RSS

You are here

Одељење републичке грађевинске инспекције

У Одељењу републичке грађевинске инспекције обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничкихинспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; организацију и обављање инспекцијског надзора у органима општинских и градских управа и Аутономне покрајине; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, подношење пријава као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу републичке грађевинске инспекције образују се уже унутрашње јединице: