RSS

You are here

Група за урбанистичко планирање

У Групи за урбанистичко планирање обављају се послови који се односе на; давање сагласности на урбанистичке планове у складу са законом; успостављање и вођење евиденције урбанистичких планова за које је издата сагласност министра; пружање стручне помоћи у припремању и доношењу урбанистичких планова; давање предлога за именовање чланова комисије за планове јединцие локалне самоуправе у складу са чланом 52. Закона о планирању и изградњи; успостављање и вођење евиденције података о комисијама за планове које образују јединице локалне самоуправе; учествовање у раду комисија за планове јединице локалне самоуправе и пружање стручне помоћи комисијама за планове јединице локалне самоуправе; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана, као и друге документације од значаја за израду планског документа; вођење евиденције о донетим урбанистичким плановима и анализа података у циљу оцене стања урбаног развоја у насељима Републике; припремање извештаја о стању урбаног развоја насеља Републике; учествовање у поступцима јавног увида и раног јавног увида планских докумената; припремање и израда анализа, студија, извештаја и информација из области планирања урбаног развоја; давање/припремање стручних мишљења о примени прописа; припремање мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају/предлажу друга министарства, посебне организације и други органи и организације, односно прописе које доносе имаоци јавних овлашћења, у складу са законом; учествовање у припреми стручних основа за израду прописа у области планирања и уређења простора и насеља; дигиталне припреме и чување планских докумената; припремања Интернет презентације планских докумената; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја у процесу израде и доношења планских докумената; успостављање и развој инфраструктуре података у складу са INSPIRE директивом; одређивање и обезбезбеђивање услова за приступ подацима којима располаже Министарство у области просторног планирања и урбанизма; одржавање и ажурирање електронске базе података о планским документима; формирање извештаја, графикона и табеларних приказа и припрема података за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и у поступку озакоњења објеката; припремање података по захтеву имаоца јавних овлашћења, стручне и шире јавности; остваривање сарадње са органима локалне самоуправе за потребе ажурирања ГИС базе података о планским документима; координација са јединицама локалне самоуправе у циљу вођења базе података о планским документима, као и други послови из делокруга Групе.