You are here

Реконструкција и доградња постојећег висећег моста за носеће водоводне цеви и пешачки саобраћај преко реке Западне Мораве

Реконструкција и доградња пешачког моста преко Западне Мораве у Трстенику, који је у мају 2014. године био тешко оштећен у поплавама представља један од најзначајнијих пројеката за град/општину јер на овај начин добијају модеран пешачки мост (стари мост није био пешачки већ је само служио као носећа/сервисна конструкција за водоводну цев), који уз његову првенствену улогу - а то је пребацивање воде са изворишта Звездан до потрошача у граду цевоводима (који су практично уграђени у мостовску конструкцију и нису видљиви) капацитета ~ 120 л/с - омогућава напајање града са две стране.

 

Извођач:      

ЈВ КЕСЗ – Пирамида – Филос мостови

 

Инвеститор:

ЈКП ”Водовод” Трстеник

 

Вредност  уговора:            

494.525,30 ЕУР (потписан је анекс бр. 03 на износ од 715.107,70 ЕУР)

 

Почетак радова:             

5. 3. 2018.

 

Рок за завршетак:         

1. 5. 2019. (радови су завршени, као и примопредаја објекта)

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

Активности везано издавање употребне дозволе:

 

Дана 14. 8. 2019. године одржан је састанак са представницима Извођача/Надзора/Инвеститора у констататице преосталих корака до издавања употребне дозволе:

 

  • Републички грађевински инспектор Јелена Ерац је 13. 8. 2019. године званично објавила на ЦЕОП-у обавештење о позитивном завршетку темеља.
  • Републички грађевински инспектор Јелена Ерац је 13. 8. 2019. године званично објавила на ЦЕОП-у обавештење о позитивном завршетку објекта у конструктивном смислу.
  • Званичним добијањем горенаведене две потврде комисија за израду извештаја за употребну дозволу има све неопходне податке.

 

  • Инвеститор је обавестио присутне да је у својој режији урадио ограду на прилазном степеништу на левој обали (ова ограда се налази у плавном делу и није биле предмет пројекта – ограда је приказана на горњој слици)
  • У договору са Инвеститором/Надзором Извођач радова ће приступити отклањању примедби које је Изнео Инвеститор/Надзор (у време гарантног рока – није предуслов за употребну дозволу (за конструкцију моста)):
    • додатни кабал/сајла на огради степеница (ова позиција ће се радити у исто врме када и котураче)
    • додатни/средњи рукохват за инвалиде(ова позиција ће се радити у исто врме када и котураче)

замена котурача за хоризонталне каблове (пројектант је на састанку доставио предметне цртеже).