You are here

Група за послове интерне евиденције

У Групи за послове интерне евиденције обављају се послови: физичког и електронског пријема поднесака, отварања и прегледа поште, класификовања и завођења предмета, аката и поднесака, здруживања, допуне и комплетирања предмета и достављања у рад; вођење евиденција о предметима и поднесцима; пријем решених предмета, њихово развођење, архивирање и чување; вођења доставних и других књига; пријем поште са различитим степена тајности; поступање са документима означеним различитим степенима тајности на законом и подзаконским актима прописан начин; пријем странака и давања обавештења о кретању предмета из евиденција, курирски послови, канцеларијски и помоћно - технички послови, излучивања безвредног регистратурског материјала, састављање извештаја, као и други послови из делокруга Групе.