плаћам редовно, од датума куповине локала. Како бих хтео продати поменути локал потребан ми је податак о томе у којој фази се налази поменути предмет, јер сам чуо да би ми, појединачни власници, требало да подносимо некакве захтеве за легализацију, што мени није логично и сматрам да је то требало, а можда и јесте, да учини наведени извођач радова који је уједно и инвеститор објекта и продавац свих 40 локала.

Дакле, молим да ми одговорите шта бих ја, као један од 40-так власника, требало да урадим како бих се, у складу са Законом, укњижио и тако могао легално продати локал?

 

Одговор: Да сачекате нови Закон о озакоњењу, којим ће бити решен и ваш проблем, с обзиром да је инвеститор објекта познат и доступан. Усвајање Закона се очекује почетком Новембра ове године.

 

 

Питање: Имамо некретнину, стан на општини Вождовац, гарсоњеру у надоградњи коју је подигао приватни инвеститор. Не знамо да ли постоји грађевинска дозвола, или било која друга документација. Октобра 2013 смо предали захтев за упис непокретности, по оном "Вељином закону". Предали смо захтев за упис непокретности, и потврду пријема тог захтева, који смо предали катастру. Иако је то било пре 2 године, никакву повратну информацију ни решење нисмо добили. Ми смо заинтересовани да стан укњижимо, и на тај начин омогућимо евентуалну купопродају, дакле преношење власништва, и да може да се упише хипотека на некретнину. Да ли ћемо ми моћи по овом новом закону да упишемо наш стан у катастар, и на тај начин омогућимо да се упише хипотека на тај стан?

 

Одговор: Према Нацрту Закона о озакоњењу ваш предмет ће бити по службеној дужности, без вашег посебног захтева, разматран и окончан у складу са одредбама овог новог закона, чије усвајање се очекује почетком новембра ове године.

 

 

Питање: Нацрт закона о озакоњењу објеката чланом 18. предвиђа да извештај о затеченом стању може урадити правно лице или предузетник који је уписан у одговарајући регистар. Да ли се под тим подразумева архитектонски инжењер који нема фирму већ само лиценцу и регистрован је као одговорни пројектант у Инжењерској Комори Србије ?

 

Одговор: Не, извештај може сачинити само предузетник или одговорни пројектант или одговорни извођач радова који су стално запослени у привредном друштву. Оваква одредба је предложена због контроле токова новца.

 

 

Питање: Самохрани сам родитељ, и са бебом живим више од две године у стану за који плаћам уредно све комуналије, струју, одржавања. Од докумената имам признаницу да је стан плаћен, а пошто је супруг у међувремену преминуо од рака, инвеститор одбија да са мном потпише уговор, без обзира што смо дете и ја искључиви наследници покојног супруга према правоснажном оставинском решењу. Постоји ли могућност озакоњења овог стана?

 

Одговор: Нисте навели да ли је зграда изграђена са дозволом, јер од тога зависи и одговор на Ваше питање. Спор који имате са инвеститором, уколико Ваш покојни супруг није закључио уговор са инвеститором о куповини стана, можете решити искључиво на суду.

 

 

Питање: Судским путем постала сам власник једне половине некретнине. За другу половину је суђење у току. Бивши власник до сада није легализовао кућу. Како то ја сада да урадим? Претпоставка је да ни сада нећу пустити у кућу људе који треба да ураде извештај о затеченом стању. Каква су моја права и ста да урадим?

 

Одговор: На срећу-по новом Закону, сувласник који се суди за другу половину непокретности се не пита-све непокретности биће пописане, а онда Ви можете озаконити свој, неспорни део непокретности.

 

 

Питање: Кућа је сазидана 1988. године. Има план и дозволу за градњу. Грађена је на свом земљишту. Није уписана у катастар. Да ли је потребна легализација и укњижење?

 

Одговор: Према изнетим наводима, ваша кућа није предмет озакоњења, јер је за њу издата грађевинска дозвола. У Закону о озакоњењу предвиђена је и ситуација у којој се Ви налазите: поднесите захтев за издавање употребне дозволе општини на чијој територији је кућа саграђена. По добијању употребне дозволе, стећи ће се услови за упис права својине на кући.

 

 

Питање: Власник сам идеалног дела парцеле. Уз озакоњење објекта, могу ли да озаконим мој плац и да он добије посебан катастарски број?

 

Одговор: Таква ситуација је могућа. Први корак је да озаконите кућу, а потом можете, у складу са Законом о планирању и изградњи да формирате и парцелу за свој објекат, под условима прописаним овим Законом.

 

 

Питање: Купио сам стан у Београду, у поткровљу зграде 54,3 квадратна метра, 2009. године. Како да знам да ли је инвеститор поднео „Захтев за озакоњење“ јер је било неких проблема? Не знам детаље, али није добијена употребна дозвола за објекат. Коме треба да се обратим?

 

Одговор: Без обзира да ли је инвеститор поднео захтев за легализацију, овај објекат ће бити предмет озакоњења, јер из ваших навода се не може закључити да ли је за зграду издата грађевинска дозвола, али је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе. У наведеној ситуацији, зграда је предмет озакоњења.

Ако је зграда изграђена у складу са грађевинском дозволом, али није прибављена употребна дозвола, онда објекат није предмет озакоњења, већ је потребно исходовати употребну дозволу у редовном поступку.

 

 

Питање: Земљиште на коме је изграђен објекат води се на моје име. Објекат је изграђен до површине 500 м2. Изградњу су по уговору о суфинансирању финансирала и још два лица, са својом површином стана како је предвиђено уговором. Да ли је овај објекат комерцијалан до 500 м2 или је само стамбени до 500 м2, с обзиром да сам ја поднео захтев за легализацију још 2010. године према грађевинској дозволи која је предвиђала стамбени објекат на моје име?

 

Одговор: Свако од сувласника ће платити таксу за озакоњење за свој стан, а према површини појединачног  стана, према члану 33. Закона о озакоњењу.

 

 

Питање: Зашто на попису нелегално изграђених објеката нема општине Кула кад их има више од 1000?

 

Одговор: Питање није јасно. Сви незаконито изграђени објекти, на територије целе Републике Србије, биће предмет пописа, ако за њих није поднет захтев за легализацију, па тако и објекти саграђени на територији општине Кула, а надзор над применом одредби Закона о озакоњењу објеката, вршиће ово Министарство.

 

 

Питање: Ста значи за комерцијалне објекте такса до 500 м2 износи 250.000 рсд? Да ли то значи да је 250.000 рсд такса за озакоњење објекта од нпр. 100 м2,  без обзира на којој се локацији налази, и у ком граду, као и колика је старост објекта, или се такса коригује сходно напред наведеним параметрима? Такође ме занима да ли  ће бити омогућено плаћање у ратама?

 

Одговор: Такса за озакоњење је јединствена, наплаћује се у једнократном износу, не постоји могућност плаћања на рате. За комерцијални објекат до 500м2 такса износи 250.000 РСД, где год да се непокретност налази.

 

 

Питање: Градио сам кућу са грађевинском дозволом, платио све потребне накнаде за добијање решења грађевинске дозволе али сам приликом градње доградио уз кућу базен па из тог разлога нисам добио употребну дозволу јер сам прешао габарите дозвољне по грађевинској дозволи.  Интересује ме како могу да легализујем овај базен и да ли ћу морати целу кућу да легализујем због дограђеног базена.

 

Одговор: Предмет озакоњења су само делови објекта који нису садржани у грађевинској дозволи. Дакле предмет озакоњења у вашем случају је само базен, који ће бити третиран као помоћни објекат за који је предвиђена такса од 5.000 РСД.

 

 

Питање: На основу уговора о доживотном издржавању покренута је оставинска расправа, чиме је доказано да је мој сада већ упокојени муж постао власник целокупног земљишта, чиме сам ја као супруга легитимни наследник. Решење потврђује апелациони суд 2010 год. На поменутој парцели су трећа лица бесправно изградила објекат пре 45 година, пре него је потписан уговор о оставнини. Поменути покушавају да легализују свој објекат. Каква су моја права? Напомена- ја сам измирила целокупна дуговања, за целокупно земљиште промета, као и све законом предвиђене обавезе.

 

Одговор: Пре озакоњења, сви власници морају решити имовинско-правне односе на земљишту, што значи да ће власник бесправног објекта морати са Вама да реши питање својине на грађевинском земљишту, јер без тога неће моћи да озакони своју непокретност.

 

 

Питање: У поседу сам земљишта већ 20 година на коме је изграђен стамбени објекат који је у поступку легализације. Нису решени имовинско правни односи земљишта. Књижни власник је умро, а не могу ступити у контакт са његовим наследницима. Да ли ћу моћи да легализујем објекат без решеног земљишта. Или ако ми можете рећи како да решим проблем земљишта. Унапред вам захваљујем.

 

Одговор: У члану 10. Закона о озакоњењу садржани су сви докази који се могу користити у поступку озакоњења. Верујемо да ћете успети да решите свој проблем.

 

 

Питање: Корисник сам грађевинске парцеле на којој је детаљним урбанистичким планом планирана изградња пословно стамбеног објекта, приземље + поткровље и то пословни у приземљу и стамбени на поткровљу. Изградио сам без дозволе само пословни простор у приземљу, од 57км, колико је и планирана површина изграђености у основи. Направио сам и урбанистички прекршај, тако што нисам изградио поткровље. Да ли могу да озаконим објекат, колико ће коштати озакоњење и шта је потребно од докумената?

 

Одговор: Ако је изграђени део објекта у степену завршености прописаним Законом, онда можете озаконити објекат. Такса у вашем случају износи 250.000 РСД, а од документације је потребан пројекат изведеног објекта с обзиром да се ради о пословном простору, и доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту.

 

 

Питање: Легални стамбени објекат,  претворио сам без дозволе у пословни, површина 95км. Шта је потребно од документације и колико ће коштати озакоњење?

 

Одговор: У вашем случају реч је о радовима из члана 145. Закона о планирању и изградњи. Како се ради о пословном простору, потребно је израдити пројекат изведеног објекта и доставити доказ о одговарајућем праву на објекту. Такса за пословни простор до 500м2 износи 250.000 РСД.

 

 

Питање: Наследио сам кућу на Златибору која је изграђена са грађевинском дозволом 1969 год. а усељена 1970 год. на плацу са правом коришћења. За кућу није прибављена употребна дозвола. Кућа није изграђена по пројекту који је предат за добијање грађевинске дозволе већ по другом прпојекту. Објекат је уписан у катастар непокретности а ја сам уписан као "држаоц". Године 2010. поднео сам захтев за легализацију у циљу прибављања употребне дозволе. Поднео сам потребну документацију и пројекат изведеног објекта. Након тога сам обавештен да објекат испуњава услове за легализацију и одређен је новчани износ за уређење градског грађевинског земљишта који треба да уплатим и упућен сам да са надлежним органом склопим уговор о начину плаћања одређене суме. Пошто је новчани износ за мене био превелики нисам могао склопити тај уговор и о томе сам обавестио надлежни орган у општини. После тога сам добио решење да ми се захтев за легализацију одбија пошто у одређеном року нисам склопио уговор о плаћању надокнаде за уређење градског грађ. земљишта и враћена ми је комплетна документација. Касније нисам подносио никакав захтев у вези легализације. Какав је сада мој статус везано за Закон о озакоњењу објеката и шта треба да радим да би легализовао објекат?

 

Одговор: Ваш објекат ће бити предмет озакоњења, без обзира на чињеницу што сте правноснажно одбијени у поступку легализације, с обзиром да испуњавате услове прописане Законом о озакоњењу: услови који су прописани новим Законом повољнији су за Вас од оних који су били прописани Законом о легализацији. Искористите урађену техничку документацију и доставите доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту, када добијете писмени захтев од општине. Како нисте навели површину објекта, не могу Вам рећи цену, али је можете проверити у члану 33. Закона о озакоњењу објеката, који имате на сајту Министарства.

 

 

Питање: Први пут подносим документа за легализацију, био сам у Управи града и добио одговор да морам да сачекам јер није још одређен датум за подношење захтева за легализацију, па вас питам за савет унапред захвалан.

 

Одговор: По Закону о озакоњењу, Ви не треба да подносите захтев, јер ће ваш објекат бити пописан. Овај поступак се покреће по службеној дужности.

 

 

Питање: У насељу Железник инвеститор је саградио зграду са 36 станова на плацу који је купио од лица који вероватно није власник. Сви станови су продати уговором купаца и продавца. Ми станари од докумената имамо само фотокопију потврде да је 2003. године предат захтев за легализацију и фотокопију купопродајног уговора измењу инвеститора и власника земљишта о куповини започетог објекта на том плацу. Ми као скупштина станара смо такође у року поднели захтев за легализацију станова. Да ли треба поново да подносимо захтев за легализацију и каква је судбина ове зграде. Иначе инвеститор је нестао у финишу изградње зграде па смо ми станари доста тога сами урадили или јос увек радимо.

 

Одговор: Ако сте као скупштина зграде поднели захтев, онда не треба ништа да радите док Вас не позове надлежни орган. Доношењем Закона о озакоњењу, створени су услови да се и у оваквим ситуацијама оконча озакоњење.

 

 

Питање: Занима ме да ли могу ја да поднесем захтев за легализацију стана обзиром да је инвеститор већ поднео захтев 2010 године? У питању је надоградња једног спрата са одобрењем за градњу али се одступило од грађевинске дозволе, па је уместо једног стана од 105 квадрата направљено два, један 60 м2 а други 45м2. Да ли је могуће и где да ја проверим докле је инвеститор стигао са поступком до сада а и убудуће. Стан има прикључке струје, воде, телефона на моје име.

 

Одговор: По Закону о озакоњењу, и ако инвеститор није поднео захтв, ваш објекат ће бити пописан и тиме ћете започети поступак озакоњења.Према вашим наводима, постоје услови да се ова два стана озаконе. Програм пописа по зонама ће бити објављен на интернет страници ваше општине или града, тако да можете проверити да ли сте на списку за попис, а постоји могућност да и сами пријавите надлежној грађевинској инспекцији да имате објекат за озакоњење.

 

 

Питање: Поштовани, обраћам Вам се и достављам вам сву документацију коју сам доставио и Општини Чукарица у Београду и она је то проследила Републичком Геодетском Заводу у улици 27. Марта где је заведено, међутим од њих нисам до сада могао да добијем никакву информацију везано за мој нелегалан објекат. Желим ваше мишљење да ли могу да га легализујем - укњижим тих 28м2 кућице.

 

Одговор: Ваш објекат ће бити у поступку озакоњења пред надлежним градски органом за озакоњење, под условима прописаним новим Законом, што за Вас значи бржи и јефтинији поступак (5.000 РСД износи такса у вашем случају).

 

 

Питање: Интересује ме порез на кућу. Нисмо плаћали две године и сада је већа камата него задужење. Да би почели са плаћањем интересује ме да ли може да се отпише камата и да се само редовно плаћа порез за кућу, јел на тај начин би могли да кренемо са редовним плаћањем.

 

Одговор: Питање није за ово Министарство, већ за Министарство финансија.

 

 

Питање: На Златибору смо изградили један објекат 320 м2 са осам апартмана, пројекти су урађени по локацијској дозволи, оверени од стране општинске управе Чајетина, али није уплаћено комунално опремање, због недостатка новца. Тако да нема грађевинску дозволу. Објекат се изградио 80 процената и није се одступило од пројектне документације. Да ли пројекти могу послужити за нови закон о озакоњењу или се морају нови радити?

 

Одговор: Пројекте које сте урадили можете користити као пројекте за извођење у складу са Законом о озакоњењу. Ваш објекат ће бити пописан и по службеној дужности ће бити започет поступак озакоњења.

Други објекат није предмет озакоњења, јер није у степену изграђености који је прописан Законом.

 

 

Питање: Молим вас да ми помогнете око легализације куће која се налази у селу Печењевце у Лесковачкој општини. Наиме моја мајка је уговором о расподели имовине за живота са  мном и мојом сестром мени оставила сву земљу а сестри стан у Нишу. На једној парцели је изградила кућу и помоћни објекат, гаража и шупа које нису наведене у наведеном уговору јер и нису ни на који начин озваничене пред законом и државом. Сву имовину сам превео на себе тако да сам законити власник парцеле на којој је изграђена предметна кућа. Молим вас да ми одговорите да ли на основу власништва на земљи могу да почнем процес легализације и шта ми је за то све потребно.

 

Одговор: Можете. Поступак ће бити покренут по службеној дужности, тако што ће објекат бити пописан и потом започет поступак озакоњења.

 

 

Питање: Занима ме да ли се може кућа легализовати пошто су одбацили предмет јер кажу да су 2013. послали обавештење за допуну легализације а која није ни стигла на моју адресу? Ако могу да легализујем, шта бих сада од докумената требала да предам јер нешто већ има код њих?

 

Одговор: Ваш објекат јесте предмет озакоњења, а документација коју сте раније предали биће прегледана, и ако одговара по садржини документацији која је прописана новим Законом-нећете морати поново да је достављате.

 

 

Питање: Обраћам Вам се са питањем везано за легализацију стамбене јединице од 35 м2 у насељу Жарково у стамбеној згради која је у поступку легализације од 2005 године. Власник сам поменуте стамбене јединице и поседујем потврду из Завода за легализацију о томе да је зграда у којој поседујем поменуту стамбену јединицу у поступку легализације од 2005 године. Да ли је потребно да у таквом случају подносим захтев за легализацију поменуте стамбене јединице у општини по новом закону и када би то требало да урадим? И када се плаћа такса и у ком износу за легализацију овакве једне стамбене јединице?

 

Одговор: Не морате да подносите захтев, поступак се води по службеној дужности, с обзиром да претходни захтев за легализацију није решен. Такса за озакоњење  за ваш стан износи 5.000 РСД.

 

 

Питање: Интересује ме да ли једна етажа (приземље) може да се легализује на мене, а друга на брата( И спрат)? Ако може шта је потребно од докумената? Породична кућа има један прикључак за струју,воду. Да ли то представља проблем или би могао да остане и даље један прикључак за струју и воду и у случају да се етаже легализују једна на мене а друга на брата? У власничком листу отац,мајка и брат су носиоци права својине а ја сам корисник права својине( нисам био рођен када су се уписивали у власнички лист). Отац је предао захтев за легализацију објекта 2003. године у своје име, па да ли ће се због тога сада објекат легализовати на њега или може и варијанта за коју вас питам?

 

Одговор: У поступку озакоњења можете прецизирати захтев, који одговара стварном стању, тако што ће предмет озакоњења бити појединачни станови.

 

 

Питање: Молим Вас да ли може посебно да се легализује кућа по спратовима. У приземљу отац и мајка, на првом спрату ја са породицом, на другом брат са породицом иначе смо предали још раније за легализацију.

 

Одговор: Може, али када Вас позове надлежни орган, потребно је да прецизирате ранији захтев у складу са фактичким стањем коришћења и власништва.

 

 

Питање: Имам кућу на Златибору на властитом земљишту, уписану по Вељином закону ( пре тога је била у поступку легализације од 2001.) Уцртана је у катастру, шта ми је потребно за озакоњење?

 

Одговор: У члану 6. став 8., као и чл. 10.став 5., чл. 13. став 2. прописана су права за власнике објеката који су право својине уписали по Закону о посебним условима за упис а која се разликују од осталих, Законом прописаних ситуација за озакоњење. У вашем случају, потребно је доставити доказ да је објекат уписан у складу са одредбама овог посебног закона, са доказом (ако је потребно) о одговарајућем праву на грађевинском земљишту и платити таксу за озакоњење. У даљем поступку, надлежна служба за катастар непокретности ће брисати постојећу забележбу из теретног листа непокретности и извршити упис права својине у складу са Законом  о озакоњењу.

 

 

Питање: Поседујем Уверење Градске управе града Београда Секретаријата за послове легализације објеката Сектор за подручје општина Вождовац и Чукарица XXXИ-06 број : 351.21-46781/2011 у којем је наведено:

,,Да је Перишић Момчило из Београда поднео захтев  за легализацију ГО Вождовац дана 05.09.2005 године, који је код овог органа заведен дана 28.06.2011 године, под горе наведеним  бројем, а односи се на легализацију објекта у Београду, улица Струмичка бр. 88 д, на кат.парцели 3182/3 КО Вождовац и поступак по наведеном захтеву је у току пред овим Секретеријатом''.

Уверење је издато 26.09.2014.године. Питање:

1. Објекат за легализацију је површине 77 метара квадратних, колику таксу, где и на који рачун треба да уплатим?

2. Коме да се обратим после уплаћене таксе?

 

Одговор: Таксу за Ваш објекат ћете платити (такса, ако је у питању стамбени објекат  износи 5.000РСД) тек када добијете писмено од надлежног органа за озакоњење. По доношењу и правноснажности решења о озакоњењу, надлежни орган по службеној дужности прослеђује решење надлежној служби за катастар непокретности, која, без наплате било какве таксе, врши упис права својине на објекту. По упису, добићете решење РГЗ на кућну адресу.

 

 

Питање: До сада сам три пута подносила молбу за легализацију: у две различите канцеларије у општини Вождовац и у геодетском заводу. Приложила сам сву тражену документацију и оверу да је молба примљена. Треба ли још нешто да урадим?

 

Одговор: Не, Ваш објекат ће бити предмет озакоњења, а даље поступање ће наставити надлежни орган за озакоњење објеката, по службеној дужности.

 

 

Питање: Након смрти баке, нас четворо смо директни наследници. Оставински поступак је завршен, донето је правоснажно решење, стан је подељен на четири дела. Међутим, нас двоје нисмо у контакту са преостало двоје наследника. Моје питање гласи да ли бисмо могли да поднесемо захтев за легализацију без њихове сагласности? И да ли се захтев подноси у општини живљења или у општини где се налази објекат? Унапред захвална.

 

Одговор: Сходно Закону о озакоњењу, не морате подносити захтев, већ ће објекат бити пописан и евидентиран, те ће надлежни орган по службеној дужности започети поступак озакоњења. Надлежни орган за озакоњење је орган надлежан за издавање грађевинске дозволе у редовном поступку, на територији јединице локалне самоуправе на којој је саграђен незаконито изграђени објекат.

 

 

Питање:  Власница сам гарсоњере у улици Отона Жупанчића бр.21б. (Бивши самачки хотел) трећа сам  по реду власница гарсоњере. Први власник је при откупу гарсоњере од радне организације укњижио 1996 год. по Решењу 14м2, док је стварна површина 21,60м2. Површина од 21,60м2 је утврђена геодетским елаборатом , који сам приложила уз захтев за укњижбу катастру Нови Београд. Поред наведеног сам приложила оверену копију основе другог спрата хотела  из Архива града, из које се види да површина одговара оној из елаборта. Исправку површине по првом уговору о откупу нисам успела да урадим, пошто садашњи директор Акционарског друштва се не сматра одговорним за мање уписану квадратуру. За наведено сам спремна де приложим на увид сву документацију.

 

Одговор: Према изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, биће могућ упис непокретности и у наведеној ситуацији, када се површине не подударају.

 

 

Питање: Тема питање је решење о одбијању захтева за легализацију Општинске управе Општине Аранђеловац, на захтев Јовановић Миодрага из Аранђеловца, чији је помоћни објекат изграђен без грађевинске дозволе на КП 1524/1 КО Аранђеловац. С обзиром да исти има сувласнички удео од 1/3 на предметној парцели, сувласнички део од 1/3 чији је власник Ракић Павао, прибављена је сагласност за легализацију објекта. Сувласнички удео од 1/3 на КП 1524/1 представља власништво Тодосијевић Миливоја, који не жели да да сагласност на легализацију постојећег објекта, а исту дозволу је добио потписану од стране Јовановић Миодрага за своју сувласнички део од 1/3 на КП 1524/1, који је на време легализовао. Конкретно, Тодосијевић Миливоје, је на мој пристанак, и дозволу, изградио објекат, над мојим објектом, и легализовао га захваљујући мом одобрењу, да би сада исти правио проблем, приликом легализације објекта који се налази у мом власништву.

Да ли је новим законом о легализацији, као до сада, потребна сагласност сувласника, у овом случају поменутог Тодосијевић Миливоја ?

 

Одговор: Чланом 10. ст.6. и 7. Закона о озакоњењу објеката уређена је правна ситуација о којој говорите:

 ''Када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине, као доказ о одговарајућем праву доставља се и писмена сагласност свих сувласника.

Уколико је сувласник знао или могао знати за изградњу објекта, односно извођење радова  који су предмет озакоњења, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља доказ прописан ставом 6. овог члана.''

 

 

Питање:  Шта ће бити са објектом који је изграђен 1987. године на земљишту где сам ја власник а не корисник? Тада је добијена грађевинска дозвола која гласи до привођења земљишта намени јер је тај плац још шездесетих година предвиђен за изградњу неке саобраћајнице која никад није урађена нити ће бити. Захтев за легализацију поднет је 2003 год., објекат уцртан и на њега се плаћа порез од самог почетка употребе. Има број, струју, воду и  све регуларно.

Друго питање:  објекат који је уцртан има број, струју, воду, редовно се плаћа порез на имовину и предат за легализацију још 2011. са предатим пројектом а налази се у некој зони заштите водовода, како они у општини кажу та црта треба да се помери још пре 40 година али само у катастру стоји као испрекидана црта а захвата огроман број објеката.

 

Одговор: Ако је у међувремену промењен плански документ, који више не предвиђа изградњу јавне саобраћајнице - тада ваш објекат може бити предмет озакоњења. Исти одговор је и за друго ваше питање, уз напомену уз оба одговора, која је садржана у члану 5. Закона о озакоњењу:

 

''Изузетно од одредбе става 1. тач. 3) и 4) овог члана надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку  буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.''

 

 

Питање: Ја живим на Малешком брду, Плзењска улица . Ми нисмо имали Wц нити купатило као ни воду у стану, па смо још пре 30 година извршили проширење стана тј. увели воду у стан, сазидали wц и купатило и сами све инвестирали као и прикљуцак на канализацију коју уредно плаћамо кроз инфостан. Станове смо откупили од општине па ме занима да ли можемо да легализујемо то што смо проширили сви осим једног стана а нас има седам станара. Двоје су поднели захтев за легализацију не консултујући се са осталим станарима да ли су заинтересовани за легализацију, а пошто је сада прво време за то и ми остали би то урадили. Добро се сећам да кад год сам питала у 27 .марта за било какав рад око стана јер су то приземни станови како их градонацелник зове-уђерице, увек сам добијала одговор, све што радите ви радите али вам то неће бити признато приликом рушења јер је овде већ 40 година предвиђено за рушење и расељавање а никако да се то деси.

 

Одговор: За власнике који су поднели захтев за легализацију-поступак озакоњења се наставља по службеној дужности, док за остале власнике који нису поднели захтев за легализацију-у складу са Законом, биће пописани сви посебни делови и за њих ће поступак бити покренут по службеној дужности. Надам се да ћете кроз примену новог Закона успети да решите двој деценијски проблем.

 

 

Питање: Молим вас да ми одговорите да ли и под којим уловима ми можемо легализовати нашу породичну кућу у Футогу а проблем ћу покушати да, што је могуће више, сажмем. Наиме, кућа и помоћни објекат су грађени 1979/80.год  по свим тада важећим прописима и стандардима, има грађевинску дозволу и услове тада добијене. Спорност је везана за парцелу односно парцела је на име мога оца купљена тада од суседног власника и у договору са њим и уз одређену новчану и натуралну надокнаду својим делом кућа је ушла у његову парцелу (почетним ћошком 0,25цм ). Куповина тог прекораченог дела и договор није верификован никаквим судским документом иако постоје бројни сведоци, трајао је као општепознат и важио ето уназад 36 год. Како је тадашњи власник умро наследници су били добро упознати и сами сведоци око те куповине тог дела где је пређено у његову парцелу тако да никаквих проблема није било, сплетом разних околности то се није и озваничило никаквим званичним документом. Пре два месеца суседну парцелу су продали и дошао је нови власник који иако је од стране продавца био такође упознат са ситуацијом на терену и на име тога спустио цену парцеле, сада трази рушење наше куће или бар помоћног објекта. Мене интересује да ли и на који начин ми можемо легализовати нашу кућу? Као и то, да ли нови закон предлаже и решења везана за парцелизацију, ако не да ли постоји нада да ће се таква спорна питања ускоро решавати јер са терена видим да нисмо усамљен случај где су спорне међе и границе парцеле?

 

Одговор:  Ваш проблем може бити решен, а одговор се налази у члану 10. Закона о озакоњењу објеката:

''Када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине, као доказ о одговарајућем праву доставља се и писмена сагласност свих сувласника.

Уколико је сувласник знао или могао знати за изградњу објекта, односно извођење радова  који су предмет озакоњења, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља доказ прописан ставом 6. овог члана.

Као одговарајуће право на грађевинском земљишту у поступку озакоњења сматра се и право својине или закупа на земљишту испод објекта, стечено у складу са чл. 70. и 105. Закона о планирању и изградњи, у делу који се односи на легализацију објеката и објеката на које је примењиван Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.''

 

 

Питање: Да ли ће овај Закон обухватити и станове у зградама које немају употребну дозволу јер је инвеститор Хидротехника Београдградња ( и још неке фирме ) отишао у стечај. Хиљаде станова на Бежаниској коси има исти проблем. Зграде су укњижене јер је посебном Уредбом дозвољено укњижавање власницима станова по основу откупа друштвеног стана а нама који смо станове купили не дозвољава се укњижба јер зграда нема употребну дозволу. Тако нпр. у мом улазу Веспучијева 3 има неколико укњижених станова а осталих нема.

 

Одговор: Предмет озакоњења нису објекти за које је издата грађевинска дозвола. Употребну дозволу, у том случају прибављате у редовном поступку. Међутим, ако постоји одступање у односу на издату грађевинску дозволу, у том случају делови објекта који су настали одступањем од издате грађевинске дозволе-јесу предмет озакоњења, што је прописано у члану 4. Закона о озакоњењу објеката, као и у члану 46. Закона.

 

 

Питање: Власник на коме се води парцела у Катастру је за живота продао плац претходном власнику од кога смо ми купили исти, као и започету кућу још 1996. год. Књижни власник је преминуо, али ми имамо оба уговора које нам Катастар не признаје као валидне, јер нису купопродајни, већ су уговори о преносу права коришћења, јер у то време купопродајни уговори нису били по закону. С обзиром на то да до сада нисмо могли да постанемо власници земљишта на којој је кућа, нисмо могли ни да исту легализујемо, иако смо први пут захтев предали још 1996. год. Питање за Вас је да ли нови Закон предвиђа и овакве случајеве, односно да ли ћемо постати власници како земљишта тако и куће?

 

Одговор: Закон о озакоњењу објекта је прописао и ову ситуацију, као и начин за њено  решавање (члан 10. Закона).

 

 

Питање: Градио сам кућу са грађевинском дозволом али сам имао одступање од пројекта и из тог разлога нисам добио употребну дозволу. Која је процедура и да ли ћу моћи да озаконим свој објекат?

 

Одговор: Предмет озакоњења је део објекта, који представља одступање од издате грађевинске дозволе. Да, моћи ћете да озаконите свој објекат.

 

 

Питање:

Земљиште сам купио пре 40 година, уговор поседујем али није судски оверен. Наследници недозвољавају превод. (кућа није проблем јер је у поступку легалзације). Постоји ли неки други законски пут, осим тужбе, којим могу да пренесем право коришћења земљишта на себе?

Да ли је потребно легализовати ограду на бетонском парапету?

Објекат је је уцртан и покренут је поступак легализације али је "ушао" 2о м2 у градско грађевинско земљиште. На који начин могу да овај део куће озаконим?

Да ли је потребан пројекат за објекат ? (геодетску документацију сам предао када сам покренуо поступак легализације)

 

Одговор:

 

1.    У члану 10. Закона о озакоњењу објеката прописан је начин за решавање изнете ситуације.

2.    Да, као објекат из члана 145. Закона о планирању и изградњи.

3.    Одговор је садржан такође у члану 10, став 8. Закона о озакоњењу објеката.

4.   Потребан је извештај о затеченом стању објекта, у складу са чланом Закона о озакоњењу објеката, којим је прописана садржина овог документа, зависно од класе и категорије објекта у поступку озакоњења.

 

 

Питање: Да ли се након уписа својине која је стечена према овом закону стиче и пуно право располагања истом? Наиме, да ли се након продаје непокретности следећи власник редовном процедуром уписује у земљишне књиге, или је потребно да тужи претходног власника како би стекао пуно право својине?

 

Одговор: Правна последица озакоњења јесте да се уписом права својине у складу са овим Законом стиче пуни обим права на непокретности, без икаквих ограничења.

 

 

Питање: На који начин се мозе доћи до података и информација са аеро снимака које је Војска урадила 15.2.1968. године за општину Беочин, као што се то може наћи на сајту Р.Хрватске за општину Илок који су добијени од Војног института Београд према споразуму између две дрзаве? Ово ми је неопходно због ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката. Пошто на парцели 2643/2 коју сам купио 2009.године налази мањи објекат око 14м2 корисне површине, који није приказан у катастру општине Беочин по Решењу број 952-02-1341/2008-ИИ од 13.2.2009.године. На објекту није ништа рађено осим мањих радова поправке крова, набаце и крецења и по Уговору од 25.8.2009.године учествовао сам новчаним средствима у изградњи локалног водовода преко МЗ Раковац до парцеле што није постојао на парцели када је објекат грађен, негде имедју 55-65 године према ранијем власнику Пери Зизи, односно то би био први објекат који је урађен у насеље Дубово. Како бих се уписао као власник објекта, до сада нисам подносио никакве захтеве у вези објекта, а ако је објекат грађен до тада имам законско право.

 

Одговор:

Податак можете добити и у служби за катастар непокретности на општини где је објекат изграђен. Ако они не поседују снимке или други доказ о постојању предметног објекта, онда би следећа адреса била: Министарство одбране РС.

 

 

Питање: Власник сам локала од 100км2 и имам потписан уговор са железницом на неодређено време. Локал постоји већ 30година и на државном је земљишту. Занима ме шта је потребно за легализацију локала?

 

Одговор: Пре свега, поред испуњених претходних услова потребан је и доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту на коме је објекат саграђен. У вашем случају, закључујемо  да се ради о земљишту на коме су као корисник уписане ''Железнице Србије''. У том случају, не улазећи у ваљаност закљученог уговора, имовинско правне односе ћете решавати са Републиком Србијом-Републичком Дирекцијом за имовину РС, али тек када Вам надлежни орган упути писмено.

 

 

Питање: Која документа су ми потребна за легализацију куће?

 

Одговор: Потребан је Извештај о затеченом стању објекта и доказ о одговарајућем праву. Закон је објављен на сајту Министарства на адреси: www.мгси.гов.рс, где можете прочитати све што је Законом прописано, везано за услове озакоњења.

 

 

Питање: Поднео сам захтев за легализацију 2009. године за кућу у којој живим. Поседујем власницки лист, план са уцртаним објектом за легализацију оверен од стране републичког геодетског завода, као и решење службе за катастар. Занима ме да ли је потребно, пошто сам већ поднео захтев раније, да израдим технички известај о стању објекта? Кућа се налази у селу и нема уређену инфраструктуру.

 

Одговор: Ваш објекат ће бити предмет озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката. Надлежни орган ће Вам послати писмено са свим подацима који су потреби да наставите започети поступак, а што зависи од врсте и садржине документације коју сте поднели у складу са раније важећим законима који су уређивали питање легализације бесправних објеката.

 

 

Питање: Први пут подносим документа за легализацију, био сам у управи града и добио одговор да морам да сачекам јер није још одредјен датум за подношење захтева за легализацију, па вас питам за савет унапред захвалан.

 

Одговор: По Закону о озакоњењу, Ви не треба да подносите захтев, јер ће ваш објекат бити пописан. Овај поступак се покреће по службеној дужности.

 

 

Питање: Пошто сам легализовала објекте по старом Закону, али их нисам укњижила у катастар, геометар ми то није предочио, а добила са Употебну дозволу и за те објекте уредно плаћам порез, молим вас да ми одговорите да ли могу по новом Закону да из уцртам у катастар, тј бесплатно.

 

Одговор: Не можете, Закон о озакоњењу се не примењује на ситуацију коју сте описали.

 

 

Питање: Можете ли ми објаснити део о достављању документације. Да ли поново морамо да подносимо документацију која је већ поднешена, јер је нови закон ступио на снагу? Износ таксе дакле закључујемо сами на основу члана 33.?

 

Одговор: Ако сте доставили документацију по раније важећем закону, онда не морате достављати поново. Износ таксе ће Вам утврдити надлежни орган, пре доношења решења о озакоњењу.

 

 

Питање: Поднела сам захтев за упис права својине према Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (Сл. гласник 25/2013) 08, фебруара 2013. године Републичком Геодетском Заводу - Служба за катастар непокретности Општине Књажевац, да бих 18. 02. 2014.године под бројем 952-04-578/2013 добила решење о упису права својине на стамбени и помоћни објекат и земљиште из члана 2. и 3. поменутог Закона. Геодетска радња из Књажевца одрадила је геодетско снимање објеката који су приложени катастру. Сада бих хтела да стамбени и помоћни објекат озаконим по овом новом Закону, па ме интересује да ли је потребно да поднесем поново захтев за озакоњење објеката, или ће се овај упис својине третирати као поднети захтев и да ли је потребан извештај о затеченом стању објеката, који се вади у Пројектном бироу?

Да ли се овим новим озакоњењем добија дозвола о употреби објеката и да ли се може вршити промет непокретности, јер по претходном Закону објашњено је да се не може вршити промет непокретности док се објекат не легализује.

 

Одговор: У року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу (ступио на снагу 27.11.2015.године) можете поднети захтев за озакоњење а од доказа доставите извод из листа непокретности, којим доказујете право својине на објекту. Ако је потребно, доставља се и доказ о одговарајућем праву на земљишту на коме је тај објекат изграђен. Потом треба сачекати писмено из општине о висини таксе за озакоњење. По извршеној уплати таксе за озакоњење, надлежни орган ће донети решење о озакоњењу, које по правноснажности доставља катастру непокретности. Служба за катастар непокретности, без наплате било каквих такси ће по службеној дужности избрисати постојећу забележбу и уписати право својине на објекту. Правна последица уписа је да власник таквог објекта има сва права власника која су стечена по другим правни основама, без ограничења.

 

 

Питање: Да ли је закон ступио на снагу? Да ли се може почети процес легализације објеката?

 

Одговор: Закон је објављен у ''Службеном гласнику РС'', број 96/2015 и ступио је на правну снагу 27. новембра 2015. године. Да, Закон се примење од наведеног датума.

 

 

Питање: Ми смо 22.09.2003. Године поднели захтев за легализацију али нам до дан данас није стигао износ таксе који требамо да платимо да би смо у потпунили процес легализације. Имамо број предмета под којим је исти заведен у општини Палилула. Када можемо да очекујемо износ таксе? Да ли ће нам бити послато на кућну адресу? Да ли морамо цео процес да пролазимо поново с обзиром да нам општина није послала износ таксе ни после 12 година?

 

Одговор: Ваш захтев се сматра и захтевом за озакоњење, који се води по службеној дужности. Потребно је да сачекате писмено од надлежног органа (у вашем случају Градског секретаријата за послове легализације града Београда) и да доставите потребну документацију, у складу са одредбама новог Закона. Износ такси садржан је у члану 33. Закона о озакоњењу објеката.

 

 

Питање: Купио сам плац пре 30 година и направио кућу. Плаћам редовно комуналије и све се води на мене. Е сад је проблем у томе што је власник плаца умро а његов син неће да ми омогући пренос плаца. Да ли ми овај закон омогућава да могу да легализујем кућу или шта ми ви предлажете шта у мојој ситуацији да урадим?

 

Одговор: У члану 10. Закона о озакоњењу предвиђено је шта се сматра одговарајућим правом на грађевинском земљишту, те сматрам да ћете моћи да пронађете доказ који одговара вашој ситуацији.

 

 

Питање: Моја кућа уписана је у Катастар непокретности по Посебном закону, а поднет  је и захтев за легализацију. С обзиром да је ургентно продајем, да ли је сада могуће оверити купопродајни уговор код нотара пре доношења решења о озакоњењу?

 

Одговор: Ступањем на снагу Закона о озакоњењу престао је да важи Закон о посебним условима за упис права. Сходно томе, потребно је да поднесете захтев надлежном органу за озакоњење у рокиу од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу  и доставите извод из листа непокретности и по потреби, доказ о одговарајућем праву на земљишту. Надлежни орган ће, у складу са чланом 33. Закона о озакоњењу одредити таксу и потом донети решење о озакоњењу. Цео поступак у вашем слућају може врло брзо бити завршен, а последица доношења решења о озакоњењу биће брисање забележбе која Вам је сада уписана, што практично значи да нећете морати, пре овере уговора о купопродаји, да доставите доказ да сте платили накнаду за уређивање грађевинског земљишта. Једино што ћете платити биће такса за озакоњење.

 

 

Питање: Реконструисао сам објекат који је изграђен 1921. године по привременој грађевинској дозволи. Поднео сам захтев за легализацију и одбијен сам зато што се противио сусед са којим је мој објекат на међи и који је на овој локацији од 1962. године. Сусед је дао саглсност на решење о реконструкцији пред општинским органом. У каквом је правном статусу мој објекат?

 

Одговор: Поступак ћете окончати подношењем захтева за издавање употребне дозволе општини на чијој територији се налази Ваш објекат (члан 3. Закона о озакоњењу).

 

 

Питање: Поседујем објекат чији се један део налази на општинском земљишту, а други део на земљишту који сам купила пре 25 година. Да ли се тај објекат може легализовати? Хвала.

 

Одговор: Да, такав објекат јесте предмет озакоњења, с тим што ћете морати да купите земљиште испод објекта које је у јавној својини општине.

 

 

Питање: Мој отац је власник стана који је купљен 73 године по систему пола уцешће ресто кредит а исплаћен у целости 79 год. Имам проблем са уписом власништва, траже ми у катастру у Нишу потврду да је стан исплаћен у целости. После 40 година ја ту потврду немам нити сам успела да нађем јер су све фирме које су се бавиле продајом и зидањем истог пропале. Да ли ја по овом новом закону могу да упишем власниство (два стана у мојој згради су уписана) и ста ми је потребно од папира за упис власниства на име мога оца који је жив. Да ли је то озакоњење?

 

Одговор: На Ваш случај се не примењује Закон о озакоњењу, већ Закон о државном премеру и катастру, тако да своја права можете остварити пред надлжном службом за катастар непокретности.

 

 

Питање: Вешерница је легално претворена у стан, са потписима станара. Као такав је и укњижен и ту није ништа спорно. При адаптацији вешернице он је проширен за 6 квадрата. Да ли то може да се легализује и ако може, шта је потребно од документације?

 

Одговор: Предмет озакоњења је део стана изгражен без грађевинске дозволе. Тај део ће бити пописан, а пошто се ради о делу објекта који није ''видљив'' на сателитском снимку, опреза ради, можете и сами пријавити да имате део за озакоњење надлежној грађевинској инспекцији, у складу са чланом 7. Закона о озакоњењу објеката.

 

 

Питање: Занима ме да ли је овај нови закон за легализацију већ ступио на снагу јер сам ишла да видим и ови ми у Новом Саду кажу да нису још ништа добили у вези легализације и да сачекамо. Ако можете да ми кажете када ступа на снагу?

 

Одговор: Закон о озакоњењу објеката је ступио на снагу 27.новембра 2015. године и од тада се примењује.

 

 

Питање: Занима ме да ли се може кућа легализовати пошто су одбацили предмет јер кажу да су 2013. послали обавештење за допуну легализације а која није ни стигла на моју адресу?

Ако могу да легализујем, шта бих сада од докумената требало да предам јер нешто већ има код њих?

 

Одговор: Ваш објекат јесте предмет озакоњења, а документација коју сте раније предали биће прегледана, и ако одговара по садржини документацији која је прописана новим Законом -нећете морати поново да је достављате.

 

 

Питање: На својој парцели започео сам изградњу помоног објекта и то тако што сам темеље излио у марту ове текуће 2015. год а зидове озидао у августу месецу исте године. Обзиром да се помиње сателитско снимање на основу кога ће се вршити легализација објеката а које је завршено у јулу, мене интересује да ли ћу и под којим условима моћи да по новом закону легализујем свој помоћни објекат који ми је преко потребан јер имам сеоско пољопривредно домаћинство и пољопривредну механизацију коју сам ту планирао да заштитим.

 

Одговор: На сателистском снимку че бити проверено да ли је Ваш објекат изграђен до дана ступања на снагу Закона, у степену завршености, односно изграђености који је прописан Законом. Та чињеница биће утврђена и приликом евидентирања вашег објекта од стране грађевинског инспектора или комисије за попис незаконито изграђених објеката. На основу само ваших навода, не може се дати конкретан одговор.

 

 

Питање: Сви смо ми купили доста давно плацеве од једног власника парцеле пре 20 год. У то време није нам дозвољен пренос јер није урађен урбанистички план. Ми смо сви поднели захтев за легализацију још 2002. год. Власник на кога се води земљиште је одавно преминуо а наследници нису прихватили ту парцелу у оставинској расправи јер је њихов отац за зивота отуђио исту. Ми смо пре пар година покренули судски спор и суд је донео правоснажна решења да смо власници плацева и платили смо порез на промет у управи прихода. Поднели смо затим захтев у катастар за укнижење али они су нас одбили са образложењем да траже праве наследнике који одбијау да то прихвате јер се нису одазвали ни на судски позив. Питање за Вас молим вас да ли ми моземо да укњижимо сада своје објекте. Желим да напоменем да комплетну инфраструктуру смо сами финансирали: вода, канализација, струја.

 

Одговор: У члану 10. Закона о озакоњењу садржан је правни основ који одговара вашој ситуацији, а што надлежни орган може да прихвати као одговарајуће право на грађевинском земљишту. Значи, уз испуњење и других, Законом прописаних услова, можете окончати поступак озакоњења.

 

 

Питање: Ја имам грађевинску дозволу за породичну стамбену зграду, али имам мало прекорачење у квадратури. Поднео сам захтев да легализујем то прекорачење и поднео пројекат о изведеном стању као и геодетски снимак. Одбијен сам јер је била потребна сагласност комшије пошто се моја кућа налази на међној линији а комшија неће да ми да сагласност. Напомињем да је моја кућа сазидана пре 37 година. Са тим прекорацењем, да ли ћу моћи да легализујем то прекорачење с обзиром да се сада по новом закону не тражи сагласност суседа а да су ме због тога одбили?

 

Одговор: Моћи ћете, уз испуњење и других услова прописаних Законом. Критеријум удаљења од суседне парцеле није више услов за доношење решења о озакоњењу, већ само спратност и намена објекта.

 

 

Питање: Нисам успела на вашем сајту да нађем извештај о затеченом стању, да бих почела легализацију. Можете ли ми послати на маил или рећи где се тачно налази на вашем сајту?

 

Одговор: На сајту нашег Министарства је само пример насловне стране Извештаја о затеченом стању објекта, док је садржина, зависно од класе и категорије објекта, садржана у чл. 15-21. Закона о озакоњењу. Извештај о о затеченом стању објекта израђује привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који су регистровани у одговарајући регистар.

 

 

Питање: Започео сам легализацију бесправно саграђеног објекта 2011. године, са свом потребном документацијом, у првој зони у Новом Саду. Кућа са терасом има укупно 92м2. На основу предрачуна од завода за изградњу града у укупном износу од  650.000 дин, из јануара 2013. уплатио сам у фебруару 250.000. У марту ми враћају сву предату документацију са образложењем да ми је потребно усагласити документацију са новим законом о легализацији, (у мандату министра Илића). Документацију су ми вратили а уплаћени новац не. Пошто ћу сада уплатити законску таксу од 5.000 за озакоњење предметног објекта да ли имам законски основ за потраживањем уплаћених 250.000 дин.

 

Одговор: Одговор на ваше питање садржан је у члану 4. Закона о озакоњењу објеката:

''Ако је у поступку легализације подносилац захтева уредио односе са јединицом локалне самоуправе у складу са одредбама закона који је примењиван у то време, али надлежни орган није накнадно издао грађевинску дозволу до дана ступања на снагу овог закона, јединица локалне самоуправе је дужна да том лицу изврши повраћај уплаћених средстава.''

 

 

Питање: Поднео сам захтев за легализацију 2009 год. за кућу у којој живим. Поседујем власнички лист, план са уцртаним објектом за легализацију оверен од стране републичког геодетског завода, као и решење службе за катастар. Занима ме да ли је потребно, пошто сам већ поднео  захтев раније, да израдим технички известај о стању објекта. Још да додам кућа се налази у селу и нема уређену инфраструктуру.

 

Одговор: Ваш објекат ће бити предмет озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката. Надлежни орган ће Вам послати писмено са свим подацима који су потреби да наставите започети поступак, а што зависи од врсте и садржине документације коју сте поднели у складу са раније важећим законима који су уређивали питање легализације бесправних објеката.

 

 

Питање: Први пут подносим документа за легализацију, био сам у управи града и добио одговор да морам да сачекам јер није јос одрешен датум за подношење захтева за легализацију.

 

Одговор: По Закону о озакоњењу, Ви не треба да подносите захтев, јер ће ваш објекат бити пописан. Овај поступак се покреће по службеној дужности.

 

 

Питање: Поднела сам захтев за легализацију реконструисаног постојећег објекта – улаза у стан из дворишта 2013. године. Том захтеву сам приложила Слику објекта, доказ о уплаћеној такси, доказ о праву коришћења, својине на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту, оставинско Решење. Накнадно је требало да доставим Геодетски снимак објекта, тј. урадила сам Скицу дела објекта за легализацију урађеног од стране геодете и оверене, тада нисам имала средстава да то урадим али сада имам снимак урађен од стране Геодете. Поседујем сву потребну документацију и занима ме да ли поново морам да подносим захтев, јер је првобитни одбијен од стране Секретаријата за послове легализације објеката, због писмене пријаве од стране станара са којим сам у Судском спору због међуљудских односа, тј. батина које сам добила од њега. Имам сагласност 99% станара. Сада бих хтела да озаконом тај затворени улаз из дворишта и занима ме шта је потребно да приложим и да наставим процедуру озакоњења по новом Закону који је усвојен пре неколико дана?

 

Одговор: На Вашу ситуацију се може применити Закон о озакоњењу, сходно члану 30. Закона о озакоњењу, који гласи:

 

Члан 30

 

Надлежни орган, као претходно питање у поступку озакоњења, утврђује да ли је за незаконито изграђени објекат, у складу са раније важећи прописима којима је била уређена легализација објеката, донето решење којим се одбија захтев за легализацију, а које је правноснажно у управном поступку.

Када надлежни орган утврди ову чињеницу, доноси решење којим одбија захтев за озакоњење.

Против решења из става 2. овог члана може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања.

Против решења из става 2. овог члана које је донело министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине, није дозвољена жалба, али се у року од 30 дана од дана достављања може тужбом покренути управни спор.

По правноснажно окончаном поступку, решење из става 2. овог члана надлежни орган у року од три дана доставља грађевинској инспекцији.

Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, ако је по правноснажности решења којим се одбија захтев за легализацију, промењен плански документ или је захтев одбијен из разлога који су овим законом другачије прописани, а повољнији су за власника незаконито изграђеног објекта, надлежни орган констатује ову чињеницу и наставља поступак озакоњења у складу са овим законом.

 

 

Питање: Да ли је могућа легализација објекта који се налази у насељу "камп Партизан", Ада Циганлија,  Београд. Папири за легализацију су уредно предати на време.

 

Одговор: На основу података које сте доставили, не може се дати конкретан одговор. Надлежни орган, у поступку озакоњења ће Вам дати одговор на ово питање, на основу већ достављене документације и увида у документацију коју прибавља по службеној дужности.

 

 

Питање: Треба да легализујем апартман на Златибору, а у општини Чајетина ми кажу да неће примењивати нови закон о легализацији?

 

Одговор: Закон о озакоњењу примењује се на целој територији Републике Србије и делује ерга омнес - према свима једнако, а надзор над применом одредби овог Закона спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Истовремено Вас обавештавам да ће потпредседница Владе и министарка Михајловић бити на Златибору у среду, 2. децембра, где ће са сарадницима представити нови Закон о озакоњењу објеката, те као грађанин можете присуствовати заказаном скупу. Презентација је заказана са почетком у 13 сати у хотелу ''Дунав'' на Партизанским водама.

1. Гарсоњера у улици Патриса Лумумбе 21, Карабурма. Извођача више нигде нема. Ради се о надоградњи на стари део зграде. Како леглаизовати? Шта је потребно?

Дејан Гавриловић

У питању нисте навели да ли сте по ранијем Закону о легализацији објеката или неком закону пре њега, поднели захтев. Ако захтев није поднет, тада ће грађевинска инспекција изаћи на лице места и евидентирати радове изведене без грађевинске дозволе. Даљи поступак је прописан Законом о озакоњењу, а Вама ће допис упутити надлежни орган за озакоњење у коме ће навести коју документацију, односно доказе достављате у даљем поступку.

2. Инвеститор је у вишеспратници (3 спрата) од гаражног простора направио пет станова. Сви станови су усељени 2006/07. Желим да легализујем своју гарсоњеру од 24 м2. Шта треба да урадим и прибавим од докумената?

Зорица Новокмет

Одговор зависи од тога да ли је инвеститор који Вам је продао стан познат и доступан и да ли су испуњени услови за пренамену простора у конкретном случају. Даљи поступак је прописан Законом о озакоњењу, а Вама ће надлежни орган за озакоњење упутити допис у коме ће навести коју документацију, односно доказе достављате у даљем поступку.

3. Купила сам кућу пре 16 година која је саграђена 1960. године на државном земљишту. Сво време плаћам стан, струју и порез, а урађена је и конверзија земљишта. Сва потребна документа за легализацију прибавила сам 2005. године. Да ли ћу моћи да легализујем кућу?

Марија Ђорић

Ако су испуњени претходни услови прописани Законом о озакоњењу, моћи ћете да озаконите вашу кућу,уз плаћање таксе за озакоњење, која за стамбене објекте до 100м2 износи 5.000 РСД.

4. У селу 25 километара од Краљева власница сам кућице са три одељења, изграђене на мом земљишту 1935. године, од приковаца и храстовине. Укњижена сам у катастарске књиге као власник земљишта и куће. Порез се плаћа редовно од 1935. године. Колико знам, у време изградње није било урбанистичког плана, нити регулационог плана. Ни сада га село нема. Није ни грађевинска дозвола била услов за градњу. Осамдесет и једну годину је кућа била легална! Шта је сада?

У Закону о озакоњењу објеката јасно пише да објекти попут вашег нису предмет озакоњења. Потребно је да поднесете захтев за упис права својине служби за катастар непокретности општине на чијој се територији налази предметни објекат, а надлежни орган ће донети решење којим се врши упис права својине, с обзиром да је објекат изграђен у време када за изградњу није била потребна грађевинска дозвола.

Када, како и код кога спровести конверзију, па да легално подигнута кућа пре 40 година, на мом плацу, уз пројекат, грађевинску дозволу, употребну дозволу... укњижено власништво куће и плаца, буде поново на мом плацу, без клаузуле права коришћења, већ права власништва? Ако је држава по аутоматизму национализовала плацеве, нека га по аутоматизму врати да грађани не буду жртве катастарских заврзлама иза којих се крије профит.

Петар и грађани Незнаног јунака 20

Одредбом члана 102. Закона о планирању и изградњи прописано је да се право коришћења претвара у право својине, без накнаде. Упис у вашем случају има само декларативно дејство, а Ви сте постали власник на предметном земљишту даном ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.Упис права својине врши орган надлежан за послове државног премера и катастра, по службеној дужности.

 

5. Двојну стамбену зграду изградили смо 1957/58. године, габарита 10х10 м2. Уписана у листу непокретности власништво по 1/2. У циљу проширења стамбеног простора 1996. године добили смо урбанистичке услове:

- у приземљу и спрату објекта доградњу извести ка дворишном делу у дубини око 4 м, у ширини постојећег габарита. Извршити и изградњу поткровља преко целе основе, рачунајући и планирану доградњу.

По завршетку градње и надоградње 2003. године образована је комисија за технички преглед изведених радова. Површине старе куће и површине новоизграђене и дограђене комисија уписује по нивоима објекта, па тако сабране на три нивоа укупне површине износе 168 м2.

У записнику комисије уписане су и помоћне просторије које су саставни део објекта, са дворишне стране су у нивоу дворишта у површини 52 м2. На основу решења општине о употреби стана и записника комисије за технички пријем зграде, Други општински суд у Београду доноси решење о упису рапва власништва само површине 168 м2.

Наш случај није предмет легализације

У вашим листу детаљно сте објаснили: сва имовина која не буде уписана у Катастар непокретности, не може бити предмет наследства и продаје. Моје питање је: како у Катастар непокретности уписати 52м2 површине уписане у записник техничке комисије о пријему зграде?

Рајко Митић

Кључно питање јесте да ли је и помоћни објекат био део издате грађевинске дозволе или је његово постојање само констатовано, као стање изграђености на парцели. Уколико у грађевинској дозволи за доградњу нема помоћног објекта, тада је он предмет озакоњења, у складу са Законом за озакоњење. Такса за озакоњење овог објекта износи 5.000 РСД.

6. Власник сам породичне стамбене зграде и плаца, са одобрењем за изградњу без употребне дозволе. У урбанистичко техничким условима из 1975. године стоји да је спратност објекта сутерен (подрум) са помоћним просторијама и приземље са стамбеним простором. Објекат који поседујем има подрум, приземље и поткровље. Да ли је потребно предузети неке мере према закону о озакоњењу? Који је поступак за добијање употрене дозволе у овом случају?

Сви радови који су изведени без грађевинске дозволе су предмет озакоњења. У вашем случају, прво ће се озаконити део објекта који представља одступање од издатог одобрења за изградњу. Када то решење постане правноснажно, поднећете захтев за издавање решења о употребној дозволи, у редовном поступку.

7. Купио сам плац са два објекта 1974, а грађени су 1956-57. Имам план тих обијката један је 10х5, други 8х3. Објекат мањи 8х3 сам порушио и изградио велику кућу 1991. године тај објекат је 10х9,80 на спрат.Шта ми теба да је легализујем и колико бих морао да платим.

Мико Лозница

Кућа коју сте изградили без грађевинске дозволе је предмет озакоњења, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, а пре доношења решења о озакоњењу, надлежни орган ће Вам послати обавештење о висини таксе за озакоњење, која у вашем случају износи 15.000 РСД, ако је површина објекта до 200м2.

8. Поднео сам захтев за легализацију 09.03.2010. године. Тражено ми је геометарски премер плаца као и објекта, то сам и урадио где ми је објекат уцртан на плацу где је дозвољена изградња (у селу) изградио сам објекат нелегално. У поседовном листу непокретности пише да је плац у својини. Постављам питања: ппошто је објекат вишенаменски коме бих могао да се обратим ради утврђивања истине, јер није све за становање. Објекат садржи: гаражу, простор за узгоје пилића-ћурића, простор за носиље, али је ово све под истим кровом, како не бих платио легализацију целокупне квадратуре или ћу морати да платим на сву квадратуру од 145 м2.

Милован Нешић

Надлежни орган ће, на основу техничке документације и других доказа утврдити намену и површину објекта, и у односу на утврђено одредити и висину таксе за озакоњење.

9. Власник сам стана у згради са још девет власника. Инвеститор је имао сву потребну документацију за изгардњу, али је није уписао у катастар, односно није поднео захтев за легализацију. У катастру постоји уцртана само основа зграде односно колика је површина на којој је сама зграда. Покушавала сам да сама сада легализујем по овом новом закону, али сам добијала увек одговор да инвеститор то треба да уради, пошто има грађевинску дозволу. Пошто он то очигледно нема намеру да уради, јер већ за ових десет година није то урадио, желела бих да знам шта могу да урадим поводом тога. Била са и у Општини, али они немају ништа од документације због поплаве.

Јованка Ненадов

На основу ваших навода, за стамбени објекат у коме се налази Ваш стан је издата грађевинска дозвола, те сходно томе, он није предмет озакоњења, већ је потребно да инвеститор исходује употребну дозволу у редовном поступку.

10. Зграда стамбено пословна има неколико пословних просторија - локала и неколико станова. У катастру непокретности у рубрици "Пословни статус објекта" уписано је "Објекат изграђен без одобрења за градњу". Један број станова станари су откупили док су он били у друштвеној својини. Купци откупљених станова су у рубрици "Врста права - Облик својине" убележени "својина-приватна". Власници пословних просторија-локала и станари неоткупљених станова убележени су као "држаоци". Да ли ова зграда мора да се легализује? Да ли се данашњи купац пословне просторије-локала, а без легализације зграде уместо "држалац" може уписати као "својина-приватна".

Драгомир Петровић

Зграда и сви посебни делови зграде: станови и локали су предмет озакоњења, с обзиром да су изграђени без грађевинске дозволе. Поступак је прописан Законом о озакоњењу објеката, а прво ће бити озакоњена зграда, а по правноснажности тог решења, стичу се услови за доношење појединачних решења о озакоњењу станова и локала. Поступак се води у односу на инвеститора изградње, ако је познат и доступан.

11. Моја мајка је купила стан у општини Раковица-Видиковац, улица Патријарха Јоанакија 22/27 од Андонов Глигорчета из Београда ул. Ратка Вујовића Чоче 22, као продавца и уговор о купопродаји стана (непокретности) је закључен са ДП ХГП "Рекорд" Раковица, ул Патријарха Димитрија бр. 14, дана 03.02.1994. године и оверен код Другог општинског суда ов. бр. 1659/91 дана 25.07.1991. године. Плаћене су таксе и порези, све је оверено и исправно.

Мајка није знала да је требало стан одмах да преведе на себе и да она постане власник и на то нико није обраћао пажњу, док ја нисам пре два месеца случајно погледао тај уговор и тражио јој власнички лист, а она рекла да нема ништа више у вези стана. Тада смо преко интернета установили да је власник наведеног стана и даље Београдска заједница становања.

Контактирали смо катастар и објаснили све, али они траже и оригинални уговор или оверену копију уговора Андонова од које фирме је он купио стан а то је у то време била Београдска заједница становања која је 1990. године постала Градско стамбено предузеће Београд.

Е сада, највећи проблем је у томе што од Андонова нема ни трага ни гласа и већ два месеца покушавамо да нешто сазнамо о њему, или да дођемо до његовог оригиналног уговора о куповини стана од наведене БЗС, али безуспешно јер су ва врата затворена а одговори су "никада чули за њега", "ми то немамо", итд, а обраћао сам се и Првом и Другом основном суду, општини Раковица, неким лицима где је наводно становао итд.

Очајнички вас молимо мајка и ја да нам помогнете и усмерите коме да се обратимо и како да овај проблем решимо јер мајка има 92 године и слабо се креће, а може се десити и оно најгоре, а онда ће вероватно бити проблем бити још тежи. Новац није у питању, платићемо таксе и све што је потребно само да она постане власник стана.

У нади да ћемо добити позитиван одговор најсрдачније вас поздрављамо и желимо да и другим људима помогнете да реше своје проблеме.

Мирослав Вучковић

Потребно је утврдити ко је правни следбеник Београдске заједнице становања и у њиховој архиви потражити оригинал уговора о продаји.

12. Живим у селу Расној (Пожега), а ваш одговор многима ће добро доћи шта раде локалне самоуправе. Изградио сам објекат 1965. године у селу, који служи свињарау, кокошињцу метларници, остава за сточну храну, летња кухиња, остава за дрва, све под једним кровом. Колико кошта легализација? Објекат је изграђен 1986. године од тврдог материјала. Објекти нису уцртани у катастар. Отишао сам у општину да пријавим легализацију, треба да платим приватно геометар 13.000 + 13.000 = 26.000 динара, државним геометрима да упишу објекат 10.500 + 10.500 = 21.000 динара, грађевинском одељењеу општине 6.000 + 6.000 = 12.000 динара. Нека ваш одговор послужи многима, да ли је општина и држава у праву. Једно пишу, друго раде са грађанима.

Вукашин Ратковић

Ако се ради о једном објекту, који се може означити као помоћни, онда је такса за озакоњење 5.ооо РСД, без обзира на површину постојећег објекта.

13. Поседујем земљиште на селу од 80 ари, на њему имам саграђену стамбену зграду у којој живи мој син са породицом, њих седморо. Мањи стамбени објекат у којем живе моји родитељи, стара градња пре 45 година. Стамбени објекат у изградњи 10х10, градња започета пре пет година - под кровом је. Помоћни објекат штала 10х5, где се налази простор за крупнију стоку, свињац, кокошињац, дрвара и др.

Шта да радим, јер сам поднео пријаву пре неколико година за легализацију за две куће, без започетог објекта и штале. Какви су прописи за села да би се извршила легализација и колико би ме то коштало?

Д. П.

Предмет озакоњења су сви објекти изграђени без грађевинске дозволе који су у степену изграђености и завршености прописаној законом.У вашем случају, такса се плаћа за сваки објекат појединачно, и то за објекте до 100м2 такса ће износити 5.000РСД, а за објекте од 100м2 до 200м2 такса за озакоњење износи 15.000РДС.

14. Стамбена зграда од 50 станова и девет локала изграђена је на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу. Зграда се користи око 20 година, иако нема употребну дозволу. Над инвеститором је правоснажно окончан стечајни поступак и брисан је из свих евиденција.

Приликом градње објекта дошло је до извесног одступања од грађевинске дозволе и потврђеног пројекта (на пример: уместо два, уграђен је један лифт, неке заједничке просторије су претворене у станове и слично).

Да ли се ова зграда може озаконити применом чл. 6 став 2 Закона о озакоњењу објеката, с обзиром на одступање од грађевинске дозволе и прокетка при градњи и с обзиром да је сада немогуће прибавити употребну дозволу?

Да ли је за озакоњење овог објекта довољно да Скупштина станара (пошто нема инвеститора) уз захтев за озакоњење достави елаборат геодетских радова (чл. 11 став 1 Закона)?

Да ли власници делова зграде (власници станова и локала) могу озаконити станове и локале без озакоњења објекта (зграде) уз прибављање извештаја о затеченом стању за стан или локал и уз елаборат геодетских радова за целу зграду? Хвала.

Марко Јанковић

На основу ваших навода потребно је прво озаконити зграду, а тек потом све посебне делове зграде-станове и локале. Надлежни орган ће утврдити врсту техничког документа који се мора израдити, с обзиром на површину и спратност постојећег објекта.

15. Са грађевинском дозволом саградио сам викендицу, па исту са другом грађевинском дозволом доградио. Објекат је захватио 0,87 метара квадратних (мање од 1 метар квадратни) комшијског плаца, са чим је комшија усмено сагласан, а ја сам њему уступио 2,25 метара квадратних од мог плаца, како би он проширио улаз у свој посед. Гео служба је на снимку констатовала тих 0,87 метара квадратних. Захтев за легализацију поднео сам 2013. године. Шта даље?

Ако испуњавате претходне услове, надлежни орган ће Вам наложити и достављање доказа о решеним имовинско правним односима на земљишту, у складу са чалном 10. Закона о озакоњењу. Када са комшијом уредите односе, који подразумевају и формирање парцеле, надлежни орган ће наставити даљи поступак озакоњења.

16. Имам на Трешњи на свом плацу малу викендицу, брвнару (вајат) од 6 метара квадратних. На њу сам сазидао од цигле једну просторију такође 6 метара квадратних, укупно 12 метара квадратних. У општини Сопот сам 2003. године подносио пријаву за легализацију и дао копију парцеле и власнички лист доказ о власништву. Општина ми је одговорила да ми недостаје геодетски приказ објекта који ја нисам поднео јер сам се разболео и више година лечио.

Шта треба сада да урадим по новом Закону да би завршио легализацију?

Драган Савић

Поступак који сте започели биће настављен,без подношења новог захтева, а надлежни орган ће Вам доставити обавештење о врсти документације коју морате доставити у поступку. Такса за озакоњење у вашем случају износи 5.000 РСД.

17. Захтев за легализацију викендице поднео сам још пре више од десет година. Прошле године сам се интересовао и рекли су да је скоро све годтово. Тада сам питао да ли могу да легализујем и два помоћна објекта до те куће и они су рекли да могу и да ће то да припоје под истим бројем предмета под којим је и викендица.

Када сам отишао помово у јануару ове године, да се интересујем за предмет, речено ми је да у року од месец дана очекујем позив за коначно решење за викендицу а да помоћне објекте не могу да реализујем јер се налазе под другим бројем парцеле и да треба да поднесем нови захтев, а како је прошао рок за пријаву, онда испада да не могу сада да легализујем помоћне објекте. Питам, шта ми је чинити, и да ли да одустанем од легализације помоћних објеката, односно да ли ће бити новог рока за пријаву?

Чедомир Н.

Помоћни објекти биће евидентирани и пописани у складу са Законом о озакоњењу, по службеној дужности, тако да није прошао никакв рок, те ће и наведени помоћни објекти бити предмет озакоњења.

18. Станујем у кући од 1949. године коју је експроприсао за рушење 1764. године фонд за стамбену изградњу.

Власник куће је исплаћен, а мени је требало да се додели стан код носиоца станарског права.

Корисник експропријације до данас није извршио никакве радњ на експрописаном плацу.

Ја то јест моја покојна мајка чији сам ја наследник редовно смо измиривали воду, струју, земљарину и порез.

Цео радни век ја и моја жена смо уплаћивали стамбени допринос. Стан од предузећа нисам добио јер сам наводно имао решено стамбено питање.

Постоји ли могућност легализације дотичног објекта?

Марко П.

Ако објекат није приведен намени, онда постоји могућност да власник, односно његов правни следбеник изврши деекспропријацију, али Ваш статус у том случају остаје непромењен.У вашем питању не наводите да ли постојећи објекат има дозволу за градњу, јер само у ситуацији да је изграђен без дозволе, тај објекат може бити предмет озакоњења. Ако је објекат експроприсан, то значи да је у време експропријације био и укњижен, те није предмет озакоњења. Ви можете покушати да у судском поступку, доказивањем савесног одржаја, остварите право на стану у коме живите.

19. Поднео сам захтев за легализацију куће 2013. године. По претходном захтеву без сагласности браће и сестара нисам могао да легализујем кућу. Браћа и сестре нису желели да потпишу. Кућу сам направио на очевини. Имовина је расправљана на судском наследству. Нас наследника на имовину има осам. Сви имају по једну осмину имовине, а ја имам три осмине имовине. У моју корист су се одрекле две сестре. Пошто нисам добио сагласност од њих, био сам принуђен да поднесем тужбу Општинском суду Горњи Милановац 1.01.2014. године. Пошто по новом закону без њихове сагласности не могу да легализујем кућу, поднео сам тужбу и Општинском суду у Горњем МИлановцу преко Министарства спољних послова у Енглеској Вукомануј Глишовићу не може да уручи позив, јер се не налази на првобитној адреси, јер се са ње одјавио а на другу адресу се није пријавио те суд у Горњем Милановцу не може да закаже рочиште. Молим вас, ако је могуће да ми у што скорије време изађете у сусрет.

Будимир Глишовић

Суд ће, користећи институт правне помоћи, доћи до пребивалишта вашег брата. У случају да се не може утврдити пребивалиште тог лица, надлежни орган у поступку озакоњења, који је управни поступак, том лицу може поставити привременог заступника и наставити даљи поступак.

20. Купио сам стан у Миријеву, СО Звездара од инвеститора. Инвеститор је поднео пријаву за објекат изграђен без грађевинске дозволе, дана 13.10.2003. године, под бројем ХI - 17.351.30-17/6. Скупштина станара стамбене зграде поднела је захтев за легализацију објекта дана 18.11.2009. године под бројем IХ-17.351.2-131. Поседујем уверење да је поднет захтев за легализацију објекта издато дана 9.10.2015. године под бројем 351.21-10467/10.

2. Такође сам купио стан у Вишњичкој бањи. Дана 13.11.2003. године поднет је захтев за легализацију стана под бр. 351.21-51268/2003. Дана 14.07.2011. године под бр. 351.21-51268/2011. Предмет је преузет од стране Секретаријата за послве легализације објеката.

Поседујем уверење да је поднет захтев за легализацију објекта издат дана 24.08.2015. године под бројем ХХХI-07, бр: 351.21-51268/2011.

Славољуб Цветковић

Сви започети поступци легализације биће окончани у складу са Законом о озакоњењу објеката, јер се воде по службеној дужности, односно није потребно подносити захтев за озакоњење у смислу новог Закона.

21. Објекат у коме сам купила стан укњижен је 1990. године са главним улазом и три улаза за пословне просторије.

На улазу где се налазила Стамбена задруга и "Солид" користили су тај улаз за улазак у своје просторије.

Оба предузећа су отишла у стечај и ја сам купила као трећи власник просторије Стамбене задруге и свој стан сам укњижила са свом потребном документацијом.

Сада је продат и пословни простор "Солид"-а. Власник који је купио тај простор тврди да је купио и цео заједнички улаз који се као такав користи од 1990. године.

Моје питање је да ли тај власник има право да укњижи цео улаз на своје име.

Напомињем да ми се у том улазу налази струјомер, а и не постоји нека друга могућност да себи отворим нови улаз у свој стан.

Марија Дробњак

Предмет куповине нису могле бити заједничке просторије, већ само посебни делови зграде који су по намени стан, пословни простор или гаража. Сваки власник посебног дела има право да користи заједничке делове зграде, а на заједничким деловима су сви власници посебних делова сувласници као заједничкој, недељивој својини.

 

22. Објекат купљен у години 1964. састоји се од:

- собе сазидане на њиви - плацу

- пољски WС озидан и везан за септичку јаму

- без ограде и колског пута само блатњаве стазе до објекта

- објекат је био прикључен на струју

- објекат је купљен за готовину на пет рата

- водом се снабдевало из удаљеног бунара

2. После пет година дошла вода и канализација као и ограда

3. Сазидан је помоћни чвор (туш) и мала просторија за храну

- плаћено је за подземне инсталације

- сада се плаћа вода, струја, инфостан и порез се плаћао након задње рате код усељења

- општина Вождовац има евиденцију укупно 30 метара квадратних. да ли могу да озаконим објекат?

Душан Градин

Наведени објекти могу бити предмет озакоњења, а надлежни орган ће од Вас тражити достављање доказа у поступку, зависно од утврђеног чињеничног стања (намена, површина, класа објекта), у циљу окончања поступка озакоњења.

23. Поднео сам 16.12.2014. године сва потребна документа за легализацију: поткровље 49,32 м2, гаража 27,83 м2 и шупа 24.33 м2 нето површине, у Сремским Карловцима, Карловачких ђака 30.

Уплатио сам 104.000,00 динара пореском одељењу за легализацију августа 2015. године. Неколико дана пре донетог закона о новим условима (мног мањем новчаном износу), добио сам решење о легализацији - тачније 10.11.2015. године. Жалио сам се 26.11.2015. године Геодетском заводу у Сремским Карловцима да ми се обрачуна легализација по новом закону и врати новац. Убрзо 9.12.2015. су ми одговорили да немам право на повраћај новца који сам уплатио. Да ли имам право на јефтинију легализацију по новом закону? Да ли је Геодетски завод дужан да ми врати новац?

Радован БОГИЋЕВИЋ

У складу са чланом 4. став 5. Закона о озакоњењу, право на повраћај накнаде за уређивање грађевинског земљишта имају само лица која су уплатила накнаду, али им надлежни орган до ступања на снагу Закона о озакоњењу није накнадно издао грађевинску дозволу у поступку легализације.

24. Дана 22.11.2011. године (поступак се водио још од 2005.) Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине моје општине, донело је Закључак да се у поступку легализације објекта одбија захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за пословни објекат - вулканизерску радионицу и праоницу као непотпун, који закључак је постао правоснажан дана 12.01.2012. године.

Питам да ли се на ове објекте легализације за које је одбијен захтев за легализацију и донето правоснажно решење (закључак) о одбијању, спроводе услови, начин и поступак озакоњења или се примењују одредбе из чл. 37 и 38 Закона о озакоњењу објекта и шта у конкретном случају треба даље да предузимају органи локалне самоуправе моје општине, с напоменом да се у овом конкретном случају органи локалне самоуправе одавно оглушују о доношењу Закључка или Решења о рушењу објеката.

Милан БАБИЋ

Као власник објекта, можете обавестити надлежну грађевинскиу инспекцију да имате објекат изграђем без грађевинске дозволе, како би исти био евидентиран и пописан у складу са Законом о озакоњењу. У даљем поступку, орган надлежан за озакоњење утврдиће да ли су испуњени услови у складу са новим Законом и зависно од тога наставити поступак озакоњења или поново одбити захтев.

25. Својевремено у "Политици" је објављен део из Закона о легализацији да сви грађевински објекти, изграђени до 1968. године не подлежу легализацији, јер је тада августа месеца изашао Закон о стамбеној изградњи и да се тај Закон односно датум узима као гранични за легализацију.

Моје питање: јануара 1961. поднео сам захтев СО Чачак, провизорни захтев какав се тражио да ми се одобри изградња и да грађевинска дозвола за пољопривредну магазу, полумонтажни објекат без плафона за смештај пољоприведних производа: машина, воћа и др. плодова ракије... На мој захтев нико није одговорио.

Приступио сам подизању зграде 1966. године, а 1967. извео геометра и снимио зграду, што је уредно евидентирано у катастарском операту. Зграда од тада има струју, воду, канализацију и користи се за наведене намене. Један део сам касније и издавао у закуп, опет за складиштење пољопривредних производа.

Молим за одговор: какав је статус те зграде, јер немам никакав папир да је она легално изграђена иако постоји 45 година, са другим зградама као што су салаш за кукуруз, стаја за стоку (све изграђено 1939.) па кућа (изграђена 1947.) дограђена 1957. године евидентирано у катастру.

Рајко ЈОВАНОВИЋ

Ако се ради о објектима који су изграђени на сеоском подручју до 1973.године, онда ваш објекат није предмет озакоњења, већ је довољно да поднесете захтев надлежној служби за катастар непокретности за упис права својине, јер у време изградње за ту врсту објеката није било потребно издавање грађевинске дозволе. Ако објекат није изграђен на сеоском подручју, онда су објекти које наводите предмет озакоњења.

26. Кућу сам саградила на територији С.О. Барајево 1981. године. Поседујем грађевинску дозволу са овереним пројектом. Вода, струја је легално прикључена. Порез плаћам од 2009. године. На плацу званично објекат не постоји, земљиште се води као пашњак 4. класе због клизишта.

Да ли треба да подносим захтев за легализацију и шта ми је потребно)

Гроздана МИРИЋ

Ваш објекат ће бити евидентиран и пописан, а поступак озакоњења биће покренут по службеној дужности. Надлежни орган за озакоњење утврдиће испуњеност претходних услова у складу са Законом, а зависно од резултата поступка, биће настављен даљи поступак или донето решење којим се захтев одбија. Конкретно, у вашем случају, како сами наводите, објекат је изграђен у близини клизишта, те ће надлежни орган посебно утврђивати ову чињеницу, с обзиром да предмет озакоњења не могу бити објекти изграђени на земљишту неповољном за изградњу.

27. Године 2004. сам реконструисао помоћни објекат - шупу (гаражу. Августа 2015. по пријави комшије, грађевински инспектор је донео решење о рушењу, на које сам уложио жалбу 4.11.2015. године. 21.12.2015. године поднео сам писмени захтев за озакоњење шупе (гараже) грађевинском инспектору.

Сматрам да је Закон о озакоњењу јасан, тј. грађевински инспектор треба да на терену попише мој помоћни објекат и да у року од 7 дана од дана евидентирања (пописа) донесе решење, које потом у року од 3 дана доставља Одељењу за урбанизам на озакоњење.

Молим ваш правилан одговор око озакоњења мог помоћног објекта (шупе-гараже) који је у функцији моје куће и не угрожава остале објекте поред којих је.

Ваш објекат јесте предмет озакоњења у складу са Законом.

28. Помоћне зграде, кош, шупа, штала и шупа за угаљ и дрва, сазидани 1930. године. Кућа за становање 1940. године. Да ли моји побројани објекти у Краљевини Југославији, када су зидани није требало дозволе и остало, сада по овом озакоњењу објеката морају да се озаконе и по којем члану овог закона? Или не морају?

Спасоје ЈОВАНОВИЋ

Према времену изградње, наведени објекти нису предмет озакоњења, већ за њих подносите захтев служби за катастар непокретности за упис права својине, без претходног исходовања било каквог решења.

29. Породично стамбени објекат п-сп-пк, локал у приземљу и три стамбене јединице. У току градње одступио сам од пројекта - проширио сам локал и стамбене јединице, плаћам накнаду за опремање од 2006. године на 240 рата, предао сам пројект изведеног стања за читав објекат. Плаћањем таксе за озакоњење могу ли да престанем са плаћањем накнада за опремање? За овај породично стамбени објекат локал и стамбено добрађен око укупно 120 м2 колику таксу плаћам.

Милан ТОДОРОВИЋ

Уговор који сте закључили са јединицом локалне самоуправе је важећи и извршава се до коначне исплате.

 

1. Имам породичну кућу од 150м2 за који је поднета пријава за легализацију 2003. У истом дворишту имам саграђен помоћни објекат 50м2, такође поднет захтев за легализацију 2010. год. У оба случаја поседујем геодетски снимак. Занима ме да ли је неопходан пројекат изведеног објекта? првобитна информација је да ко има геодетски снимак и поднешену пријаву не треба сем таксе ниста висе да плаћа. И где подносим захтев? Објекат се налази у Сремчици'

С.Рајковиц

У конкретном случају, није потребна израда пројекта за извођење, већ, поред већ прибављене документације, потребно је израдити само извештај о затеченом стању објекта. Једно решење о озакоњењу може бити донето И за главни И за помоћни објекат, а такса за озакоњење у вашем случају износи 20.000 РСД.

2. Кућа од 57 квадрата, саграђена без плана и дозволе, уписана у катастар, као и земља чији сам власник. На све то плаћам порез. Дозидано је 20 квадрата стамбеног простора и 6 квадрата шупе без дозволе. Шта прво треба да урадим да бих то легализовала? Све наведено је у петој зони (село).

Петровић Душица

Предмет озакоњења биће само дограђени део куће И помоћни објекат-шупа. Такса за озакоњење у вашем случају износи 10.000 РСД. Ако у ранијем период нисте подносили захтев за легализацију, тада ће ове непокретности бити пописане од стране Комисије или грађевинске инспекције, а када ће се то десити-можете проверити у општини на чијој територији су саграђени објекти који су предмет озакоњења (Програм пописа).

3. Викендица на општини Стара Пазова изградјена 1975. на земљисту које је опстинско. Имамо папире о плаћеном порезу и струји. Да ли је једини начин купити земљиште од општине по нереално високој цени коју одреди општина? Постоји ли неки закон о коришћењу и бризи о овом земљишту преко 40 година, који би нас ослободио куповине земљишта?

Сања Јанкелић

Пре доношења решења о озакоњењу, мора се доставити И доказ о одговрајућем праву на земљишту на коме је објекат саграђен. Једини начин за испуњење овог услова у вашој ситуацији јесте куповина предметног земљишта, с тим што, у складу са чланом 70. Закона о планирању И изградњи, можете у првом кораку од опстине купити само земљиште испод објекта, а у следећих пет година купити И преостало земљиште за редовну употребу објекта.

4. Да ли ће и којом динамиком бити решени захтеви за легализацију у насељу Алтина у опстини Земун? Већина грађана из насеља сумња у озакоњење обзиром да се нелегално градило на земљишту ПИК Земун. Вероватно је највећи изазов озакоњење станова у нелегално зиданим зградама за које су уредно поднети папири за легализацију. Како ће се решити легализација станова у Алтини? Коме се обратити?

Братислав Добрић

У Закону о озакоњењу, у члану 10. Закона, предвиђени су докази који се прибављају као доказ о одговарајућем праву на земљишту на коме је објекат саграђен, те ћете на један од предвиђених начина И Ви решити свој проблем.

5. Купио сам стан у пословностамбеној згради где је од једног пословног простора направљено више стамбених јединица.Тај пословни простор је легалан и укњижен али постоји дуг у фонду за грађевинско земљиште које инвеститор није измирио.Са инвеститором имам склопљен уговор о куповини дела пословног простора адаптираног у стамбени простор и тај уговор је оверен у суду. Постоји ли могућност да се овим озакоњењем укњижим као власник стамбеног простора иако инвеститор није измирио своја дуговања.

Драган Матић

Законом о озакоњењу прописани су услови под којима се може извршити озакоњење, а у вашем случају ради се о промени намене објекта (са или без извођења радова-то нисте навели). Како ови радови спадају у радове прописане чланом 145. Закона,а налазе се у објекту који је легалан-уписан у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, то се може извршити И озакоњење вашег посебног дела. Инвеститор И странка у поступку озакоњења  у конкретном случају сте ви, као купац непокретности. Облигациони однос који је заснован између инвеститора целог објекта И продавца васе непокретности и надлежне јединице локалне самоуправе, пре куповине васе непокретности, без утицаја је на могућност озакоњења у конкретном случају.

6.

Кућа у којој живим саграђена је 1960. године на земљишту које се налази у Земуну поред Дунава, а које припада Институту за физику. У старту кућа је била удаљена више од 50 м од Дунава, али након пуштања у рад хидроцентрала "Ђердап 1 и 2" ситуација се изменила и сада од куће до Дунава има око 25 метара. Институт за физику чија је то земља дао је свим житељима ове улице потврду да они нису заинтересовани за дотично земљиште на којем се налазе куће јер га због висинске разлике не могу користити. Интересу је ме да ли постоји икаква могућност да се куће из ове улице легализују, а ако не постоји могућност каква је даља судбина станара те улице. Многи станари су своје куће обновили, међутим, ја као самохрана мајка са скромном примањима не усуђујем се ниста улагати иако је кућа сва испуцала јер је саграђена без темеља, а греде на крову су попуцале, те прокишњава и небезбедна је за даљи зивот.

Мирјана Јуришић

Према вашим наводима, постоји неколико одлучујућих чињеница које надлежни орган мора утврдити пре него што настави поступак озакоњења, а то је пре свега утврђивање да ли се предметни објекат налази у заштитној зон, у складу са Законом о водама, те ако утврди да се налази, потребно је да од управљача тог јавног добра прибави сагласност за озакоњење.Такође, према вашим наводима, потребно је да надлежни орган утврди испуњеност још једног претходног услова, а то је да ли је објекат изграђен од материјала који гарантује сигурност, стабилност И безбедност. Тек ако буду испуњена  ова два претходна услова, надлежни орган ће моћи да настави поступак озакоњења у складу са Законом.

7. Изградила сам кућу са грађевинском дозволом,при чему сам одступила од пројекта. Приликом градње сам ушла у комшијски плац,око 10квм,ненамерно,па сам због тога поново покренула процес легализације.Моје питање је како да озаконим свој објекат, имајући у виду напред наведено,а и пошто је у међувремену дошло до измене урбанистичког плана,по коме је мој плац,после градње намењен за блоковску јавну површину.Приликом градње уз дозволу,платила сам и све сагласности,као и уређење грађевинског земљишта. Каква су ми права уколико дође до привођења мог плаца јавној намени а не завршим процес озакоњења?Напомињем да је плац конверзијом прешао у моје власништво.

Виолета Угарцина

У конкретном случају, имајући у виду да је променом плана земљиште на коме је саграђен објекат, постало планирано јавно земљиште-то нема услова за озакоњење. Када дође до привођења земљишта намени у складу са важећим планским документом, имаћете парво на накнаду за одузето парво својине на постојећем објекту И грађевинском земљишту, у складу са одредбама Закона о експропријацији.

8. Купио сам плац пре 40 година. Направио међусобни уговор, потписан са два лица али није оверен у суду због тога што је земљиште национализовано. Продавац се водио као корисник. На том земљишту изградјено је око 50 кућа укључујући и моју. Сами смо увели воду струју канализацију, асфалтирали улице. Каснијом изменом урбанистичког плана ово насеље је уклопљено у план. 2003. године покушао сам да легализујем али није могло јер се плац не води на мене. А наследници продавца неће да нам потврде куповину. Напомињем да се у катастру води кућа на моје име али као држаоца. Да ли цу моћи по новом закону да легализујем?

Вељко Мајсторовић

Да, постоји решење за наведену ситуацију, које је садржано у члану 10 Закона о озакоњењу, о чему ће Вас обавестити надлежни орган за озакоњење, када у конкретном случају дође у фазу када је потребно доставити доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту.

9. 1995. године, на расписаном конкурсу од стране града, добио сам грађевинску парцелу по тада важећем закону на привремено коришћење, коју сам платио по тада тржисној цени. Изградио сам објекат са привременом грађевинском дозволом који сам уписао у катастар у свом власниству. Парцела се и даље води на град и сада хоћу да је купим, и платим по сада важећој цени. Моје питање је: имам ли право на умањење износа за износ који сам тада платио?

Дејан илић

Одговор на ваше питање о могућности умањења таксе за озакоњење по наведеном основу, даће надлежни орган јединице локалне самоуправе, односо надлежни јавни правобранилац, у складу са законом И Статутом те јединице локалне самоуправе.

10. Власник сам плаца на Девојачком бунару, викенд насеље, општина Алибунар, у делу где је дозвољена градња. На плацу је изграђена викендица чију легализацију сам покренула пре две године. У току легализације појавио се следећи проблем: у катастру није уцртан прилазни пут који омогућава улаз на плац са главног пута. Обратила сам се у катстар Алибунар и рекли су ми да морам да обезбедим дозволу власника парцеле преко које прелазимо. Са власником те парцеле сам отшла у катастар и он је тамо потврдио да постоји пут који је намењен мом плацу, али грешком пре 40 година кад је мој покојни отац купио овај плац, није унето у земљишне књиге! Од Катастра Алибунар није после тога уследила никаква акција. Не излазе на терен да доцртају тај прилазни пут. Правдају се да нема довољно људи. Зовем стално. Одговор је увек исти. Хоћу да легализујем објекат и све доприносе сам уплатила по старом правилнику. Шта да радим? Коме да се обратим даље? Напомињем да сам све време контактирала директора катастра Алибунар и радила по његовим инструкцијама.

Станков Јованка

У складу са одредбама Закона о озакоњењу прописани су И урбанистички параметри који морају бити испуњени, да би објекат могао да се озакони. У те услове не спаде услов да предметна парцела испуњава услов да има обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини. Сходно томе, потребно је да надлежни орган донесе решење о озакоњењу, а да се у наредном периоду реши приступ путу, јер ако у будућности будете тражили извођење било каквих радова на објекту за које се издаје грађевинска дозвола у редовном поступку-тај услов мора да буде испуњен да би се добила грађевинска дозвола.

Панчево

11. 10.06.2014 године смо добили решење од републичког геодетског завода (служба за катастар непокретности Београд) да се дозвољава упис у листу непокретности за држаоца са делом поседа 1/1 на објекту и то породична стамбена зграда бр.2 (приземље,спрат инад земље и поткровље) и помоћна зграда бр.3 (приземље и поткровље). Таксу смо платили у року. Питање је да ли за нас важи ово сада озакоњење или је наш облекат легалан?

Ваш објекат није легалан ако не поседујете грађевинску дозволу за његову изградњу.Институт државине предствља упис фактичког стања, а да би на предметним непокретностима било уписано право својине-морате имати исправе подобне за упис тог права: правноснажна решења о грађевинској И употребној дозволи или решење о озакоњењу.

12. У згради у којој станујем (Београд, општина Палилула, улица Станоја Главаша 4) изграђена су четири стана (дозидана 2 спрата на постојећих 3) без дозволе станара и на силу, тако да се скупштина станара суди са инвеститорима већ више од 20 година, и спор још увек није завршен. Не улазећи у то да ли је грађевинска дозвола која је у једном тренутку постојала па поништена од општинског органа спорна или не (то је на суду да утврди) моје питање је да ли је могуће да се по новом "закону" отимачина и безакоње легализује и инвеститори легализују своје станове, иако судски спор није завршен? Напомињем да је статика зграде самим надзиђивањем нарушена, а самим тим и живот и својина станара зграде угрожени уколико дође до неког јачег потреса.

Ненад Соколовиц

У конкретном случају, под правном претпоставком да не постоји издата грађевинска дозвола, потребно је у поступку озакоњења доставити од стране инвеститора И доказ о одговарајућем праву, а поред општих услова, у наведеној ситуацији, примењује се И став 4. члана 10. Закона о озакоњењу, којим је прописано достављање И посебног уговора закљученог између инвеститора И органа стамбене зграде, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда или ако органи зграде нису формирани-сагласност већине власника на посебним деловима зграде.

13. Пре неколико година сам добио писмену сагланост већине власника станова у згради да заједничке просторије претворим у стан. Председник скупштине зграде је самовољно одбио да потпише уговор са мном. Ја сам на основу те писмене саглности извео радове(без грађевинске дозволе) и направио стан од тих заједничких просторија. Поднео сам захтев за легализацију стана. Председник скупштине зграде и даље одбија да са мном потпише уговор који ми је потребан за озакоњење стана. Шта да радим сада с овим проблемом с обзиром да је Закон о озакоњењу почео с применом? Молим вас да ово питање не објављујете у вашим новинама већ да ми само проследите одговор министарства које ми већ више пута не одговара на исто овакво питање које сам послао преко мејла.

Зоран

Надлежни орган који води поступак, по утврђивању свих чињеница, одлучиће о врсти доказа које морате доставити да би се могло утврдити да имате одговарајуће право, у складу са одредбама Закона о озакоњењу.У сваком случају, биће примењен члан 10. Закона о озакоњењу.

14. Који је крајњи рок до када се мозе поднети захтев за легализацију?2. У ком року је административни орган дужан да оконча предмет легализације?3. Шта се дешава са старим предметима за легализацију у контексту новог Закона?, тј. да ли могу стари поднети захтев да обновим са новим поднетим захтевом по новом Закону о легализацији?

Захтев за озакоњење могу поднети само лица која су уписала парво својине на објекту по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу. Сви остали поступци покрећу се И воде по службеној дужности, дакле, у свим осталим ситуацијама није предвиђено подношење захтева од стране власника незаконито изграђеног објекта.

Сви који имају захтев за легализацију поднет по раније важећим законима, не подносе захтев, већ се њихов захтев за легализацију окончава у поступку прописаном Законом о озакоњењу.

Рокови за решавање су прописани Законом о озакоњењу, зависно од фазе поступка.

15. Који је крајњи рок до када се мозе поднети захтев за легализацију? У ком року је административни орган дужан да оконча предмет легализације? Шта се дешава са старим предметима за легализацију у контексту новог Закона?, тј. да ли могу стари поднети захтев да обновим са новим поднетим захтевом по новом Закону о легализацији?

Захтев за озакоњење могу поднети само лица која су уписала парво својине на објекту по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу. Сви остали поступци покрећу се И воде по службеној дужности, дакле, у свим осталим ситуацијама није предвиђено подношење захтева од стране власника незаконито изграђеног објекта.

Сви који имају захтев за легализацију поднет по раније важећим законима, не подносе захтев, већ се њихов захтев за легализацију окончава у поступку прописаном Законом о озакоњењу.

Рокови за решавање су прописани Законом о озакоњењу, зависно од фазе поступка.

 

16. Да ли могу да легализујем стан који се налази на 5. спрату- у надоградњи објекта који је претходно био П+4. Дакле, власник сам стана у надоградњи која није легализована и нема лифт. Интересује ме да ли могу да легализујем свој стан, с обзиром на тренутно стање објекта и ако је то могуће, шта ми је потребно од документације. Објекат се налази у Нишкој улици, општина Вождовац.

Јелена Савковић

С обзиром на спратност објекта, потребно је да поред извештаја о затеченом стању објекта израдите И пројекат за извођење И прибавите на њега сагласност органа надлежног за послове заштите од пожара.

17. Још пре десет година купио сам објекат у изградњи,изграђени само темељи. С тим сам стекао и право коришћења земљишта на делу друштвене катастарске парцеле, на којој је незаконито изграђено готовио цело насеље, Општина Земун. Уговор о куповини објекта у изградњи,оверен је у одговарајућој форми, која је била прописана за закључење ове врсте Уговора у време закључења. Плаћен порез на пренос апсолутних права на грађевински део, као и на грађевинско землиште. Објекат није изграђен јер нисам добио одобрење за градњу па ме интересује: Могу ли по овом Закону О Озакоњењу Објеката, поднети захтев за легализацију ове моје непокретности како би се иста увела у легалне оквире односно уписала у Јавну Књигу и по том основу у датом моменту могао тражити одобрење за градњу.

Бранко Драча

Ако је објекат који је купљен у изградњи остао у том степену изграђености-изграђен само темељ објекта, тада није предмет озакоњења, с обзиром да није у степену изграђености, односно завршености коју прописује Закон о озакоњењу.

18. Желим да извршим легализацију помоћног објекта који се налази на парцели у вези које се још од маја 2014 чека решење другостепеног органа, Министарства саобраћаја и инфраструктуре, иако је рок за доносење истог био максимално 60 дана. Како да благовремено остварим право?

Дејан Вучковић

Озакоњење ће бити могуће када доставите надлежном органу доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту на коме је објекат саграђен. Ово питање се сматра претходним питањем у поступку озакоњења.

19. У Земуну (Карађорђев трг/Прве пруге) је изграђено цијело насеље на јавној површини која је својевремено била дата у закуп за постављање привремених објеката, међутим сви корисници су изградили чврсте стамбене објекте. Интересује ме каква је процедура, с обзиром да се не ради о приватном/властитом земљишту. И моја кућа је међу њима, а захтјев за легализацију смо поднијели 2003. године.

Милан Ковачина

Из вашег питања није могуће утврдити намену земљишта на коме су објекти саграђени-не може се закључити да ли се ради о површини јавне намене или о грађевинском земљишту које је по намени предвиђено за изградњу објеката који нису јавне намене, а притом је у приватној својини.Ако се ради о земљишту које је у складу са важећим планским документом означено као површина јавне намене, односно земљише које је планирано за уређење или изградњу објеката јавне намене који су у обавезној јавној својини-тада нема услова за озакоњење, осим у ситуацији, прописаној чланом 5. став 3. Закона о озакоњењу објеката.

20. Инвеститор је током изградње зграде одступио од грађевинске дозволе и преуредио разне просторије (таван, гараже, подруме, оставе) у станове од којих сам и ја легално купио један од њега будући да је инвеститор једини власник свих тих просторија где су се сви купци легалних станова одрекли права у његово име. Да ли је, сем извештаја и таксе, потребно да тражим и сагласност скупштине зграде иако је помоћна просторија где се сада налази стан у мом власништву?

Небојша Кнежевић

Поступак озакоњења, ако је инвеститор познат И доступан, спроводи се у односу на то лице. По окончању поступка озакоњења, ако И када буду озакоњени сви радови изведени без грађевинске дозволе у корист инвеститора, тек тада ћете стећи могућност да спроведете свој уговор о куповини, преко инвеститора, као правног претходника на непокретности.

21. У јануару 2014. године поднела сам захтев за легализацију објекта који су моји родитељи саградили на парцели која се води на жену мог брата. Нисмо поднели ништа од документације, само тај захтев и нисмо добили никакав одговор тј. нису нам тражена до сада никаква додатна документа. Даровним уговором братовљева жена је тај део плаца на ком је изграђен нелегализовани објекат преписала на моју мајку. Самим тиме би желели да се изврши измена у поднешеном захтеву тј. да се захтев преименује на моју мајку уместо на мене те да се легализација врши на њу јер је она, као што сам рекла, овим уговором постала власник парцеле на којој је објекат изграђен. Укупна квадратура нелегализованог објекта је 38 м2 у основи и 38м2 поткровља. Који су нам све документи потребни да би ушли у процес легализације овог објекта, осим даровног уговора који имамо и да ли је могуће преименовати захтев или треба подносити нови? У новинама смо читали да ће излазити посебне стамбене комисије преко којих ћемо прибављати остала документа , да ли је то тачно? Мајка је пензионер.

Тања Сикима Београд

Започети поступак легализације објекта биће настављен у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката. Од органа надлежног за послове озакоњења добићете писмено у коме ће, зависно од фазе поступка, бити тражени одређени докази које морате доставити. Поступак се води по службеној дужности, те до добијања обавештења од стране надлежног органа не морате предузимати никаве радње. У конкретном случају, биће потребо утврдити И одговарајуће право на земљишту, а када решите то претходно питање, тада ће Вам орган наложити израду извештаја о затеченом стању објекта, чији саставни сео је елаборат геодетских радова.

22. Озидао сам објекат и предао за легализацију пре 6 година, а ових дана цу по новом закону да доврсим тај поступак. За сво то време сам уредно плацао порез на имовину за квадрате које сам озидао. Да ли це по новом закону сви, и они који то до сад нису, бити у обавези да плацају порез на имовину, и да ли це закон бити ретроактиван у том смислу, тј за оне који су до сада то избегавали да ураде?

Јанко

Сви ће морати да плаћају порез на објекте на којима буде уписано право својине. Ретроактивност је институт који се само изузетно примењује, а у конкретном случају, одговор на васе питање може дати само орган који је надлежан за утврђивање пореза на имовину, односно мишљење И одговор на ово питање можете поставити Министарству финансија, као надлежном.

 

1. Живим у заједничком дворишту где смо сувласници нас петоро, ја имам привремену дозволу за надоградњу издату 1993. године. Интересује ме шта ми је потребно од документације за легализацију надограђеног дела куће. И да ли по новом закону привремена дозвола посатје стална.

Миланка Усановић

У складу са одредбама новог Закона, радови које сте извели на основу привремне грађевинске дозволе, нису предмет озакоњења, већ је, у складу са чланом 4. Закона о озакоњењу објеката прописано да је потребно прибавити употребну дозволу, у редовном поступку. Зхатев се подноси органу који је издао привремену грађевинску дозволу.

2. Наследио сам у Новом Саду поред стана у згради од оца и гаражу за ауто димензија 3x6 метара која је давне 1968. године саграђена на градском грађевинском земљишу која се налази у комплексу легализованих гаража осталих станара, а за коју немам никакве документе о власништву. Да ли може наведена гаража бити предмет легализације и који је поступак?

Гаража, у смислу Закона, може бити предмет озакоњења. Поступак И процедура прописани су Законом, а као доказ о одговарајућем праву, у наведеној ситуацији, биће примењен члан 10. став 6. којим је прописано да када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине, као доказ о одговарајућем праву доставља се писмена сагласност свих сувласника. Изузетак од овог општег правила прописано је у истом члану, у ставу 7., којим је прописано да уколико је сувласник знао, или могао знати за изградњу објекта, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља оверена сагласност свих сувласника у поступку.

3. По плану је за парцелу предвиђена изградња саобраћајнице. План је усвојен 1978. и није ажуриран од тада. Према свим показатељима саобраћајница и читав план у том делу су неспроводиви и економски неоправдани имајући у виду да су у међувремену изграђене неке друге саобрађајнице (живот је превазишао план који због неажурности администрације никако да се стави ван снаге у делу који се неће спровести, у ком смислу смо добили уверења и у локалној самоуправи).Строго гледано објекат постоји на парцели чија је намена изградња јавног пута и стриктном применом Закона не може се извршити легализација али суштински од реализаије плана нема ништа нити ће икада бити. Да ли се за ове случајеве планира неки прелазни режим док се планови донети у време Јосипа Броза Тита не уподобе савременим приликама?

Јелена Драгојловиц

Све док плански документ не буде измењен-нема услова за озакоњење објеката. Савет је да код надлежног органа за питања урбанизма поднесете иницијативу за измену планског документа, уз навођење свих разлога зашто се измена тражи.

4. Живим у кући на плацу који се не води на мене од 1963. год, тако је остало и плац се није мењао у правог власника. Да ли ја могу легализовати кућу иако се плац не води на мене?

Можете, уколико докажете да сте Ви власник на незаконито изграђеном објекту И ако су испуњени И други услови прописани Законом о озакоњењу објеката (да објекат није изграђен на јавној површини, да је изграђен на терену повољном за изградњу, да је изграђен од материјала који гарантује стабилност И сигурност…). Надлежни орган ће, по утврђивању испуњености претходних услова, наложити И достављање  доказа о одговарајућем праву, у складу са Законом. У члану 10. Закона прописане су ситуације И начини за њихово решавање, што зависи од сваке конкретне ситуације.

5. Имам стан у згради из 1959. год, која је изграђена без грађевинске дозволе, али стан ми је укњижен. Да ли је потребно да поднесем захтев за легализацију стана?

Ерика

Ако је на предметном стану уписано  право својине у јавној књизи о евиденцији непокретности И правима на њима, у том случају озакоњење није потребно.

6. Имам грађевинску дозволу за кућу спратности 8x10м и одступио сам од пројекта и направио кућу спратности 11x9м. Да ли могу да легализујем ту разлику у квадратури без израде другог пројекта и ако могу да легализујем шта ми је потребно од докумената и да ли треба да пријавим за легализацију?

Дане Симић

Зависно од важећег планског документа, односно прописаних урбанистичких И осталих параметара, у наведеној ситуацији можете тражити И измену правноснажног решења о грађевинској дозволи, у редовном поступку. Уколико су одступања таква да није могуће исходовати измену решења о грађевинској дозволи, у том случају ће предмет озакоњења бити само радови којима је одступљено од издате грађевинске дозволе. У ситуацији коју наводите, биће потребна, поред испуњења свих услова прописаних Законом о озакоњењу И израда извештаја о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова.

7. Поседујем викенд-кућу од 85квм,уписали смо по Вељином закону у катастар и добили решење о праву својине...предат је тада као што је тражено и геодетски снимак куће. Интересује ме шта смо ми у обавези сада да урадимо и који папири су потребни ? Да ли сами да предузимамо нешто или да чекамо такозвану пописну комисију-грађ.инспекцију?

У наведеној ситуацији потребно је, а то је једини случај предвиђен Законом о озакоњењу, да поднесете захтев за озакоњење. Овај поступак се покреће по вашем захтеву(у свим осталим случајевима поступак се покреће по службеној дужности), у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона (члан 46. став 7. Закона). Дакле, законски рок за подношење захтева истиче 27. маја ове године, те ако до сада нисте поднели захтев, онда је потребно да то учините до наведеног датума, с обзиром да се ради о законском, преклузивном року.

8. На државном земљишту саградио сам објекте и у катастру сам уписан као држалац објекта, такође сам уписан као закупац на земљишту на неодређено време. Поднео сам захтев за легализацију објекта и за закуп земљишта на 99 година. Имам ли права на то и какав је поступак?

Миодраг Младеновић

Ваш објекат јесте предмет озакоњења, а од надлежног органа за озакоњење добићете писмено о даљем току поступка и потребној документацији.

9. Да ли ће се спровођење закона о легализацији односити и на објекте мале квадратуре (15-20 квм), који су изграђени претходних година као објекти за одмор и лоцирани су на територији сеоских атара, односно, ван урбанизованог подручја (пољопривредно земљиште нпр.).

Ненад Маричић

И такви објекти јесу предмет озакоњења, уколико се ради о објектима у смислу Закона о планирању И изградњи.

10. Сва документа потребна за легализацију по тадашњем закону сам предао још 2004. године. Купопродајни уговор,снимак објекта, пресеци(технички цртежи),пописни лист објекта и решење о кућном броју. Да ли ћу морати све испочетка да предајем или ћу моћи да допуним ста буде требало?

Драган Смиљанић

Законом о озакоњењу објеката предвиђено је могућност да надлежни орган раније достављену документацију прихвати као документацију прописану новим Законом, ако по садржини одговара документима прописаним новим Законом.

11. Породична зграда је изграђена уз добијену дозволу за градњу. Плаћене су све дажбине по пројекту. У градњи се одступило од пројекта и то само тако што је проширена покривена тераса, и изграђени помоћни објекти, укупно 30м.

До данас није извршен технички пријем зграде и у катастар није укњижен нов објекат. ( На истој парцели је постојала стара зграда од 60м, а нова има 120м.)

Да ли је потребно да објекат легализујемо по новом закону или је потребно да се плате само комуналне дажбине на помоћне објекте?

Верица Додић

Савет је да, с обзиром да се ради о мањим одступањима И изградњи помоћног објекта, органу надлежном за послове урбанизам И грађевинарства поднесете захтев за измени решења о грађевинској дозволи за главни објекат, док је помоћни објекат предмет озакоњења, у складу са новим Законом.

12. Кућу у насељу Савска Тераса сам почела да правим 2002. или 2003. на земљишту за које сам мислили да је све релативно регуларно. Супруг са којим сам тада живела ме није упознао са свим детаљима. У међувремену смо се развели, он нас је напустио и оставио нам започету кућу у коју сам се уселила 2005. године. Конкретно ради се о парцели 29/30 општина Цукарица улица Водоводска 2 део. То је велика парцела на којој има око 30 кућа можда и више. Испоставило се да је то све дивља градња и да има наводно неки власник. Касније смо дошли до информације да је њега држава исплатила за то. За легализацију сам уредно предавала све како је тражено од нас. Када је било актуелно рушење објеката мислим неке 2004. године, суд је пресудио у моју корист, јер сам самохрана мајка троје у то време малолетне деце. Пошто немам власнички лист шта сад ја и наравно све моје комшије треба да урадимо да би легализовали своје објекте?

Весна Симовиц

У конкретном случају, надлежни орган ће поступак наставити у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, а по утврђивању испуњености претходних услова, добићете писмено од надлежног органа о врсти доказа о одговарајућем праву на грађевинском земљишту, који је потребно доставити. Ако се ради о земљишту које је у јавној својини, у том случају га можете купити од власника тог земљишта-града или Републике Србије, а решавање овог питања претставља претходно питање у поступку озакоњења.

13. Занима ме како ће се третирати надстрешнице за ауто. Не ради се о класичној гаражи, већ о дрвеној конструкцији површине 18 квадрата. Такође, у октобру месецу 2015. године сам направио шупу од блокова површине 2 квадрата. Шта са њом?

Надстрешнице површине у основи преко 10м2 спадају у објекте за које се у редовном поступку издаје решење из члана 145. Закона о планирању И изградњи, а шупа, без обзира на површину спада у помоћне објекте, за чију изградњу је такође предвиђено издавање решење из члана 145. ЗПИ. Надлежни орган ће, у конкретном случају, прверити, с обзиром на врсту материјала од кога је изграђена надстрешница, да ли се овај објекат сматра објектом у смислу Закона о планирању И изградњи, те потом донети И одлуку да ли има места озакоњењу таквог објекта. Шупа је предмет озакоњења.

14. Да ли је могуће по новом закону озаконити привремени монтажни објекат на зеленој површини у Новом Београду из 1995.године, који је још тада добио привремену дозволу, која је у међувремену поништена, али није било реакције општинских власти? А при томе се има у виду, да је неколико објеката на истој парцели легализовано, док остали нису још јер су остали без било каквог одговора? Како је могуће да су неки легализовани, док други не могу да доставе доказ о власништву над земљиштем, која је у овом случају спорна?

Љубиша

Објекти саграђени на јавним површинама не могу бити предмет озакоњења, осим ако се надлежни орган-управљач тог јавног добра сагласи са озакоњењем. Наведену сагласност прибавља, по службеној дужности, орган надлежан за озакоњење објеката. У случају да не буде прибављена таква сагласност, надлежни орган ће донети решење којим се утврђује да озакоњење није могуће И исто проследити надлежној грађевинској инспекцији, на даље поступање.

15. Поседујем стамбену кућу, на којој су моји покојни родитељи извршили доградњу сутеренског дела и ту стали (50 м2). Пре почетка градње (2002. год.) уредно су добили градјевинску дозволу за ту доградњу али и надградњу постојеће куће (200м2). Са надградњом се није ни започело и није у изгледу да ће уопште бити изградјена. Комуналије и све дажбине су уредно плаћене за цео пројекат (250м2). После њихове смрти увидео сам да сутеренски део који је изградјен одступа од постојећег (померен темељ једног зида који се лепи уз постојећу) за неких 1 м2, што иодступање сада зноси негде око 10-15м2. Како поступити у овом случају? Да ли треба и ја да поднесем захтев за легализацију?

Срдјан из Ниша

На основу наведеног, надлежни орган би требало да утврди да ли је издата грађевинска дозвола престала да важи, те од одговора на то питање зависи И одговор на питање које сте поставили. Ако је грађевинска дозвола престала да важи, у том случају су наведени радови предмет озакоњења.

16. Да ли ће моћи да се легализују објекти на Старом Сајмишту - блок 18(у питању су куће)?

Питање је за Секретаријат за послове легализације града Београда, а одговор зависи од тога каква је намена предвиђена за катастарску парцел на којој је објекат саграђен,  по важећем планском документу. Ако се објекат налази на површинама јавне намене, односно земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене или се налази у некој зони заштите која је предвиђена посенбим законом, у том случају ће надлежни орган ту чињеницу утврдити као претходни услов, И о томе Вас обавестити.

17. Поседујем плац који се води као пољопривредно земљиште. Електродистрибуција је урадила линију са уличном расветом. Исто је и са водом и смећем, чак је и пут асфалтиран. Око 90% "улице" су изградјене породичне куће које су и насељене. Пошто нисам почео грдњу, да ли постоји могућност конверзије земљишта у грађевинско и добијања грађевинске дозволе?

Драган

Намена земљишта се утврђује на основу важећег планског документа. Ако  је планским документом по намени то земљиште пољопривредно, тада се на том земљишту могу градити исклучиво објекти предвиђени Законом о пољопривредном земљишту. Ако је, пак, планским документом намена утврђена као грађевинско земљиште, тада ћете моћи да градите у складу са планским документом, без обзира што та промена није проведена кроз евиденцију катастра непокретности. Савет је да од надлежног органа за послове урбанизам затражите информацију о локацији за предметну катастраску парцелу, јер ће у тој информацији бити садржана сва ограничења И могућности градње. Уколико је промена намене земљишта, из пољопривредног у грађевинско, извршена после 15. јула 1992. године, тада се, пре издавања грађевинске дозволе,  плаћа И накнада за пренамену земљишта, у складу са одредбам Закона о пољопривредном земљишту.

18. Купили смо земљиште на коме смо изградили кућу, објекат је цео уписан у све књиге у заводу за урбанизам, извели смо и геометра. Проблем представља то што смо ми купили земљиште од човека који није власник земљишта тј. власнику се губи траг. Тако да ми смо власници куће, али не и земљишта, па ме интересује да ли је и то питање решено са овим новим законом о легализацији? Плац смо купили 1998. године.

Марковић Драгољуб

Надлежни орган за озакоњење ће, по утврђивању испуњености претходних услова, наложити достављање И доказа о одговарајућем праву, а у складу са Законом, у члану 10. Закона, прописане су различите правне ситуације И начини за њихово решавање, што зависи од сваке конкретне ситуације.

 

19. Власник сам стана у стамбеној згради у ул. Адмирала Гепрата на Савском венцу од 1996. године. Стан званично има 22 квадрата, а стварно 40 м2. Као таквог сам га и купио од бившег власника који је 1973. године од општине Савски венац добио дозволу да сазида ту једну и по просторију. Медјутим он то никада није легализовао, а ни ми иако имамо решење општине од 1973. Да ли је то решење довољно и која ми је документација јос потребна за легализацију.

Марко

На основу података које наводите, део стана који је дограђен, дограђен је уз претходно прибављену грађевинску дозволу, те није предмет озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу, већ је потребно да код надлежног општинског органа исходујете употребну дозволу за изведене радове.

20. Поднео сам захтев за легализацију 2003. и увек сам добијао податак да је предмет у току. Поседујем уговор о купопродаји плаца 01. 08. 1963. год, копију плана у којој је уцртана постојећа кућа гаража и помоћни објекат/шупа/ израђено 1963. год. објекат је усагласен 14.06.1974. као бесправно изградјен објекат од стране дирекције за урбанизам и изградњу града Крагујевца под називом ТРОШАРИНА, земљишно књижни улозак у коме су сувласници 5 особа које више не познајем нити имам било какав контакт с обзиром да је прошло 52 године. Поново сам се информисао после новог закона о легализацији носећи сву документацију, али без великог успеха о брзини решавања. Вас молим за упуства о даљем кретању предмета и уједно да ми дате савет како превести са оца на себе, јер отац има 92 године и сагласан је у даљем поступку преноса на себе.

Љубиша Спасић

Ако надлежни орган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење,  (да објекат није изграђен на јавној површини, да је изграђен на терену повољном за изградњу, да је изграђен од материјала који гарантује стабилност И сигурност…), тада ће наложити И достављање  доказа о одговарајућем праву, у складу са Законом. У члану 10. Закона прописане су различите правне ситуације И начини за њихово решавање, у циљу утврђивања одговарајаућег права у смислу Закона.

 

21. Кућа је на два спрата и два власника површине око 150 квартартних метара. Кућа није уцртана у катастар непокретности док плац јесте, и није пријављена у управи прихода за плаћање пореза све то због чекања на легализацију објекта за коју сам уредно поднео захтев јос 2003. године. На све горе наведено занима ме процедура која је за то да се све лепо то пријави и легализује и колико би ме финансијски све то искостало с обзиром да је сада прави моменат да се све то заврси.

Александар Радосављевић

С обзиром да имате поднет захтев за легализацију, ваш захтев ће бити окончан у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката. У складу са Законом, надлежни орган ће, по утврђивању испуњености претходних услова за озакоњење упутити писмено, у коме ће Вас обавестити о даљем току поступка И евентуално доказима које треба доставити. Из ваших навода може се закључити да се ради о породичном стамбеном објекту, који се састоји од два стана. Сваки сувласник на кући, односно власник стана платиће таксу за озакоњење, чија висина се одређује у односу на површину стана. За стан до 100м2, прописана је такса у износу од  5.000РСД.

22. Парцела је купљена 2008. Постоји уговор оверен у Суду у Краљеву, али у уговору не стоји да се купац може укњижити као власник, већ да само може да уђе у посед и да је цена у целости исплаћена. Геодетска управа у Краљеву неће да ме укњижи као власника. Шта да радим даље?

Милосав Стојаковиц

Форму И садржину исправа подобних  за упис непокретности у јавну књигу о евиденцији непокретности И правима на њима, цени надлежна служба за катастар непокретности, у складу са одредбама Закона о државном премеру И катастру. Из ваших навода може се утврдити да у уговору који је приложен као доказ о праву, недостаје цлаусула интабуланди, односно изјава која представља битан елеменат сваког уговора о купопродаји, којом се продавац саглашава да се купац може укњижити у катастру непокретности као нови власник, а без његове накнадне сагласности и присуства. Ова изјава најчешће чини саставни део уговорао купопродаји, али може бити И посебан документ, независно од уговора. Уколико продавац одбије да вам накнадно да ову изјаву, можете покренути спор, по чијем окончању ће одлука суда заменити недостајућу изјаву.

Савет је да на неки од могућих начина прибавите потребну изјаву, односно поступите по захтеву надлежне службе за катастар непокретности.