You are here

Одељење за озакоњење незаконито изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику

У Одељењу за озакоњење незаконито израђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику, обављају се послови који се односе на: уређење услова, поступака и начина озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услова, начина и поступка издавања решења о озакоњењу и правних последица озакоњења; израду мишљења везаних за испуњеност услова за озакоњење објеката и примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката, израду предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за озакоњење објеката, мишљења на предлоге закона, подзаконских и других аката, координацију послова и размену информација са јединицама локалне самоуправе о примени Закона о озакоњењу објеката, анализу информација и података који се односе на примену Закона; непосредну сарадњу са инспекцијом Министарства; израду предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје Министарство односно аутономна покрајина; тумачења везаних за надлежност одељења; припрему решења о именовању чланова комисије и аката везаних за рад комисије; координацију активности између странака и комисије за утвђивање испуњености услова, припрему седнице комисије, спровођење одлука донетих на седници Комисије, учествовања у поступку издавања лиценци за потребе  правних лица; припрему периодичних извештаје о стању у области лиценци; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу и друге послове из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за озакоњење незаконито израђених објеката и издавање лиценци, нормативне послове и аналитику образују се уже унутрашње јединице: