RSS

You are here

Одсек за инспекцијске послове државних путева

У Одсеку за инспекцијске послове државних путева обављају се послови који се односе на:  инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка; подношење пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одсека; учешће у раду стручног савета, као и други послови из делокруга Одсека..

Послови из делокруга Одсека за инспекцијске послове држаавних путева обављају се у седишту Министарства и у;

1. Подручној јединици за Шумадијски, Поморавски, Подунавски и Браничевски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;

2.  Подручној јединици за Борски и Зајечарски управни округ, са седиштем у Зајечару;

3. Подручној јединици за Пиротски, Нишавски, Топлички, Јабланички, Пчињски управни округ као и за Косовски, Пећки, Призренски, Косовско-митровачки и Косовско-поморавски управни округ управни округ, са седиштем у Нишу;

4.  Подручној јединици за Златиборски и Моравички управни округ, са седиштем у Ужицу;

5. Подручној јединици за Рашки и Расински управни округ,  са седиштем у Краљеву.