You are here

Групa за планска документа и подршку управљању

 Групa за планска документа и подршку управљању пружа стручну подршку у припреми планских докумената из делокруга Министарства; прикупља податке неопходне за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Министарства кроз показатеље учинка; припрема и израђује анализу прикупљених података; прати спровођење и израђује извештаје о резултатима спровођења планских докумената из делокруга Министарства; учествује у развоју финансијског управљања и контроле и прати напредак у области финансијског управљања и контроле; пружа стручну помоћ руководиоцима и запосленима у поступку развоја финансијског управљања и контроле; израђује анализе и извештаје у вези са финансијским управљањем и контролом.