RSS

You are here

Група за развојне програме и сарадњу у области планирања урбаног развоја

У Групи за развојне програме и сарадњу у области планирања урбаног развоја обављају се послови који се односе на: обезбеђивање скупа подстицајних мера за су/финансирање израде урбанистичких планова и и националних програма којима се уређује политика урбаног развоја, урбана обнова и сл;припремање, организовање и спровођење јавног конкурса за су/финансирање израде урбанистичких планова и и националних програма којима се уређује политика урбаног развоја, урбана обнова и сл; сарадња са донаторима, међународним организацијама, другим државним органима, локалним самоуправама и стручним организацијама у поступку припреме и реализације пројеката, стратегија, планова и програма у области планирања урбаног развоја; сарадња са органима и организацијама локалних заједница, стручним институцијама и струковним организацијама у области планирања урбаног развоја; иницирање, припремање и спровођење одговарајућих програма и пројеката којима се афирмише област планирања просторног и урбаног развоја у јавности; иницирање и координација активности на идентификацији потреба за међународном помоћи сектора планирања урбаног развоја; праћење и анализа примене прописа у области планирања урбаног развоја; предлагање и извршавање мера за унапређење стања у простору и насељима Републике; праћење и анализа међународно-правних инструмената и политике урбаног развоја ЕУ; учествовање у припреми националне политике одрживог урбаног развоја; иницирање, припремање и издавање сталних, повремених и пригодних издања из области планирања урбаног развоја; обављање студијско-аналитичких, документационих, статистичко-евиденционих, информатичких, стручно-оперативних, канцеларијских (административно-техничких), као и други послови из делокруга Групе.